Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Παρέμβαση ΠΟΣΠΗΕΦ για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία των φ/β σταθμών

Παρέμβαση ΠΟΣΠΗΕΦ για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία των φ/β σταθμών

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Με επιστολή της προς το ΥΠΕΝ, η ΠΟΣΠΗΕΦ επισημαίνει τα προβλήματα που εξακολουθούν στην αδειοδοτική διαδικασία των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής:

Θέμα: Τροποποίηση του αρ.3 παρ. 4 του ν.4414 ως προς την ημερομηνία κατοχύρωσης Τιμής Αναφοράς των φ/β σταθμών με βάση την δήλωση ετοιμότητας του αρ. 27α παρ. 5 α του ν.3734.

Αξιότιμε κε. Υπουργέ,

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, σχετικά με το σχέδιο νόμου του ν.4602, αναγνωρίσατε το αίτημα του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας όσον αφορά τις σημαντικές καθυστερήσεις που υπάρχουν στην αδειοδοτική διαδικασία των φ/β σταθμών και ειδικότερα στον ΔΕΔΔΗΕ, αναφέροντας συγκεκριμένα :

«…Πάνω στο πως προσδιορίζεται η τιμή του διαγωνισμού έγινε μια δεύτερη παρατήρηση. Όσον αφορά το προηγούμενο έτος ή κάτι περισσότερο, αυτό είναι υπό συζήτηση που μπορούμε να βελτιώσουμε, αν είναι από Ν μείον 1 και πίσω τρείς διαγωνισμοί, λύνεται νομίζω το πρόβλημα. Το μελετάμε. Είμαστε καταρχήν θετικοί. Στο να μην είναι ο τελευταίος διαγωνισμός, ας είναι οι τρείς προηγούμενοι που είναι πιο στάνταρ η τιμή, άρα κάποιος δεν χρειάζεται να περιμένει τον Δεκέμβρη για να ξεκινήσει τον Γενάρη ή τον Φλεβάρη. Θα πάρει τους τρείς προηγούμενους..»

Η διατύπωση των γραμμών 29-30 του αρ.72 ν.4602, όσον αφορά την μεθοδολογία υπολογισμού των Τ.Α. των φ/β σταθμών εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν άμβλυνε το ανυπέρβλητο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές σε φ/β σταθμούς. Το πρόβλημα, το οποίοι θέσαμε στην εν λόγω επιτροπή, δεν είναι άλλο από την μεταβολή των Τ.Α. των φ/β σταθμών σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το χρονικό διάστημα σύνδεση ενός φ/β σταθμού με το δίκτυο. Συγκεκριμένα, το χρονικό περιθώριο που έχει ο ΔΕΔΔΗΕ για την διαδικασία από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης ως και την σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ορίζεται από τα ακόλουθα άρθρα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 19 συν 1 μήνες από την αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης, εφόσον ο επενδυτής έχει υποβάλλει καθ΄ όλη την διαδικασία ορθώς τα απαιτούμενα έγγραφα και έχει δηλώσει ετοιμότητα εγκαίρως.

Στο αρ. 8 παρ. 4 του ν.3468, όπως ισχύει αναφέρει:

«…Ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης. Προκειμένου για σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ…»

Στο αρ 1 της υποπαρ. Ι.1.2 και ειδικότερα στην περ. 4 του ν.4093 αναφέρει ότι :

«…Η σύμβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με πλήρη φάκελο για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, και εντός έξι (6) μηνών για τους σταθμούς του άρθρου 3. Οι Διαχειριστές υλοποιούν τα έργα σύνδεσης που αναλαμβάνουν συμβατικά σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης: α) τους δώδεκα (12) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ…»

Σε συνέχεια η παρ. 5α του αρ. 27α του ν.3734, όπως ισχύει κατόπιν του αρ. 39 παρ. 6 του ν.4062, αναφέρει ότι:

«…Ο αρμόδιος διαχειριστής υποχρεούται στη θέση του φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, στην ενεργοποίηση της σύνδεσής του, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τότε που ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει την ετοιμότητα του σταθμού για έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας ή για ενεργοποίηση της σύνδεσης, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογημένος στην σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έργων

Πρακτικά, κατόπιν του ν.4602, οι επενδυτές στους φ/β σταθμούς θα έχουν μόλις 10-12 μήνες (ανάλογα με το πότε θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί για την τεχνολογία των φ/β της ΡΑΕ) για να προχωρήσουν σε όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης, δανειοδότησης, υλοποίησης και σύνδεσης αυτών με το Δίκτυο. Η αναγκαία παράμετρος είναι η διατήρηση της προϋπολογιζόμενης Τ.Α. κατά την περίοδο ηλέκτρισης των φ/β σταθμών, η οποία αντικρούει στο γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών εντός 19 συν 1 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος Προσφοράς Σύνδεσης. Επί αυτού εισηγούμαστε την τροποποίηση του τρόπου κατοχύρωσης της Τ.Α. των φ/β σταθμών.

Υπενθυμίζουμε ότι στον ν.4414 αρ. 4 παρ 4 αναφέρει ότι :

«…4. Για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χρησιμοποιείται η Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (κανονικής ή δοκιμαστικής) του σταθμού…»

Στην βάση των ανωτέρω δεν πρέπει να λησμονούμε την ρεαλιστική κατάσταση που επικρατεί και τα κάτωθι αδιαμφισβήτητα γεγονότα :

1) Υπάρχει τεράστιος όγκος αιτήσεων φ/β σταθμών στις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αυξάνεται γεωμετρικά κάθε μέρα, ενώ στο παρόν καταβάλλονται ήδη υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό δύσκολες συνθήκες, για την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

2) Ο ΔΕΔΔΗΕ στο παρόν εκδίδει Προσφορές Σύνδεσης για φ/β σταθμούς

3) Κατόπιν της μεθοδολογίας υπολογισμού των Τιμών Αναφοράς (Τ.Α.) των φ/β σταθμών του ν.4602, αυξάνεται εκθετικά η πίεση στον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και στον ΔΑΠΕΕΠ, καθώς είναι ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια διατήρησης των Τ.Α. για τους φ/β σταθμούς.

4) Οι Τ.Α. των υπόλοιπων τεχνολογιών του πιν. 1 του αρ. 4 του ν.4414 δεν έχουν μεταβλητό χαρακτήρα και δεν τροποποιούνται εντός του έτους ισχύος (εκτός του συντελεστή Π.Τ. των ΣΗΘΥΑ), σε πλήρη αντίθεση με τις γραμμές 29-30 του ν.4602 για τους φ/β σταθμούς.

5) Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και αρκετές φορές παρατηρούνται αστοχίες στις περιβαλλοντικές διατάξεις πέραν των γραφειοκρατικών εμποδίων. Έχουμε θέσει ήδη υπ΄όψιν των αρμοδίων του ΥΠΕΝ, σε συνάντηση μας στις 27/3/2019, τα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο σε χωροταξικές διατάξεις για την χρήση γης αλλά και σε επίπεδο πολεοδομικών προβλέψεων του ν.4172 περί επιτρεπτού έκδοσης άδειας δόμησης σε ΓΥΣ αλλά όχι έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας για εγκατάσταση φ/β σταθμών.

6) Οι θετικές ρυθμίσεις του ν.4602 δεν θα έχουν ρεαλιστική εφαρμογή στους φ/β σταθμούς των μικρών και μικρομεσαίων επενδυτών, καθώς είναι αδύνατη η σύνδεση με το δίκτυο των φ/β σταθμών εντός των χρονικών περιθωρίων του.

7) Είναι πρακτικά αδύνατη η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και η κατάθεση της σε τραπεζικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του σταθμού, από την στιγμή που η τιμή πώλησης της ενέργειας δεν είναι γνωστή ή εάν είναι γνωστή δεν πρόκειται ο σταθμός να την λάβει.

8) Τα ρίσκα που δικαίως αναλαμβάνουν οι επενδυτές σε φ/β σταθμούς θα πρέπει να αφορούν τις επενδυτικές επιλογές τους και όχι τις χρονοβόρες διαδικασίες των κρατικών φορέων που μπορούν να καταστήσουν μια επένδυση από επιλέξιμη σε ζημιογόνα, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να θέτεται εν αμφιβόλω η δανειοδότηση του φ/β σταθμού.

9) Στον πίνακα 1 (επισυναπτόμενο) θα αναγνωρίσετε ότι ακόμη και υπό βέλτιστες συνθήκες υλοποίησης, από μέρους του επενδυτή ενός φ/β σταθμού

Στην βάση των ανωτέρω είχαμε εισηγηθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, σχετικά με το σχέδιο νόμου μετέπειτα ν.4602, την ακόλουθη διατύπωση της γραμμής 29 του πίνακα 1 του αρ. 3 του ν.4414 η οποία θα είχε ανάλογη εφαρμογή και στην γραμμή 30 :

Διατύπωση της γραμμής 29 αρ.72 ν.4602
29  Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκαταστημένη ισχύ Η μεσοσταθμική Τ.Α που προέκυψε κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών της ειδικής κατηγορίας της τεχνολογίας του έτους ν-2 και της πρώτης διενεργηθήσας του έτους ν-1 της ίδιας τεχνολογίας, προσαυξημένη κατά 5%.
Ανάλογη διατύπωσης της γραμμής 30 αρ.72 ν.4602
30  Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ Η μεσοσταθμική Τ.Α που προέκυψε κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών της ειδικής κατηγορίας της τεχνολογίας του έτους ν-2 και της πρώτης διενεργηθήσας του έτους ν-1 της ίδιας τεχνολογίας, ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, προσαυξημένη κατά 10%

 

Η πρόταση της Ομοσπονδίας είχε ως κύριο στόχο την άμβλυνση των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που είχαν προβλεφθεί στο σχέδιο νόμου.

Κατόπιν της ψήφισης του ν.4602, χωρίς την πλήρη υιοθέτηση της πρότασης της Ομοσπονδίας και με την διατήρηση των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων εισηγούμαστε :

1) Την άμεση στελέχωση των αρμόδιων τμημάτων του ΔΕΔΔΗΕ στο σύνολο των περιοχών που υποδέχονται τον τεράστιο όγκο αιτημάτων για εγκατάσταση ΑΠΕ,

2) Την τροποποίηση της παρ. 4 του αρ.4 του ν.4414 ως ακολούθως :

«…4. Για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χρησιμοποιείται η Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ετοιμότητας του σταθμού για έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας ή για ενεργοποίηση της σύνδεσης..»

Είμαστε στην διάθεση σας για περεταίρω διευκρινήσεις αναγνωρίζοντας ως θετικό στοιχείο ότι τα ανωτέρω βρίσκονται ήδη εις γνώσιν σας.

Με εκτίμηση
Διοικητικό Συμβούλιο
Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:20, 18/04/2019