Το ΦΕΚ με την παράταση των οικοδομικών αδειών έως το 2021

Το ΦΕΚ με την παράταση των οικοδομικών αδειών έως το 2021

Civiltech

Επισημοποιήθηκε και τυπικά η παράταση των οικοδομικών αδειών έως το 2021, έπειτα από τη δημοσίευση του ΦΕΚ "Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις." στο οποίο και συμπεριλήφθηκε, όπως είχει έγκαιρα ενημερώσει το B2Green.

Συγκεκριμένα, το επίμαχο άρθρο αναφέρει τα εξής:

Άρθρο Δωδέκατο

1. Καταργείται το άρθρο 76* του ν. 4368/2016 (Α΄ 21 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4585/2018 (Α΄216).

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 50** του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795) είτε σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021.».

* Υπενθυμίζουμε πως το καταργηθέν άρθρο 76 του ν. 4368/2016 έπειτα από την τροποποίησή του από το άρθρο 12 του ν. 4585/2018, ανέφερε τα εξής:

Άρθρο 76
Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2018, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη.

** Το άρθρο 50 του Ν.4495/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄

1. Έως τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 και την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού απόφασης, οι διοικητικές πράξεις του άρθρου 29 εκδίδονται με τη διαδικασία που ίσχυε πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ' εξαίρεση για την έκδοση των οικοδομικών αδειών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 59 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και του άρθρου 96 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) παραμένουν σε ισχύ.

3. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 29 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και την εκτέλεση έργων εντός των περιοχών παραχώρησης και δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Γ2/Β/26970/1469/1988 (Δ΄597).

4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 29, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκδίδει τις οικοδομικές άδειες για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων της κοινής υπουργικής απόφασης 26229/1123/1987 (Δ΄749, 1987).

5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1.3.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ΄795/13.7.1993), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31.12.2020.

6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795) είτε σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 10:26, 24/05/2019
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL