Διαγωνισμοί ΑΠΕ: νέα λίστα ερωταπαντήσεων από τη ΡΑΕ

Διαγωνισμοί ΑΠΕ: νέα λίστα ερωταπαντήσεων από τη ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 441/2019 Απόφασής της (ΦΕΚ Β' 1558/08.05.2019), με την οποία προκηρύχθηκαν δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις, αναρτά στο επισυναπτόμενο αρχείο τις απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφασής της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019, ΑΔΑ: Ψ4Ε3ΙΔΞ-ΦΑ5), με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, το ακόλουθο ερώτημα:

Σύμφωνα με τη προκήρυξη - απόφαση ΡΑΕ 441/2019 η Εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, νοείται η ισχύς για την οποία έχει χορηγηθεί η οικεία Άδεια Παραγωγής, όπως ισχύει κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι, εάν πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Πίνακα 2 της παρούσας έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ πλήρες αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής με έκδοση βεβαίωσης, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη μείωση της ισχύος, τότε λαμβάνεται υπόψη η ισχύς που προκύπτει από την έκδοση της βεβαίωσης από τη ΡΑΕ.

Στη περίπτωση μείωσης της ισχύος και έκδοσης βεβαίωσης από τη ΡΑΕ αλλά μη έγκαιρης τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σε ποια ισχύ θα αναφέρεται και θα εκδοθεί η εγγυητική της οριστικής προσφοράς σύνδεσης καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό;.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αναρτά στην ιστοσελίδα της ακόλουθη την απάντηση στο ως άνω ερώτημα:

Α. Ως προς το ζήτημα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. [2/2019] και [3/2019] Προκηρύξεις, η ισχύς συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στη ΡΑΕ αδειοδοτικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 11 των Προκηρύξεων. Σε περίπτωση που, πριν τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, έχει εκδοθεί βεβαίωση της ΡΑΕ για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής, η οποία αφορά αποκλειστικά στη μείωση της ισχύος, τότε για την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη η ισχύς που προκύπτει από την ως άνω βεβαίωση. και υπολογίζεται το ποσό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο χωρίο «Ποσό της εγγυητικής» της παραγράφου 11.2.6.1. Στην περίπτωση αυτή η μη έγκαιρη τροποποίηση της ΕΠΟ δεν επηρεάζει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Β. Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, στην περίπτωση μείωσης με βεβαίωση της ΡΑΕ, αλλά μη έγκαιρης τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προσκομίζεται στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, το αντίγραφο της Εγγυητικής Επιστολής όπως έχει κατατεθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Είναι αυτονόητο ότι η ως άνω αναφερόμενη μείωση της ισχύος, η οποία επιτρέπεται χάριν διευκόλυνσης των επενδυτών στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας και ως εκ τούτου αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση, θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο σε μικρές μεταβολές οι οποίες δεν επιφέρουν σημαντική τροποποίηση των δεσμευτικών όρων σύνδεσης και του σχεδιασμού του έργου.

Ειδικότερα, εάν η βεβαίωση της ΡΑΕ αφορά σε σημαντική μείωση ισχύος, με επακόλουθη σημαντική τροποποίηση των οριστικών όρων σύνδεσης, και ενδεχομένως διαφορετική τεχνική λύση σύνδεσης ή/και έκδοση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης από άλλο αρμόδιο Διαχειριστή, γεγονός που καθιστά το έργο διαφορετικό, δεν δύναται, πριν την αδειοδοτική του ωρίμανση, να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:50, 22/05/2019

Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL