Κυρώσεις σε ενεργειακό επιθεωρητή για παραβάσεις στην έκδοση 4 ΠΕΑ

Κυρώσεις σε ενεργειακό επιθεωρητή για παραβάσεις στην έκδοση 4 ΠΕΑ

Civiltech

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φάμελλος, συμυπέγραψαν την απόφαση επιβολής κυρώσεων σε ενεργειακό επιθεωρητή για σωρεία παραβάσεων.

Σύμφωνα με την απόγαση του ΥΠΕΝ, ο ενεργειακός επιθεωρητής υπέπεσε στις ακόλουθες παραβάσεις:

  1. Παράβαση 1η: ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων 4 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των εξεταζόμενων κτηριακών μονάδων, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
  2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων των ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των εξεταζόμενων κτηριακών μονάδων, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
  3. Παράβαση 3η: εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της έκδοσης των ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136) για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως:

  1. Παράβαση 1η: Επιβολή χρηματικού προστίμου τριακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (375,00 €).
  2. Παράβαση 2η: Επιβολή χρηματικού προστίμου τριακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (375,00 €).
  3. Παράβαση 3η: Επιβολή χρηματικού προστίμου επτακοσίων πενήντα Ευρώ (750,00 €)

Το ποσό του χρηματικού προστίμου θα εισπραχθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στον αναλυτικό ελαχιστοβάθμιο (6βάθμιο) Λογαριασμό Εσόδων 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» (τέως Κ.Α.Ε 3739).

Κατά της απόφασης, επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45). Το B2Green σύμφωνα με την πάγια τακτική του, δε δημοσιεύει το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή, σεβόμενο τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής και ενδεχόμενης δικαίωσής του.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:24, 13/05/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL