Αιγιαλός & αυθαίρετα: Ολόκληρο το τελικό, ψηφισθέν κείμενο του Ν/Σ

Αιγιαλός & αυθαίρετα: Ολόκληρο το τελικό, ψηφισθέν κείμενο του Ν/Σ

Civiltech

Το B2Green.gr παρουσιάζει παρακάτω, όχι απλά τις αλλαγές τις τελευταίας στιγμής του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό αλλά το πλήρες τελικό κείμενο, όπως αυτό διαμορφώθηκε και υπερψηφίστηκε από τη Βουλή με το Ν/Σ «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.»:

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2971/2001

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2971/2001

1.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Α΄285) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας, που προστατεύεται από την Πολιτεία, η οποία το διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

2. «Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς η οποία προστίθεται στον αιγιαλό, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως 10, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα, καθώς και για τη διατήρηση και προστασία των ακτών από τη διάβρωση και γενικότερα την προστασία του αιγιαλού. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7, το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και µέχρι πενήντα (50) µέτρα από τη γραµµή του αιγιαλού. Υφιστάµενα όρια του σχεδίου πόλης ή διαµορφωµένων, µε ισχύουσα διοικητική πράξη, οικισµών ή οικισµών προϋφισταµένων του 1923 δεν θίγονται. Η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει µικρότερο πλάτος παραλίας, µετά από αιτιολογηµένη κρίση, λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ειδικότερα γεωµορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και θεσµοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις περιοχές που είναι καθορισµένος ο αιγιαλός, καθορίζεται και η γραµµή παραλίας µε βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις περιπτώσεις που κατά τη φάση εκπόνησης των Τ.Χ.Σ., έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωµατώνεται ως έχει.

3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς η οποία προκύπτει από τη µετακίνηση της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόµιµα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάµενου αιγιαλού.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«8.«Λιµενικά έργα» είναι εκείνα που εκτελούνται ολικά ή µερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού ή στη ζώνη λιµένα, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών.»

Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 2 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού

1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη, η παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, ο πυθµένας και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, το οποίο έχει υποχρέωση να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασµού.

2. Η προστασία των κοινοχρήστων πραγµάτων και του οικοσυστήµατος αυτών της παραγράφου 1 είναι ευθύνη του Κράτους, το οποίο µεριµνά για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής, διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασµού.

3. Κύριος προορισµός των κοινοχρήστων πραγµάτων της παραγράφου 1 είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του κοινού προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία της ξηράς µε τη θάλασσα, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή ποταµό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, επιτρέπεται η εξαίρεση τµηµάτων των κοινοχρήστων πραγµάτων της παραγράφου 1 από την κοινή χρήση, αποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος που αφορά τη δηµόσια ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται, επίσης, η παραχώρηση των πραγµάτων αυτών µόνο κατά χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισµάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασµάτων στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται µόνο η εκτέλεση έργων για την επιδίωξη των σκοπών τους οποίους προβλέπει ο παρών νόµος, καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης στους χώρους αυτούς ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ). Αν µεταξύ αιγιαλού και δηµόσιας οδού, κατά την έννοια των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3155/1955 (Α΄ 63) και του άρθρου 1 του π.δ. 347/1993 (Α΄146), παρεµβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τη δηµόσια οδό, σύµφωνα µε την πολεοδοµική νοµοθεσία

5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των µεγάλων λιµνών και των πλεύσιµων ποταµών, που καθορίζονται ή επανακαθορίζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 3,5,6 και 7Α, ανήκουν στη δηµόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωµάτων και καταγράφονται ως πράγµατα κοινόχρηστα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με την παρούσα δεν θίγονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και ισχύουσες συµβάσεις παραχώρησης.

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 3 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών Δευτεροβάθµια Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, η οποία αποτελείται από:

i) έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ο οποίος προτείνεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

ii έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του,

iii) έναν µηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του, µε ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, µε ειδικότητα τεχνολόγου τοπογράφου µηχανικού,

iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε τον αναπληρωτή του,

v) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε τον αναπληρωτή του, µε ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού ή µηχανικού περιβάλλοντος. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και συνεδριάζει κατά τις ώρες λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών.

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής.

γ) Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών στις περιπτώσεις επανακαθορισµού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού κατά το άρθρο 7Α.»

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 7Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Κατά της απόφασης επανακαθορισµού της οριογραµµής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, από τους έχοντες έννοµο συµφέρον, ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 3. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία την αποστέλλει αµελλητί και πάντως µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, µαζί µε ολόκληρο τον σχετικό φάκελο, στη Δευτεροβάθµια Επιτροπή. Η απόφαση της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής εκδίδεται µέσα σε ένα τρίµηνο από την περιέλευση σ’ αυτήν της ενδικοφανούς προσφυγής και του φακέλου, κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε., τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα του οικείου Δήµου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.»

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2971/2001

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή, πριν από τη χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας, διεξάγει αυτοψία και λαµβάνει υπόψη της τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας και ιδίως:»

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 11 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Υφιστάµενα έργα και εγκαταστάσεις µε βάση αναπτυξιακούς νόµους και συµβάσεις που έληξαν

1α) Μετά τη λήξη σύµβασης που έχει συναφθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τους Ο.Τ.Α. µε τρίτους ή τη λήξη παραχώρησης από το Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή διατάξεων αναπτυξιακών νόµων, που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που έχουν εκτελεσθεί και λειτουργούν νόµιµα ύστερα από άδεια αρµόδιας αρχής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός αποφασίζουν, αιτιολογηµένα, µε κοινή απόφαση, ύστερα από σχετικό αίτηµα ενδιαφεροµένου για τη διατήρηση ή µη αυτών και καθορίζουν τη χρήση τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης και χρήσης τους, το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από είκοσι (20) χρόνια και καθορίζεται το αντάλλαγµα κατά το άρθρο 16Α, το οποίο αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία

β) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην κατά τόπο αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αίτηση συνοδευόµενη από τεχνικό φάκελο θεωρηµένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαµβάνεται διάγραµµα αποτύπωσης των υφισταµένων έργων και τεχνική έκθεση για τη στατική ικανότητα και λειτουργικότητά τους.

γ) Για τη διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση των έργων και εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 ζητούνται οι σύµφωνες γνώµες του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά την τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, καθώς και του Γ.Ε.Ν., στην περίπτωση έργων προς εξυπηρέτηση πλωτών µέσων. Οι γνώµες αυτές πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, άλλως οι κατασκευές κρίνονται µη διατηρητέες. Επιπλέον, ζητούνται οι γνώµες των αρµόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού, για έργα που έγιναν από τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασµό του ή αφορούν τουριστικούς λιµένες, εκτός αυτών που εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄118), καθώς και του οικείου Δήµου, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν γνωµοδοτήσει κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειότησης. Οι γνώµες πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.

2. Σε περίπτωση που στα προς διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης έργα και εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται και τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις δηµοσίου ή κοινωφελούς σκοπού που συνδέονται λειτουργικά και αποτελούν οργανικό σύνολο µε αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί και έχουν κατασκευαστεί µέχρι την 28.7.2011 χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, είναι δυνατή η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης τους µε την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού της παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1.

3. Εφόσον στην απόφαση διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης περιλαµβάνονται έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου 2, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώρησης να υποβάλλει αίτηση περί αδειοδότησης των µη καλυπτόµενων από την αρχική άδεια έργων κατά τη διαδικασία του άρθρου 14Α.

4. Η απόφαση περί διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αζηµίως για το Δηµόσιο, σε περίπτωση µη υποβολής µέσα στην τασσόµενη αποκλειστική προθεσµία των δύο (2) µηνών της αίτησης της παραγράφου 3 ή στην περίπτωση απόρριψής της.

5. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκ των υστέρων αδειοδότησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις που υφίστανται χωρίς άδεια µέσα σε τρία (3) χρόνια από την ηµέρα κατά την οποία η απόρριψη της αίτησης καθίσταται τελεσίδικη, άλλως η αποξήλωση διενεργείται από το Δηµόσιο, η δε δαπάνη της βαρύνει τον παραχωρησιούχο και βεβαιώνεται και εισπράττεται, σύµφωνα µε τον Κώσικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από την αποξήλωση εξαιρούνται κατασκευές ή οικοδοµήµατα, τα οποία τελούν υπό καθεστώς προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153), ή έχουν κριθεί διατηρητέα µε βάση τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας

6. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση που αφορούν βιοµηχανικές µονάδες µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που αφορούν ξενοδοχειακές µονάδες µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού. Σε περίπτωση που αφορούν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και επιχειρήσεις µεταλλευτικών, λατοµικών και βιοµηχανικών ορυκτών µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

7. Τα έργα ή εγκαταστάσεις επί του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, ανήκουν στο Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωση για αποζηµίωση του παραχωρησιούχου.»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 12 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

1. Αν η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δηµόσιων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή το θαλάσσιο χώρο για την αποτροπή της διάβρωσης. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα σχετικά στοιχεία και προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική αλλαγή των άρθρων 42-45 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί και περιέχει τέτοιες προβλέψεις, και ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η διάβρωση προήλθε από µη νόµιµες ενέργειες ή έργα, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 29.

2. Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό ακίνητο, µπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει µε δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του και µε την επίβλεψη µηχανικού, που έχει από το νόµο σχετικό δικαίωµα, τα προστατευτικά έργα της παραγράφου 1, βάσει µελέτης η οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, που έχει και τον έλεγχο του έργου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της ίδιας Περιφέρειας σχετικά µε τη συµβατότητα του συγκεκριµένου έργου µε το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. Τα κατασκευασθέντα έργα, εφόσον εµπίπτουν σε χώρους που ανήκουν στο Δηµόσιο, δεν θεωρούνται ως όριο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης των χώρων αυτών λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα για την προστασία τους

3. Αιτήµατα των ενδιαφεροµένων για την κατασκευή των ανωτέρω έργων υποβάλλονται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, µε πλήρη φάκελο, που περιλαµβάνει: α) ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη από τη Διεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών της, του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, τεχνική µελέτη του έργου θεωρηµένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί, τον τρόπο αντιµετώπισης της διάβρωσης, στοιχεία που αποδεικνύουν την υφιστάµενη διάβρωση στην περιοχή εκτέλεσης του προστατευτικού έργου και τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, για τη συµβατότητα του έργου µε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί και περιέχει τέτοιες προβλέψεις, β) τοπογραφικό διάγραµµα, κλίµακας 1:500, στο οποίο απεικονίζονται οι οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, αν υπάρχει, και τα προς κατασκευή έργα, µε συντεταγµένες και µε αλφαβητική ή αριθµητική περιγραφή των κορυφών τους και υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά το εµβαδόν των προς αδειοδότηση έργων στη στάθµη της Μέσης Στάθµης Θάλασσας (ΜΣΘ) και γ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Για την αδειοδότηση των προστατευτικών έργων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και απλή γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, οι γνωµοδοτήσεις τους µπορεί να συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο για την κατασκευή των ανωτέρω έργων µαζί µε την αίτηση. Αν στη µελέτη του έργου προβλέπονται τεχνικές αναπλήρωσης της ακτής, η διαδικασία αναπλήρωσης είναι δυνατόν να επαναλαµβάνεται χωρίς νέα αδειοδότηση, εφόσον προβλέπεται στις υποβαλλόµενες µελέτες και για το χρονικό διάστηµα ισχύος τους.

4. Αν από τη διάβρωση της ακτής απειλούνται µε καταστροφή αρχαία, καθώς και η ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αρχαιολογικών χώρων, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί να επιτραπεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η εκτέλεση των αναγκαίων προστατευτικών έργων των αρχαίων µε βάση ακτοµηχανική και τεχνική µελέτη, που θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισµού της οριογραµµής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκτελεί το έργο, ενηµερώνει την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για την έναρξη και το πέρας των εργασιών εκτέλεσης του έργου.

5. Για την τροποποίηση ήδη αδειοδοτηµένων έργων προστασίας των ακτών, εφόσον µε τις τροποποιήσεις αυτές δεν µεταβάλλονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και η ακριβής θέση του έργου, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου οι σύµφωνες γνώµες των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και απλή γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί κατά τη διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα αυτά γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

6. Τα έργα των παραγράφων 1 και 2 ανήκουν στο Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωσή του για αποζηµίωση ή καταβολή της δαπάνης του ιδιώτη

7. Αν γίνουν προσχώσεις χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση της άδειας ή δεν εκτελούνται νόµιµα τα σχετικά έργα, δεν επιτρέπεται η επαναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας. Οι εκτάσεις που δηµιουργούνται από τις προσχώσεις αυτές θεωρούνται αιγιαλός.»

Άρθρο 30
Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α
Επείγοντα Έργα

1.Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας του άρθρου 8, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη µιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ετοιµότητας πολιτικής προστασίας, µε απόφαση του εκάστοτε αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3013/2002.

2. Για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου1 απαιτείται να κατατεθεί στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και στην αρµόδια Λιµενική Αρχή από τον φορέα εκτέλεσης του έργου η απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 του ν. 4456/2017 (Α΄ 42), καθώς και τεχνικός φάκελος για τα απαιτούµενα έργα, εγκεκριµένος από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου ενηµερώνει την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και την αρµόδια Λιµενική Αρχή για την έναρξη και το πέρας των εργασιών εκτέλεσης του έργου, καθώς και την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την παρακολούθηση των έργων, όπου απαιτείται.

3. Αν στους χώρους στους οποίους επετράπη η εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα προϋφίστανται έργα που έχουν γίνει χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις 28.7.2011, µετά την εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα γίνεται η αδειοδότηση και παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού των υφιστάµενων έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14Α, διαφορετικά διατάσσεται η κατεδάφισή τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27. Αν για τα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής έργα απορριφθεί η αίτηση αδειοδότησης και παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού, αυτά κρίνονται κατεδαφιστέα.

4. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α΄184).»

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Παραχώρηση απλής χρήσης

1. «Απλή χρήση» αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινόχρηστων πραγµάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι ανταλλάγµατος. Για την παραχώρηση της απλής χρήσης παρέχει αιτιολογηµένη γνώµη ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες, όχθες και παρόχθιες ζώνες που µπορεί να παραχωρηθούν, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος.

2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από δηµοπρασία, η οποία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγµα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της δηµοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιµή εκκίνησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγµατος που κατακυρώθηκε στην αρχική δηµοπρασία και πάντως όχι µικρότερη του ανταλλάγµατος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεµατιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δεύτερου βαθµού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δηµοπρασία. Η διάρκεια της δια δηµοπρασίας παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία δηµοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την παραχώρηση.

β) Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή δηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α΄11) η παραχώρηση µπορεί να γίνει και απευθείας µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος. Η παραχώρηση προς τις δηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 γίνεται για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωµα περαιτέρω παραχώρησης µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού επιτρέπεται η από αυτόν περαιτέρω παραχώρηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και την περίπτωση α΄της παραγράφου 5, µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Η παραχώρηση µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονική δηµοπρασία µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Τα ισχύοντα για τις παραχωρήσεις από το Δηµόσιο εφαρµόζονται και στις παραχωρήσεις από τους Ο.Τ.Α..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι θέσεις προς παραχώρηση, τα τεχνικά θέµατα, οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις, και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων των παραγράφων 5 και 6, ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση απλής χρήσης σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές ενταγµένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισµού τους ως προστατευοµένων των νόµων 1650/1986 (Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002 (Α΄53). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση, και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω θέσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.

4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, οµπρελών, λειτουργία αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, µε τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3. Το εµβαδόν κάθε παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραµένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού εµβαδού του, ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, µη υπολογιζοµένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και µη αξιοποιήσιµος και µε τους περιορισµούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ’ αυτήν

5. α) Στα όµορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία αναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όµορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόµιµα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20 (Β΄444/1999), µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3, χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόµενων όµορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) µέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι µικρότερη των έξι (6) µέτρων, η ελεύθερη ζώνη µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν µεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεµβάλλεται δηµοτική οδός, η ιδιότητα του όµορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν µεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεµβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από µία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µε πρόσοψη σε πλατεία όµορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δηµοπρασία για την παραχώρηση τµηµάτων αυτών, η οποία µπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Αν µεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων µεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου ή της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όµορου. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.

β) Στα όµορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα και στις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων µέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ύστερα από την έκδοση της προς τούτο απαιτούµενης ειδικής άδειας βάσει του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20.

γ) Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β΄ επιτρέπεται να συνάπτουν σύµβαση έργου µε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που διαθέτει όλες τις νόµιµες άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισµό Λιµένα µε αριθµ. 20, µε σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα ασκείται σε σαφώς καθορισµένο τµήµα του παραχωρηθέντος αιγιαλού, που δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής παραχώρησης, µε αντάλλαγµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το αναλογούν για τον συγκεκριµένο παραχωρούµενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση αντάλλαγµα, και για χρονικό διάστηµα, το οποίο είναι ίσο ή µικρότερο µε το χρόνο της παραχώρησης, σε κάθε δε περίπτωση, δεν µπορεί να ξεπερνά τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης. Η παραχώρηση ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το καταβαλλόµενο αντάλλαγµα είναι υψηλότερο από το αναλογούν για το συγκεκριµένο παραχωρούµενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση. Οι διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20 εφαρµόζονται και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παραχώρησης φέρει ο παραχωρησιούχος, ευθυνόµενος πλήρως από κοινού και εις ολόκληρον µε τον εξ αυτού έλκοντα δικαιώµατα. Η σύµβαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία ασκεί έλεγχο νοµιµότητας.

δ) Οι περιπτώσεις β΄και γ΄δεν αποκλείουν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε τρίτο επιχειρηµατία, στην ίδια περιοχή, για την άσκηση επιχείρησης θαλάσσιων µέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20.

6. Η ανάπτυξη των οµπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων µέσων αναψυχής σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, µπορεί να καλύπτει µέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούµενου χώρου, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραµµή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων. Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούµενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείµενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.

7. Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για οµπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσµατα και τροχήλατες καντίνες, όταν το µήκος ή πλάτος αυτού είναι µικρότερο των πέντε (5) µέτρων ή όταν το συνολικό εµβαδόν του αιγιαλού είναι µικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 4, και µέχρι τη λήξη τους.

8. Οι περιορισµοί των παραγράφων 6 και 7 ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5.

9. Στις παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούµενου χώρου µε τρόπο, αναγνωρίσιµο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να αναρτά σε εµφανές σηµείο πινακίδα συγκεκριµένων διαστάσεων µε το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούµενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόµενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού µπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήµου. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ύστερα από συνεργασία µε την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να αναρτά σε εµφανές σηµείο του αιγιαλού πινακίδα µε το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα επισηµαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριµένο αιγιαλό. Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.

10. Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης των παραγράφων 4 και 5 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού περί µη οφειλής στον οικείο δήµο.

11. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, που περιβάλλουν ή εντός των οποίων βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης τους αποτελεί η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού

12. Όλοι οι όροι και οι περιορισµοί του παρόντος ισχύουν και εφαρµόζονται και στα Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α΄33).»

Άρθρο 32
Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13Α
Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

1.α) Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται µε τη µε αριθµό 8321.3/06/14/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄2788) και µε τη διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας µέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων για εποχιακή χρήση διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.B2Green.gr

β) Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιµένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Γενικού Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού και εισήγηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Οι γνώµες του προηγουµένου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. Αν η ΘΖΛ βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής για την οποία υπάρχει Φορέας Διαχείρισης, για την έκδοση της απόφασης απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εκτός ΘΖΛ απαιτείται επιπλέον και η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας και ιδίως αυτά που αφορούν όρους και τεχνικά ζητήµατα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούµενες εξέδρες, τη συντήρηση και την αποµάκρυνσή τους, καθώς και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από την ξηρά και αντίστροφα.

2. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, καθοριζοµένου σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει, να τοποθετούνται στο λιµναίο χώρο ή λιµνοθάλασσα, χωρίς επέµβαση στις όχθες ή τις παρόχθιες ζώνες, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας µέχρι πενήντα (50) τετραγωνικών µέτρων για εποχιακή χρήση διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων του προηγουµένου εδαφίου για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών, οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν αυτές, οι όροι συντήρησης και αποµάκρυνσής τους, οι συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από τις όχθες, τα τεχνικά εν γένει ζητήµατα και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Ειδικά για τις λίµνες, το νερό των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, λαµβάνονται υπόψη τα οριζόµενα στη µε αριθµ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3282).

3. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εισήγηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, η τοποθέτηση σε θαλάσσιο χώρο για εποχιακή χρήση διάρκειας έως έξι (6)µηνών, χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό, συστηµάτων φουσκωτών θαλάσσιων µέσων αναψυχής, θαλάσσιων παιδικών χαρών και λοιπών συναφών συστηµάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας και ιδίως αυτά που αφορούν όρους και τεχνικά ζητήµατα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ανωτέρω αναφερόµενα συστήµατα, η µέγιστη θαλάσσια επιφάνεια που µπορεί να καταλαµβάνουν, οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, ο µέγιστος αριθµός αυτών ανά νοµό.

Ειδικά για τις πλωτές εξέδρες εποχιακής χρήσης, ανεξαρτήτως της χωροθέτησής τους σε θαλάσσιο ή λιµναίο χώρο ή σε ποταµό, αν αυτές τοποθετούνται κάθε χρόνο στα ίδια σηµεία, απαιτείται ανανέωση της σύµφωνης γνώµης των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού κάθε πέντε (5) έτη.

4. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, καθώς και συστηµάτων φουσκωτών θαλάσσιων µέσων αναψυχής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των παραγράφων 1, 2 και 3, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14.

5. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιµνοθαλασσών, λιµνών και πλεύσιµων ποταµών σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για την εναπόθεση, αποκλειστικά και µόνο, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισµών απαραίτητων για τη λειτουργία τους χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε κατασκευών. Η παραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια, µε δυνατότητα ανανέωσης.

6. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, και µε την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µπορεί να παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, σε ναυταθλητικά σωµατεία, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ή στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µε αποκλειστικό σκοπό την άµεση εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών των µελών τους ή των αθλητικών σκοπών της, αντιστοίχως. Επίσης, επιτρέπεται, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγµατος, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού σε αθλητικούς φορείς, ύστερα από τη σύµφωνα γνώµη του οικείου δήµου, ή σε Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια αθλητικών αγώνων, για διάρκεια που δεν µπορεί να ξεπερνά τις τριάντα (30) ηµέρες ανά έτος στο σύνολο των παραλιών του Δήµου και µε την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στις περιπτώσεις παραχώρησης της παρούσας δεν πρέπει να εµποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη ή την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού. Αν σύµφωνα µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας προβλέπεται αντάλλαγµα, αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α µειωµένο κατά δέκα τοις εκατό (10%).

7. Επιτρέπεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγµατος, τµηµάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήµου, για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, µη µονίµως πακτωµένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ή επιβάλλονται για λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον µία παραλία της χωρικής του αρµοδιότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14. Ο φορέας διαχείρισης του έργου ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου.

8. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, ύστερα από αίτηµα του οικείου δήµου, επιτρέπεται η παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται είτε υπό την αιγίδα του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού είτε από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µε την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Οι παραχωρήσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να ξεπεράσουν τις είκοσι (20) ηµέρες ανά έτος για το σύνολο των αιγιαλών στην περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Σε περίπτωση που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται εντός κηρυγµένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

9. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, είναι δυνατή η παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίµνης, λιµνοθάλασσας και πλεύσιµου ποταµού για τη διεξαγωγή γαµήλιων τελετών και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν αίρεται ουσιωδώς η κοινοχρησία και ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται εντός κηρυγµένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Στην έκδοση της εν λόγω απόφασης συµπράττει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην περίπτωση που µε την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση για τις περιοχές που είναι ενταγµένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισµού τους ως προστατευόµενων περιοχών των νόµων 650/1986 (Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός παραλιών ανά Δήµο και κοινωνικών εκδηλώσεων ανά παραλία

10. Αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή πολιτιστικής, αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και γαµήλιας τελετής, χωρίς τις οικείες άδειες ή κατά παράβαση των όρων της σύµβασης παραχώρησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία επιβάλλει σε βάρος του διοργανωτή της εκδήλωσης πρόστιµο, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο τριπλάσιο του ανταλλάγµατος που θα έπρεπε να καταβληθεί για την παραχώρηση. Το πρόστιµο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

11. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού για τις ανάγκες λήψεων µε οπτικοακουστικά µέσα. Αν οι λήψεις πραγµατοποιούνται εντός κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Υφιστάµενες διατάξεις για τη λήψη άδειας από άλλες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν.

12. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον οι προς παραχώρηση χώροι εµπίπτουν σε περιοχές που είναι ενταγµένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισµού τους ως προστατευοµένων του ν.1650/1986, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οικείου φορέα διαχείρισης.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού απευθείας, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, µε σκοπό την έρευνα και µελέτη του οικοσυστήµατος των ακτών και για λοιπούς ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον ανωτέρω σκοπό αρµοδιοτήτων τους.

14. Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 5, 9 και 11 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού περί µη οφειλής στον οικείο Δήµο.»

Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, είναι δυνατή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η χωρίς δηµοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δηµοσίου Τοµέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστηµονικούς, ανάπλασης, βιοµηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιµενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς. Τοπικά χωρικά σχέδια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), λαµβάνονται υπόψη µετά την έγκρισή τους. Η παραχώρηση µπορεί να περιλαµβάνει και την απλή χρήση του αιγιαλού της παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών. Το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις του παρόντος καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Ειδικά για λιµενικές τουριστικές υποδοµές και επιχειρήσεις η παραχώρηση γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Τουρισµού. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στους τουριστικούς λιµένες που εµπίπτουν στο άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118).

2. Επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού ιδίως για:

α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον τα έργα εκτελούνται από το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων των Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών,

β) ναυταθλητικά έργα µε βάση µελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,

γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997 (Α΄124) που εκτελούνται από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,

δ) ερευνητικούς σκοπούς,

ε) έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών που λειτουργούν νόµιµα,

στ) την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωµάτων, την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών µέσων παντός είδους, ήτοι µεταφορικών ταινιών, γερανών, αγωγών µεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών συστηµάτων ή άλλων έργων, τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη µεταφορά φορτίων ή εφοδίων, που παράγονται ή χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργητικές, βιοµηχανικές, εξορυκτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές, που λειτουργούν νόµιµα σε ακίνητα επί των οποίων οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα χρήσης µε βάση εµπράγµατη ή ενοχική σχέση και έχουν κατασκευάσει τις κύριες εγκαταστάσεις τους. Η κατασκευή των έργων, στο πλαίσιο της ανωτέρω παραχώρησης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, τηρουµένων των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων, καθώς και των οικείων διατάξεων για τους λιµένες. Η κατασκευή των έργων του παρόντος δεν µπορεί να αρχίσει αν προηγουµένως δεν κατατεθεί η απόφαση παραχώρησης στην αρµόδια λιµενική αρχή. Τα έργα ανήκουν στο Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωσή του για αποζηµίωση ή για καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησής τους στον ιδιώτη. Ο επιβλέπων µηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε την πράξη παραχώρησης και την εγκεκριµένη οριστική µελέτη, ανεξάρτητα από το αν αυτό συνορεύει µε τη ζώνη του αιγιαλού ή της παραλίας,

ζ) την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδοµής προοριζοµένων να εξυπηρετούν την εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε µορφής από συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα,

η) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαµβάνεται η τοποθέτηση υποσταθµών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθµού Α.Π.Ε. µε το σύστηµα ή το Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισµού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των έργων της παρούσας παραγράφου, η απόφαση περί παραχώρησης του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αφορά το χερσαίο τµήµα της χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή η παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση εφαρµόζεται και για έργα ενίσχυσης του Συστήµατος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων µε το Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς, τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο. ως συνοδό έργο, συµπεριλαµβανοµένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης. Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 6 έως 10, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. του σταθµού Α.Π.Ε. ή του έργου διασύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώµατος, συµπεριλαµβανοµένων και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδών έργων από την Α.Ε.Π.Ο. Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβιβάζει αµελλητί και πάντως µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση σ΄αυτήν της αίτησης και της Α.Ε.Π.Ο., την αίτηση στα Υπουργεία Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού και στο Γ.Ε.Ν., εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωµοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο µε την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωµών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσµίας τριών (3) µηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στον εθνικό θαλάσσιο χώρο, σύµφωνα µε το άρθρο 6Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).

3. Στα έργα, τα οποία µπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη των σκοπών των παραγράφων 1 και 2, περιλαµβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, ναυδέτων εκτός θαλάσσιας ζώνης λιµένα, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων, εξαιρούµενης της χρήσης για τουριστικούς σκοπούς

4.α) Η εκτέλεση προσωρινών ή µόνιµων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968, καθώς και στον συνεχόµενο ή παρακείµενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού.

β) Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται επταµελής Επιτροπή αποτελούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, αναπληρούµενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των µελών και ο Γραµµατέας της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή µπορεί, µετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της, να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδικευµένους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής.

δ) Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώµης προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Τουρισµού για τη συνδροµή των προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων της περίπτωσης α΄, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των µελετών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.

ε) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της, µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρµόδιους φορείς.

5. Η παραχώρηση ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης του φορέα/της επιχείρησης, παύει δε αυτοδικαίως και αζηµίως για το Δηµόσιο, όταν παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο η άδεια αυτή.

6. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιέχει:

α) ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών, εφόσον αυτή απαιτείται από το είδος του έργου,

β) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011, ή, κατά περίπτωση, την απόφαση έγκρισης υπαγωγής σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων του ν. 4014/2011,

γ) την εγκεκριµένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας οριστική µελέτη του έργου, συνοδευόµενη από τη σύµφωνη γνώµη των φορέων της παραγράφου 8, εκτός αν αυτές έχουν ήδη δοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

δ) την οριογραµµή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του ζητούµενου χώρου επί των υποβάθρων του άρθρου 4 ή σε τοπογραφικά διαγράµµατα των προδιαγραφών της παραγράφου 6 του άρθρου 4 και πρόσφατες αεροφωτογραφίες

ε) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα,

στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου,

ζ) έγκριση ή γνωστοποίηση της αρµόδιας αρχής για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έγκρισης ή γνωστοποίησης αυτής πριν από την παραχώρηση του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης ή κοίτης πλεύσιµου ποταµού, εκδίδεται η απόφαση περί παραχώρησης, αλλά τελεί υπό τον όρο έκδοσης της εν λόγω άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης µέσα σε ένα (1) έτος από την παραχώρηση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί τελικά η άδεια για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης, ανακαλείται αυτοδικαίως η παραχώρηση και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών.

7. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφαρµόζονται οι κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Αν δεν προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση, για την παραχώρηση διατυπώνουν τη γνώµη τους και οι εξής συναρµόδιοι φορείς:

α) το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας,

β) το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε βιοµηχανικές µονάδες,

γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις µεταλλευτικών, λατοµικών και βιοµηχανικών ορυκτών

δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για έργα σε λιµένες, λίµνες, λιµνοθάλασσες και ποταµούς, καθώς και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου µε σκοπό την προστασία επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση µονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο θέµα αρµοδιότητάς του,

ε) το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,

στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ζ) το Υπουργείο Τουρισµού,

η) το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο.

Οι γνώµες αυτές διατυπώνονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.

8. Για την έγκριση της οριστικής µελέτης του έργου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για θέµατα εθνικής άµυνας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, εφόσον η τελευταία γνώµη δεν διατυπώθηκε κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραδοσιακούς οικισµούς απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω γνώµες διατυπώνονται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την υποβολή σε αυτούς πλήρους φακέλου. 

9. Η Κτηµατική Υπηρεσία, µετά τη διενέργεια αυτοψίας, υποχρεούται να συντάσσει προς τη Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κατάθεση σε αυτήν της αίτησης και του πλήρους φακέλου, εισηγητική έκθεση στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγµα της παραχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.

10. Η Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την παραλαβή της εισηγητικής έκθεσης και του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη σχεδίου απόφασης παραχώρησης.

11. α) Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3, στις οποίες περιλαµβάνονται και η µερική ή ολική αντικατάσταση τµηµάτων τους σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου ή των γεωµετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο., που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη προγραµµατισµένων εργασιών αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής µελέτης εγκεκριµένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ηµερών στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, στη Λιµενική Αρχή, καθώς και στην αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία.

β) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση των όρων παραχώρησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εκδίδει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Αστυνοµική ή Λιµενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 29.

γ) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της σχετικής τεχνικής µελέτης, η αρµόδια Λιµενική Αρχή επιβάλλει πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα µε την απόκλιση από τη µελέτη, µε την επιφύλαξη αυστηρότερων προστίµων που µπορεί να επιβληθούν για παραβίαση της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Επιπλέον, εκδίδεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία πρωτόκολλο κατεδάφισης και επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα αυτών κατάσταση.

δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβληµα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβληµα στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής, η επέµβαση για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται ύστερα από προηγούµενη ενηµέρωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής από τον επιβλέποντα το έργο.

12. Ειδικά για κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία µονάδων υδατοκαλλιεργειών (συνοδές εγκαταστάσεις), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υπαγωγής η έκδοση και εκτέλεση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, που αφορά το διάστηµα µετά την ηµεροµηνία υπαγωγής. Η παραχώρηση χρήσης των χώρων αυτών δεν κωλύεται σε αυτή την περίπτωση και η χρήση τους γίνεται µε ευθύνη των παραχωρησιούχων. Οµοίως, είναι δυνατή η παραχώρηση για την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος. Εφόσον µετά την παρέλευση της διετούς προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζεται σε αυτό, η αναστολή της λήψης των µέτρων προστασίας παύει και αυτά επιβάλλονται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

13. Έργα καθαρισµού - αποκατάστασης λειτουργικών βαθών, όπως προβλέπονται από τη µελέτη κατασκευής των λιµενικών εγκαταστάσεων, που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτώµενου υλικού, αλλά και άλλες αιτίες, ιδίως, συσσώρευση φερτών υλών, προσαµµώσεις, που οφείλονται σε θεοµηνίες ή εξελίσσονται µέσω φυσικών διεργασιών, επιτρέπονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της λιµενικής εγκατάστασης. Στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής ορίζεται και ο τρόπος διάθεσης του υλικού, που αποκοµίζεται από τον καθαρισµό του πυθµένα της θάλασσας. Άδειες κατασκευής και χρήσης λιµενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν και για όλες τις παραπάνω εργασίες. Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης στην αρµόδια Λιµενική Αρχή.

14. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συµφωνεί, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επιτραπεί η χρησιµοποίηση των έργων και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και από τρίτες, εκτός από τον παραχωρησιούχο, επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόµιµα, για ορισµένο χρονικό διάστηµα και πάντως όχι µεγαλύτερο της τριετίας και για σκοπούς που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από προσκόµιση τεχνικής έκθεσης από τον αιτούντα και διατύπωση γνώµης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Οι πιο πάνω γνώµες χορηγούνται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος. Στην απόφαση υπολογίζεται και το αντάλλαγµα, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύµφωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος ανακαλείται η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας.

15. Το αντάλλαγµα χρήσης για την παραχωρούµενη έκταση, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, εκτός αν συντρέχει απαλλαγή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15. Το αντάλλαγµα βεβαιώνεται µε πράξη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύµφωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος και παρόδου τριών (3) µηνών από την καθυστέρηση µιας δόσης του καθορισθέντος ανταλλάγµατος, ο παραχωρησιούχος εκπίπτει αυτοδίκαια από την παραχώρηση. Για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την παραχώρηση εκδίδεται πράξη του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του ν. 4519/2018 (Α΄ 29), ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από το αντάλλαγµα αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, απαγορευοµένης ρητώς της µεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού του σε άλλους φορείς, ταµεία ή νοµικά πρόσωπα.

16. Τα έργα του παρόντος άρθρου ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωσή του για αποζηµίωση ή καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησης του κατασκευαστή και χρήστη τους. Η χρήση των έργων µπορεί να παραχωρείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε αντάλλαγµα που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, για ορισµένο χρόνο. Είναι δυνατή η παραχώρηση των έργων για ορισµένο χρόνο σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς αντάλλαγµα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς, αν για τη συνήθη χρήση τους ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγµα.

17. α) Επιτρέπεται η παραχώρηση, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισµών, ακόµα και αν στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.

β) Στην υποβαλλόµενη τεχνική µελέτη του προς κατασκευή έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία απαιτούµενης αποκατάστασής του στην περίπτωση που τα υφιστάµενα παράνοµα έργα δεν αδειοδοτηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

18. Διατάξεις που αφορούν την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, σύµφωνα µε τις οποίες είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας και από τις αρµόδιες για την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων ή και άλλες αρχές, εξακολουθούν να ισχύουν.».

Άρθρο 34
Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 14 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

«Άρθρο 14Α
Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταµένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών

1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, µπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνονται ξενοδοχειακές µονάδες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασµό του ή των οποίων το Δηµόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών µονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περίπτωσης α΄ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄174).

Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήµατα κάθε είδους, συµπεριλαµβανόµενων εµπορικών και υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε τα παραρτήµατα και προσαρτήµατά τους, κάµπινγκ, τουριστικά καταλύµατα γενικά και ξενοδοχειακές µονάδες, εκτός των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και για τους τουριστικούς λιµένες του ν. 2160/1993.

Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 6 επ. του άρθρου 14, µε εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περίπτωσης στ΄, επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση του έργου και δηµόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες συνοδευόµενες από υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και η έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, ρητώς εξαιρουµένων των µαρτύρων και του όρκου.

β) Αν τα έργα δεν λάβουν την παραχώρηση χρήσης, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία θεωρούνται αυθαίρετα και κατεδαφιστέα, εκδιδοµένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Οικονοµικών. Για την κατεδάφιση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 27. Αν η αίτηση της αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση απορριφθεί, το παράνοµο έργο κατεδαφίζεται µε δαπάνη του αιτούντος και επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν κατεδαφίζεται, αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης. Αν η κατεδάφιση γίνει από υπηρεσίες του Δηµοσίου, το κόστος επιβαρύνει τον αυθαίρετο χρήστη του έργου και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

γ) Στα έργα και κατασκευές που λαµβάνουν παραχώρηση χρήσης µε βάση τις περιπτώσεις α΄ και β΄ επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής τους µε τις διαδικασίες του άρθρου 14.

2. α) Προϋπόθεση για την παραχώρηση της χρήσης των έργων, είναι η καταβολή ή ο νόµιµος διακανονισµός της αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης που καθορίζεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για την αυθαίρετη και παράνοµη χρήση της έκτασης για το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι πέντε (5) έτη αναδροµικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η κατ’ έτος αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης ορίζεται σε ποσό αντίστοιχο µε το εφεξής καταβαλλόµενο ετήσιο αντάλλαγµα για τη χρήση του χώρου του έργου, προσαυξηµένο κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο η καταβαλλόµενη προσαύξηση διατίθεται για την προστασία και αποκατάσταση της κοινοχρησίας επί των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. Η εξόφληση της αποζηµίωσης µπορεί να γίνει: αα) εφάπαξ, µε καταβολή του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου ποσού, ή ββ) µε άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωµένου ποσού και διαγραφή προσαυξήσεων. Η ρύθµιση του προηγουµένου εδαφίου δεν αφορά την προσαύξηση του ενός τρίτου (1/3) της αποζηµίωσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο αριθµός των δόσεων και κάθε σχετικό θέµα εξόφλησης της αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης. Από την καταβολή αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης εξαιρούνται έργα υποδοµών ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινόχρηστα αγαθά εφόσον αποδεδειγµένα έχουν κατασκευασθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), είτε από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, είτε από νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εφόσον ανήκουν αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία στο Δηµόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε την προϋπόθεση το πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης να µην έχει επικυρωθεί δικαστικά ή να µην έχει βεβαιωθεί ταµειακά η αποζηµίωση.

β) Από την κατάθεση της αίτησης για την παραχώρηση της χρήσης και µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας αναστέλλεται : αα) η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, εκτός αυτών που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν καταστεί τελεσίδικα, και διοικητικής αποβολής και η έκδοση νέων, καθώς και ββ) η έκδοση νέων πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης και η επιβολή νέων προστίµων για τα προς παραχώρηση της χρήσης µε την παρούσα διαδικασία έργα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.

γ) Η διετής αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1, καθώς και η αναστολή των µέτρων της περίπτωσης β΄, αναστέλλουν την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διετούς αποκλειστικής προθεσµίας και κατά το διάστηµα που εκκρεµεί η απόφαση επί της υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλλεται η πρόοδος των ποινικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος. Αν απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο η αίτηση παραχώρηση της χρήσης, τότε λαµβάνονται και εκτελούνται όλα τα µέτρα, η έκδοση των οποίων είχε ανασταλεί.

3. Με την απόφαση περί παραχώρηση της χρήσης των έργων παραχωρείται και η χρήση του χώρου των κατασκευών ή έργων. Η παραχώρηση γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, του ανταλλάγµατος µπορεί να εξαιρεθούν ή να επιβληθεί µειωµένη καταβολή του για έργα υποδοµής ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινόχρηστα αγαθά και ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή σε Ν.Π.Δ.Δ., από την χρήση των οποίων ο κύριος του έργου ή ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγµα ή το εισπραττόµενο αντάλλαγµα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την συντήρηση του έργου δαπάνη.

4. Ο χώρος των κατασκευών ή έργων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί άδεια µε τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 27, παραχωρείται εφεξής κατά χρήση έναντι ανταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, εκτός αν πρόκειται για έργα υποδοµής ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινόχρηστα αγαθά, ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και από τη χρήση των οποίων ο κύριος του έργου ή ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγµα ή το εισπραττόµενο αντάλλαγµα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την συντήρηση του έργου δαπάνη. Για την παραχώρηση του προηγουµένου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόµενο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαφορετικά θεωρείται αυθαίρετος χρήστης και λαµβάνονται σε βάρος του τα προβλεπόµενα µέτρα.

5. Έργα που υλοποιήθηκαν στον αιγιαλό, στην παραλία και στον συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου από νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και αφορούν τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων θεωρούνται νόµιµα και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Την ευθύνη για την απόδειξη του χρόνου και του φορέα κατασκευής και την καταγραφή του έργου την έχει ο αιτών. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης. Για τη συντήρηση ή επισκευή των έργων της παρούσας εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 11 του άρθρου 14.

6. Η παραχώρηση της χρήσης έργων και εγκαταστάσεων, που έχουν εκτελεσθεί µη νόµιµα εντός του αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού είτε από νοµίµως λειτουργούντα ναυταθλητικά σωµατεία, αναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού είτε από την ίδια τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού γίνεται, κατ’ εξαίρεση, µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 18Α.

7. Αν υφίσταται άµεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον λόγω βλάβης ή φθορών σε υφιστάµενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις και έργα, για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την παραχώρηση της χρήσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών επισκευής, προς αποτροπή του κινδύνου, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 11 του άρθρου 14.»

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 15 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15

1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος

3. Οι παραχωρήσεις του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού υπόκεινται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το Δηµόσιο για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, δηµόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρµογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, αζηµίως για το Δηµόσιο.

4. Για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης , της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού καταβάλλεται αντάλλαγµα. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί ο Υπουργός Οικονοµικών να αποφασίζει την χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση, για την εκτέλεση έργων δηµόσιας ωφέλειας ή για την εκτέλεση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτιστικού περιεχοµένου βραχείας χρονικής διάρκειας, αποκλειστικά σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και νοµικά Πρόσωπα του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Σε περίπτωση παραχώρησης έναντι ανταλλάγµατος, το αντάλλαγµα ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α µειωµένο κατά δέκα τοις εκατό (10 %). Στην πράξη παραχώρησης περιλαµβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Με τις πράξεις παραχώρησης τίθενται από τη Διοίκηση όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση συγκεκριµένων εκτάσεων και για περιορισµένη χρονικά διάρκεια χρήσης. Επίσης, µπορεί να τίθενται περιορισµοί για λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος που αφορά την εθνική άµυνα και δηµόσια ασφάλεια, άλλη δηµόσια ανάγκη ή την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

5. Όταν στην παραχωρούµενη έκταση περιλαµβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Όταν στην παραχωρούµενη έκταση περιλαµβάνονται προστατευόµενες περιοχές, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι πράξεις παραχώρησης είναι προσωποπαγείς. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει µερικά ή ολικά το δικαίωµα, που αποκτά µε την πράξη παραχώρησης σε άλλον, ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό µε ή χωρίς αντάλλαγµα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόµου.

β) Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση προς τρίτους µε αντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α και µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου.

γ) Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού είναι υποχρεωµένοι, εκ των παραχωρουµένων σ’ αυτούς κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, να παραχωρούν κάθε χρόνο το δέκα τοις εκατό (10%), κατά προτεραιότητα, µε κριτήρια κοινωνικά, εντοπιότητας ή σε επιχειρήσεις µορφών κοινωνικής οικονοµίας και µε αντάλλαγµα, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Προς τον σκοπό αυτό, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ανακοινώνουν κάθε χρόνο τις θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται µε τα ανωτέρω κριτήρια. Αν υποβληθούν περισσότερες από µία αιτήσεις διενεργείται προφορική δηµοπρασία, στην οποία ως τιµή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα κοινωνικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.

7. Το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α, είτε αυτές γίνονται απευθείας από το Δηµόσιο είτε από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού προς τρίτους, και ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης (ήτοι µε απευθείας παραχώρηση προς τους όµορους, προφορική ή ηλεκτρονική δηµοπρασία) κατατίθεται από τον παραχωρησιούχο στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα από σχετικό σηµείωµα που εκδίδει η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, ύστερα από ενηµέρωση του οικείου Ο.Τ.Α. σχετικά µε την προς τον τρίτο παραχώρηση, και αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δηµόσιο. Ειδικά για τις περιοχές για τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από το αντάλλαγµα ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόµενου στους Ο.Τ.Α. και ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόµενου στο Δηµόσιο, αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών.

8. Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόµου ή όρους και περιορισµούς που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή προβαίνει σε µεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου, ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, αζηµίως για το Δηµόσιο, µε την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, εφαρµόζονται τα άρθρα 27 και 29 και υφιστάµενα έργα καταλαµβάνονται από το Δηµόσιο.

9. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις.

10. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να εξαιρεί, µε απόφασή του, από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού ιδίως για λόγους επικινδυνότητας, δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ιστορικής προστασίας, για λόγους κοινωνικούς και για λόγους µεγάλης τοπικής σηµασίας, ύστερα από τεκµηριωµένη γνωµοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. ή της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Οι εξαιρέσεις της παρούσας ισχύουν για πέντε (5) έτη, µετά την πάροδο των οποίων επανεξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να τροποποιεί ανά έτος την απόφασή του µε την προσθήκη και νέων εξαιρέσεων. Για όσους από τους εξαιρούµενους αιγιαλούς της παρούσας παραγράφου υφίστανται ενεργές συµβάσεις παραχώρησης κατά το χρόνο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγουµένου εδαφίου, η εξαίρεση αρχίζει από τη λήξη της παραχώρησης.

11. Οι πράξεις παραχώρησης καταχωρίζονται σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών (ΗΜΠ), το οποίο εξασφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, µε ηλεκτρονικά µέσα, µε τους λοιπούς συµπράττοντες φορείς του Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού καθορίζονται οι όροι, οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών του ΗΜΠ, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΗΜΠ και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση και τη λειτουργία του.»

Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 16 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, για σκοπούς που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους, επιτρέπεται η παραχώρηση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 13 και 14, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόµενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών (ιδίως για εκτροφή ζώων, εγκατάσταση µελισσοκοµείων και εκτροφείων σαλιγκαριών), αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας, ναυταθλητικών, τουριστικών, ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε, ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας, εθνικής άµυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Με την αίτηση για την παραχώρηση προσκοµίζεται η απαιτούµενη από ειδικές διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι η συγκεκριµένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριµένο χωροταξικό σχεδιασµό, σε ειδικότερες διατάξεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή σε διατάξεις περί χρήσεων γης. Στην περίπτωση παραχώρησης για σκοπούς περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκοπούς της παραγράφου 1 χωρίς δηµοπρασία, η κατά χρήση παραχώρηση νησίδων του Δηµοσίου σε αγροτικούς, αγροτοβιοµηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισµούς, οργανώσεις παραγωγών του αγροτικού τοµέα και σε δηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006. Με την αίτηση για την παραχώρηση προσκοµίζεται η απαιτούµενη από ειδικές διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι η συγκεκριµένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριµένο χωροταξικό σχεδιασµό, σε ειδικότερες διατάξεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή σε διατάξεις περί χρήσης γης

3. Η παραχώρηση της παραγράφου 1 γίνεται ύστερα από δηµοπρασία, η οποία µπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά, τα δε πρακτικά της εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Ως τιµή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η απευθείας παραχώρηση σε Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε ιδιώτες αν προηγήθηκαν δύο (2) άγονες δηµοπρασίες ή αν σε αυτές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδιαφερόµενους και δεν αναπτύχθηκε πραγµατικός ανταγωνισµός. Το αντάλλαγµα της απευθείας παραχώρησης του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.

4. Για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της παραχώρησης του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 14.

5. Στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 15.»

Άρθρο 37
Προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 16 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:

«Άρθρο 16Α
Αντάλλαγµα χρήσης – αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης

1. Το αντάλλαγµα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού για τις χρήσεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και 16, καθώς και η αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης των χώρων αυτών, καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για την παραχώρηση οργάνου µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τ.Β. = Τιµή Βάσης.
Ε.Δ. = Είδος Δραστηριότητας.
Ε.Χ. = Εµβαδόν Χώρου.

2. Η Τιµή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Για τον καθορισµό της τιµής βάσης λαµβάνονται υπόψη οι αντικειµενικές και µισθωτικές αξίες των πλησιέστερων ακινήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής.

3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες:

α) Απλή χρήση (οµπρέλες – ξαπλώστρες, καντίνες, µη µηχανοκίνητα θαλάσσια µέσα αναψυχής κ.λπ.).

β) Απλή χρήση µε µηχανοκίνητα µέσα αναψυχής

γ) Απλή χρήση των παραγράφων 8, 9, 11 και 13 του άρθρου 13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαµήλιες τελετές, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις µε οπτικοακουστικά µέσα, ερευνητικοί σκοποί).

δ) Απλή χρήση των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13Α (φουσκωτά θαλάσσια µέσα αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες).

ε) Έργα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα κοινής ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών).

στ) Έργα της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 14 (Υδατοκαλλιέργειες) και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λπ.).

ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα και εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν ύστερα από σύµβαση µε το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ., τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τους Ο.Τ.Α. ή µε βάση αναπτυξιακούς νόµους, καθώς και έργα λιµενικά, συγκοινωνιακά, Α.Π.Ε κ.λπ.).

4. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε Είδους Δραστηριότητας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο µαθηµατικός τύπος από τον οποίο θα προκύπτει το αντάλλαγµα χρήσης µε βάση τα προηγούµενα κριτήρια και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του. Το αντάλλαγµα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ειδικά για τις χρήσεις του άρθρου 14 αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία.

Το αντάλλαγµα που προκύπτει από το παρόν άρθρο στις περιπτώσεις των δηµοπρασιών αποτελεί την τιµή εκκίνησης.

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, µε απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν., από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να παραχωρεί, µε αντάλλαγµα και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται µέσα στη Χερσαία Ζώνη Λιµένα. Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιµένα σε βιοµηχανικές µονάδες, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, µεταλλευτικές, λατοµικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιοµηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι γνώµες του προηγουµένου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγµα για τη χρήση των ανωτέρω χώρων, καθώς και οι λοιποί όροι της παραχώρησης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τους τουριστικούς λιµένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.»

2. H παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα χρονικής διάρκειας µικρότερης των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής φύσης. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συµβούλιο. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης τελούν πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων ή των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του ή του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του αιγιαλού. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τους τουριστικούς λιµένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.»

Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 27 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 27
Προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του πυθµένα θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού

«1. Κατ’ αυτού που επελήφθη και κατέχει αυτογνωµόνως αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού συντάσσεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποίου απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Επίσης, τοιχοκολλάται µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρετη κατασκευή, αν υπάρχει, και στο δηµοτικό κατάστηµα του οικείου δήµου και αναρτάται στο διαδίκτυο µέσω του προγράµµατος «Διαύγεια», τηρουµένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του προσώπου κατά του οποίου απευθύνεται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του Π.Δ.Α. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί, ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπον Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών. Η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου, ο ανακόπτων, όµως, µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της εκτέλεσης µέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής. Αν δεν ασκηθεί εµπροθέσµως ανακοπή, το Π.Δ.Α. θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από εκείνον που έχει έννοµο συµφέρον να το προσβάλει. Αντίγραφο της ανακοπής µε κλήση προς συζήτηση κοινοποιείται µέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας που το εξέδωσε, επί ποινή ακυρότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Κατάθεση παραβόλου ή εγγραφή της ασκούµενης ανακοπής στο βιβλίο διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανακόπτων, µε τα δε προσαγόµενα αποδεικτικά µέσα συνεκτιµώνται και όσα προσκοµίζονται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου. Η έφεση ασκείται, σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Κατά της απόφασης του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο µέσο. Οι προθεσµίες του παρόντος δεν παρατείνονται λόγω απόστασης. Για την κλήση του Δηµοσίου ισχύουν οι ειδικές περί αυτού διατάξεις. Η απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει την επιδίωξη των δικαιωµάτων σύµφωνα µε την τακτική διαδικασία είτε από τον ιδιώτη είτε από το Δηµόσιο, οι δε ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το Π.Δ.Α., όταν τελεσιδικήσει, εκτελείται από δικαστικό επιµελητή ύστερα από έγγραφη εντολή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Αν το Π.Δ.Α. ακυρωθεί τελεσιδίκως για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νοµή του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραµένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1539/1938 (Α΄488).

2. Σε βάρος οποιουδήποτε κατέχει ή κάνει χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα θάλασσας και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χωρίς συµβατική σχέση µε το Δηµόσιο ή Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στον οποίο έχει νοµίµως παραχωρηθεί η χρήση αυτών, εκδίδεται Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), µε το οποίο επιβάλλεται αποζηµίωση για την άνευ συµβατικής σχέσης κατάληψη ή και χρήση του χώρου. Η αποζηµίωση υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Με το ίδιο πρωτόκολλο επιβάλλεται και πρόστιµο, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της καθορισθείσας αποζηµίωσης. Για τον υπολογισµό του προστίµου του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της παράβασης, ιδίως δε το είδος και η έκταση του καταληφθέντος χώρου, η επ’ αυτού ασκούµενη δραστηριότητα, καθώς και η υποτροπή του υποχρέου. Αν το πρωτόκολλο εκδίδεται σε βάρος περισσοτέρων προσώπων, αυτά καθίστανται συνυπόχρεα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή της καθορισθείσας αποζηµίωσης και του προστίµου. Το πρωτόκολλο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποίου εκδόθηκε, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του προσώπου προς το οποίο κοινοποιείται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του Π.Κ.Α.Α.Χ. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί. Η ανακοπή κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο µέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών. Για το παραδεκτό της άσκησης της ανακοπής απαιτείται, ως την πρώτη συζήτησή της, να προσκοµιστεί στο δικαστήριο αποδεικτικό καταβολής ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της καθορισθείσας αποζηµίωσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό, αν η ανακοπή απορριφθεί ή γίνει εν µέρει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίωσης του Δηµοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε, χωρίς τόκο. Οι έννοµες αυτές συνέπειες επέρχονται ακόµη κι αν δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη στην απόφαση. Η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, µε αίτηση, όµως, του ανακόπτοντος, µπορεί να ζητηθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η αναστολή εκτέλεσης αυτού µέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί ανακοπών κατά Π.Κ.Α.Α.Χ. δεν χωρεί ένδικο µέσο. Αν η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νοµή του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραµένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1539/1938. Ειδικά για τις περιοχές για τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από την αποζηµίωση και το πρόστιµο που επιβλήθηκαν µε το Π.Κ.Α.Α.Χ. ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, ρητώς απαγορευοµένης της µεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού από το ποσό αυτό σε οποιονδήποτε άλλο φορέα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση

3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγµάτων του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της στον καθ’ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Κατά της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρµοδίου κατά τόπο Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5 ) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται µε τη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο µέσο. Η απόφαση κοινοποιείται µε επιµέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήµο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής του προηγούµενου εδαφίου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης, ο καθ’ ου η Πράξη οφείλει να αποµακρύνει τις κατασκευές/πράγµατα, µε τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού διαπιστώνει την εµπρόθεσµη αποµάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν αποµακρυνθούν εµπρόθεσµα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υποχρεούται να τα αποµακρύνει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την πάροδο της προθεσµίας εντός της οποίας ο καθ’ ου όφειλε να ενεργήσει για την αποµάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται Π.Κ.Α.Α.Χ., µε το οποίο επιβάλλεται αποζηµίωση και πρόστιµο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολογιζοµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Επιπλέον, ο αυθαίρετος κάτοχος, ο σύζυγός του, οι συγγενείς του εξ αίµατος και εξ αγχιστείας µέχρι το δεύτερο βαθµό, καθώς και οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες είναι εταίρος ο αυθαίρετος κάτοχος ή κάποιος από τα προηγούµενα πρόσωπα, αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.Οι ρυθµίσεις της συγκεκριµένης παραγράφου εφαρµόζονται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νοµίµως.

4. Τα πάσης φύσεως κτίσµατα και γενικώς κατασκευάσµατα, τα οποία έχουν εν όλω ή εν µέρει κατασκευασθεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χωρίς σχετική άδεια σύµφωνα µε τα άρθρα 11, 12, 12Α, 13, 13Α, 14 και 16 θεωρούνται παράνοµα και κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής τους ή της χρήσης τους. Οµοίως κατεδαφίζονται τα πάσης φύσεως κτίσµατα και εν γένει κατασκευάσµατα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα αναγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, µετά τον καθορισµό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή διαφορετικά πως χρησιµοποιούνται. Προς τούτο ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο κοινοποιεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), στον φερόµενο κύριο ή νοµέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή αυτών, ο οποίος οφείλει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα κτίσµατα και να άρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσµατα. Παράλληλα, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσµατα και κατασκευάσµατα που τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και κατασκευές ή κτίσµατα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόµενα ή διατηρητέα µε απόφαση αρµόδιας αρχής. Ενόσω εκκρεµεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευοµένων ή διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση ή η εκτέλεση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

5. Αν δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του προσώπου που κατέλαβε την κοινόχρηστη έκταση και ανήγειρε ή κάνει χρήση της παράνοµης κατασκευής, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία δηµοσιεύει πρόσκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει σχετικά να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την ταυτότητά του. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα µε πανελλήνια κυκλοφορία και µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δήµου ή της περιφερειακής ενότητας, αν στο Δήµο δεν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα. Μετά την άπρακτη πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση, το πρωτόκολλο εκδίδεται κατά αγνώστου και τοιχοκολλάται στην προς κατεδάφιση κατασκευή και στο κατάστηµα του οικείου Δήµου. Η συντασσόµενη έκθεση αποστέλλεται στην Κτηµατική Υπηρεσία. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του προσώπου προς το οποίο κοινοποιείται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε..

6. Αν µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την τελευταία κοινοποίηση του πρωτοκόλλου ή την τοιχοκόλλησή του δεν κατεδαφιστεί η αυθαίρετη κατασκευή, ειδοποιείται για την κατεδάφιση η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, ο Γενικός Γραµµατέας της οποίας έχει την ευθύνη γι αυτή. Σε περίπτωση αδυναµίας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ζητά την τεχνική υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, η Τεχνική Υπηρεσία της οποίας υποχρεούται να προβεί στην κατεδάφιση. Το πρωτόκολλο ισχύει ως άδεια κατεδάφισης της αρµόδιας αρχής και η σχετική δαπάνη βαρύνει εις ολόκληρο το χρήστη και αυτόν που παράνοµα προέβη στην κατασκευή που πρόκειται να κατεδαφιστεί, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Όλα τα µέτρα προστασίας που αφορούν αυθαίρετη χρήση ή κατασκευές χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση αυτής µέσα στη θάλασσα ή σε χερσαία ζώνη λιµένα εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης ή, αν δεν υπάρχει, της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής συνοδευόµενη από τα στοιχεία του αυθαίρετου κατόχου ή χρήστη και σκαρίφηµα ή εποπτικό υλικό του καταληφθέντος χώρου, αν δε συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4, τοιχοκολλάται επιπλέον και στο αρµόδιο Λιµεναρχείο. Αν από τις κατασκευές της παραγράφου 4 προκύπτει άµεσος και κατεπείγων κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το πρωτόκολλο κατεδάφισης εκτελείται µετά την πάροδο προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την τοιχοκόλληση στο Λιµεναρχείο.

8. Για ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί προστασίας δηµόσιων κτηµάτων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

9. Οι δηµοτικές αρχές που παραχώρησαν την απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού υποχρεούνται να αναφέρουν αµελλητί στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επί των κοινόχρηστων χώρων του παρόντος, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι Φορείς Διαχείρισης για τις περιοχές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιµένα της αρµοδιότητάς τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά το πειθαρχικό αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, όπως προβλέπεται και τιµωρείται από τις οικείες για ένα έκαστο εξ αυτών διατάξεις.»

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και στους Χώρους Ζώνης Λιµένα.

Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2971/2001

Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τρίτος που, κατά παράβαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15, µεταβιβάζει µερικά ή ολικά το δικαίωµα, που αποκτά µε την πράξη παραχώρησης, σε άλλον ή συνάπτει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό µε ή χωρίς αντάλλαγµα, τιµωρείται µε την ποινή της παραγράφου 1 και, αν το δικαίωµα αφορά έργα ή λιµενικές εγκαταστάσεις, και µε πρόστιµο ισόποσο µε το λιµενικό τέλος, που καταβάλλεται στον πλησιέστερο λιµένα για τη χρήση παρόµοιων έργων ή λιµενικών εγκαταστάσεων, το οποίο βεβαιώνεται σε βάρος του αυθαίρετου χρήστη και του αρχικού παραχωρησιούχου, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή του, µε απόφαση, άµεσα εκτελεστή, της αρµόδιας λιµενικής αρχής, και εισπράττεται σύµφωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»

Άρθρο 41
Τελικές διατάξεις

Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατεδαφίζονται όλες οι παράνοµες κατασκευές που εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία.

Άρθρο 42
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση µε τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως τροποποιούνται ή προστίθενται στο ν. 2971/2001 µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις για τη διατήρηση έργων και κατασκευών και περαιτέρω παραχώρηση εξετάζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να εξετασθεί η αίτησή του µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους υποβάλλει σχετικό αίτηµα εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, που έχουν γίνει µε υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους

4. Άδειες παραχώρησης χρήσης για την κατασκευή έργου επί του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, που εκδόθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.

5. Για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, όπως αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, τα οποία είχαν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, µέχρι 28.7.2011 και για τα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης αναγκαίων αδειοδοτήσεων, υποβάλλονται µέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµένου να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από τα συναρµόδια Υπουργεία. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των παραπάνω έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011.

6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 16Α, το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις και η αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 115 του από 11/12.11.1929 π.δ. «περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 5895/1933, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 του α.ν. 1540/1938, 19 του α.ν. 1919/1939, 2 του α.ν 1925/1951 και 5 παράγραφος 4 του α.ν. 263/1968.

7. Εκκρεµείς κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου αιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και των παραγράφων 9 και 10 ου άρθρου 27 του ν. 2971/ 2001, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους µε τον παρόντα νόµο, εξετάζονται κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να εξετασθεί η αίτησή του µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους υποβάλλει σχετικό αίτηµα εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.

8. Η εξαίρεση από την παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, µε βάση το άρθρο 8 της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών», (Β΄ 1636), εξακολουθεί να ισχύει.

9. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14Α καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40) και η αδειοδότηση των έργων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό γίνεται στο εξής σύµφωνα µε το άρθρο 14Α. Οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί για την αδειοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4599/2019 µπορεί να συµπληρωθεί µέσα σε τρείς (3) µήνες από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14Α.

10. Κατά των αποφάσεων επανακαθορισµού της οριογραµµής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής αυτής.

11. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται µε το άρθρο 24 του σχεδίου νόµου, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:36, 17/04/2019
Sto Therm
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL