Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ

B2Green avatar
17:14, 08/05/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος υπ' αριθμ. 4610/2019 "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις."

Στο ίδιο ΦΕΚ συμπεριλήφθηκε και η τροπολογία που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ.

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο του επίμαχου άρθρου που αποτελεί πλέον μέρος της Εθνικής Νομοθεσίας:

Άρθρο 257

1. α) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Τµηµάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..

β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτωσης α΄ συστήνεται και συγκροτείται εννεαµελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσµίας, συστήνονται και συγκροτούνται τριµελείς οµάδες έργου, µία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση δ΄.

γ) Η εννεαµελής επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ββ) δύο (2) µέλη της οµάδας έργου της περίπτωσης δ΄, εκ των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου µηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας µηχανικού της οποίας το αντικείµενο επεξεργάζεται, γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και εε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης ββ΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της περίπτωσης α΄. Για την υλοποίηση του έργου της λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου της περίπτωσης δ΄ ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών. Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρµόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άµεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα µε τις εργασίες των Οµάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της µεταβάλλεται, ως προς τη συµµετοχή των µελών της οµάδας έργου, ανάλογα µε την ειδικότητα, το αντικείµενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) µέλη της εκ των οποίων πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικά δύο (2) από τα τέσσερα (4) µέλη από τα Υπουργεία και ένα (1) µέλος από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Στην Επιτροπή συµµετέχουν, ως παρατηρητές, οι Συντονιστές των λοιπών οµάδων έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα της περίπτωσης α΄ εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών, για την οποία λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσµατα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου της περίπτωσης δ΄, άλλως, σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών και πορισµάτων για µία ή περισσότερες ειδικότητες, λαµβάνεται υπόψη η επιστηµονική περιοχή και τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), η διεθνής εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών,

δ) Οι ανά ειδικότητα, τριµελείς οµάδες έργου της περίπτωσης β΄, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούµενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισµα µη δεσµευτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της περίπτωσης α΄. Καθεµία τριµελής Οµάδα Έργου ανά ειδικότητα συγκροτείται µε τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: αα) δύο (2) εκπροσώπους Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών της ηµεδαπής αντίστοιχης βασικής ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Σχολών της ειδικότητας και ββ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο µηχανικών ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη οµάδα έργου εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, οι οµάδες έργου συµπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς. Η µη υποβολή πορίσµατος από τις Οµάδες Έργου, εντός της δίµηνης προθεσµίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαµβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου. Η Επιτροπή λαµβάνει επίσης υπόψη την εισήγηση της οικείας επιτροπής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

ε) Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής της περίπτωσης β΄ και των οµάδων έργου της περίπτωσης δ΄ µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής, γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ


Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:14, 08/05/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL