Σε ΦΕΚ η απόφαση για την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανά κατηγορία

Σε ΦΕΚ η απόφαση για την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανά κατηγορία

Thermogas

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση "Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών μέχρι και το 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016."

Το B2Green.gr παρουσιάζει παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και το τέλος του 2020, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, ο ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

Άρθρο 2
Ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος και εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών μέχρι και το τέλος του 2020

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020 θα διεξαχθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον μία (1) κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι και το α’ εξάμηνο του 2020 και τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα είδη των ανταγωνιστικών διαδικασιών, οι τεχνολογίες, οι κατηγορίες σταθμών και η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος

2. Κάθε έτος, σε τουλάχιστον μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η ΡΑΕ με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), με εφαρμογή της μεθοδολογίας του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/ 13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488), επιμερίζει μέρος της δημοπρατούμενης ισχύος για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.

3. Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών.

Άρθρο 3
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

1. Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται:

α. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, στα 69,26 €/MWh .

β. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, στα 69,18 €/MWh.

γ. Για την ειδική κατά περιοχή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», στα 65€/MWh.

δ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.α.

2. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών μετά την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται:

α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, ως η μέση τιμή που προκύπτει από τη μεσοσταθμική τιμή των κατακυρωθεισών προσφορών της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας και της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας.

β. Για τις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ως η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθεισών προσφορών σε καθεμιά από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ειδικές κατά τεχνολογία, των κατηγοριών «αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW» και «φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW», απομειούμενη κατά 1%.

γ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α.

Άρθρο 4
Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

Το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, καθορίζεται ανά κατηγορία σταθμών σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, υπέρ της ΡΑΕ

Κατηγορίες σταθμών Τέλος υπέρ ΡΑΕ (€)
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW 500
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW 1.000

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW

5.000
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW 5.000
Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW 5.000
Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW 5.000
Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW 5.000


Άρθρο 5
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

3. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη έκδοσης της απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (Προκήρυξη 1/2019), η οποία διενεργείται όπως ορίζεται με την 230/2019 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 656).

O Υπουργός
Γεώργιος Σταθάκης

Κατεβάστε την απόφαση από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 11:49, 19/04/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL