ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Thermogas

Συνεδρίασε σήμερα, 2/5/2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ", στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενος ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε." και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2018.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.

Θέμα 5ο: Εξελέγη ως Ελεγκτής για τη χρήση 2019 η εταιρεία "GRANT THORNTON", με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2018, μετά τυχόν αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την αντικατάσταση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελου Ταγματάρχη από τον κ. Γεώργιο Μέργο του Ιωάννη, Οικονομολόγο, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής, Μπασλή Κωνσταντίνο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χατζηαρσενίου Δήμητρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος, ως μέλη της Επιτροπής. Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, πληροί τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το νόμο και ο Πρόεδρος της διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση προσάρμοσε το Καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κωδικοποιώντας τα άρθρα του σε ενιαίο κείμενο και απαλείφοντας τις μεταβατικές διατάξεις.

Επί του 10ου θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις" δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 17:39, 02/05/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL