Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά βωξίτη

B2Green avatar
09:49, 29/05/2019
Business > Green Business > Νέα

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά βωξίτη

Civiltech

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 12 Ιουνίου προκειμένου να διαπιστώσει αν πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 του ν.3959/2011 και 102 της ΣΛΕΕ, από την εταιρεία Ελμίν Βωξίτες Α.Ε που δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη και εάν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον.

Στη σχετική της ανακοίνωση η επιτροπή αναφέρει πως στη σχετική εισήγηση «προτείνεται η εκ μέρους της ΕΑ αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελμίν Βωξίτες Α.Ε., τα οποία θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υπόθεσης και στα οποία ιδίως μπορούν να περιληφθούν τα κατωτέρω:

  1. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να προμηθεύσει την Μυτιληναίος με τις απαιτούμενες ποσότητες βωξίτη για το έτος 2019, αντίστοιχα με τις ποσότητες και σύμφωνα με τους όρους προμήθειας ποσοτήτων μεικτού προϊόντος βωξίτη του 2018, για την αντιμετώπιση του πιθανολογούμενου συστημικού κινδύνου στις σχετικές αγορές. Προς υλοποίηση του εν λόγω μέτρου, η Ελμίν Βωξίτες θα πρέπει να προβεί, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, στην πρόσκληση σε διαπραγμάτευση προς την Μυτιληναίος ώστε να τροποποιηθεί άμεσα η εν ισχύ από 22/03/2019 υπογραφείσα, με επιφύλαξη εκ μέρους της Μυτιληναίος, σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Η εν λόγω διαπραγμάτευση θα περατωθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την εκκίνηση. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να κοινοποιήσει στην ΕΑ αποδεικτικά των εν λόγω περιγραφόμενων ενεργειών εντός 10 ημερών από την περάτωσή τους.
  2. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μυτιληναίος με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια βωξίτη, ικανή να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Μυτιληναίος και της κατάντη αγοράς για την περίοδο μετά τη λήξη της ισχύουσας ως άνω τροποποιηθείσας σύμβασης. Η εν λόγω διαπραγμάτευση θα πρέπει να εκκινήσει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και να περατωθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκκίνησή της. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να κοινοποιήσει αποδεικτικό των ενεργειών της, εντός 10 ημερών από τη λήξη των διαπραγματεύσεων.
  3. Τα μέρη να εκκινήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων (παραχωρήσεων) που κατέχουν από κοινού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων . Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να κοινοποιήσει στην ΕΑ αποδεικτικά της κατάληξης των ανωτέρω ενεργειών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση  της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και να ολοκληρωθούν ενός (2) μηνών από την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

H εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών».

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:49, 29/05/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Πράσινη ανάπτυξη για όλους
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL