Χορήγηση αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης παραβάσεων µη καταβολής τέλους διοδίων από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε.»

B2Green avatar
19:15, 23/04/2019
Business > Υποδομές > Νέα

Χορήγηση αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης παραβάσεων µη καταβολής τέλους διοδίων από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε.»

Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη µεσολάβησή του προς την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» λόγω λήψης από αυτή Εκθέσεων Βεβαίωσης Παραβάσεων. Οι εν λόγω παραβάσεις αφορούσαν στη µη καταβολή τέλους διοδίων κατά τη διέλευση των οχηµάτων ιδιοκτησίας τους από σταθµούς διοδίων της εταιρείας.

∆εδοµένου ότι οι συγκεκριµένες παραβάσεις για τις οποίες έλαβαν γνώση οι πολίτες ανέτρεχαν στο παρελθόν (τα έτη 2015, 2016 και 2017) οι ενδιαφερόµενοι αµφισβήτησαν την τέλεση αυτών καθώς δεν ήταν σε θέση να ενθυµούνται τη διέλευση των οχηµάτων τους από τους σταθµούς της εταιρείας χωρίς την καταβολή του σχετικού αντιτίµου. Για τον λόγο αυτό ζήτησαν εγγράφως από την εταιρεία τη χορήγηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Ωστόσο, η εταιρεία αρνήθηκε να τους χορηγήσει τα αιτηθέντα στοιχεία µε την αιτιολογία ότι «…..η “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” έχει εγκαταστήσει κάµερες κλειστού κυκλώµατος για την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών µε τα οχήµατά τους µέσω αυτών, λαµβάνοντας τις σχετικές εγκρίσεις από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ……… τα αποθηκευµένα στοιχεία δεν µπορεί να τα δώσει σε τρίτους ει µη µόνον κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα και σχετικής άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα».

Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο στην εταιρεία επισηµαίνοντας ότι η χορήγηση σχετικού αποδεικτικού υλικού δεν ζητήθηκε από τρίτα πρόσωπα, αλλά από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, δηλαδή από τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων στους οποίους η εταιρεία επέβαλε πρόστιµα µη καταβολής τέλους διοδίων αποστέλλοντας σε αυτούς σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης.

Με το ίδιο έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε την υποχρέωση της εταιρείας να χορηγήσει στους ενδιαφερόµενους τα αιτηθέντα στοιχεία καθώς η εν λόγω υποχρέωση απορρέει τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 5 «Πρόσβαση σε έγγραφα» του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999), όσο και από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισµού ∆εδοµένων για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) «∆ιαφανής ενηµέρωση, ανακοίνωση και ρυθµίσεις για την άσκηση των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων».

Κατόπιν συστηµατικής συνεργασίας, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» αποδέχθηκε τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και χορήγησε τα αιτηθέντα στοιχεία στους προσφεύγοντες στην Αρχή (φωτογραφικό υλικό ή απόσπασµα του Βιβλίου Συµβάντων καταχωρηµένων παραβάσεων) ενώ εφεξής προβαίνει στη χορήγηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης παραβάσεων µη καταβολής τέλους διοδίων από τους «παραβάτες» - όταν αυτά ζητηθούν από τους ίδιους.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:15, 23/04/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL