Με βεβαίωση μηχανικού & χωρίς έλεγχο η παροχή ενίσχυσης & ο ενδιάμεσος έλεγχος των επενδύσεων

B2Green avatar
19:12, 09/05/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Με βεβαίωση μηχανικού & χωρίς έλεγχο η παροχή ενίσχυσης & ο ενδιάμεσος έλεγχος των επενδύσεων

Civiltech

Σύμφωνα με διευκρινήσεις που έδωσε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι δυνατή η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό λογιστή και κατάλληλης ειδικότητας μηχανικών, χωρίς έλεγχο από ΚΟΕ/ΠΟΕ.

Αναλυτικά, η Γεενική Γραμματεία αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67), οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 4399/16 ( όλα τα καθεστώτα ) και 3908/11 δύνανται να συνυποβάλλουν με το αίτημα ελέγχου υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό και άλλης κατά περίπτωση επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο.

Για τα επενδυτικά σχέδια που οι φορείς τους επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα, δεν θα απαιτείται η καταβολή παραβόλου και μετά από το σχετικό έλεγχο πληρότητας του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής των Αναπτυξιακών νόμων, θα εκδίδεται η σχετική απόφαση πιστοποίησης και θα χορηγείται η κατά περίπτωση δικαιούμενη ενίσχυση χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από ΚΟΕ/ΠΟΕ.

Η Υπουργική απόφαση που ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μετά τη δημοσίευση, από τον οικείο διαδικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων www.ependyseis.gr , θα διατίθενται τα πρότυπα των προβλεπόμενων βεβαιώσεων.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:12, 09/05/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL