Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στο Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στο Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη το 2017, διαµαρτυρόµενος ότι λειτουργεί παράνοµα ο Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του ∆ήµου Οιχαλίας Μεσσηνίας. Κατήγγειλε µάλιστα συµβάν πυρκαγιάς στο χώρο του ΧΑ∆Α µε δυσµενείς επιπτώσεις στο Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία.

Ο Συνήγορος ζήτησε ενηµέρωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες για το θέµα και στοιχεία σχετικά µε τη διευκρίνηση λειτουργίας του ΧΑ∆Α. Επισήµανε επίσης, την ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων µέτρων αποκατάστασης του χώρου και προς τούτο ζήτησε ενηµέρωση σχετικά µε την υποβολή και έγκριση της απαραίτητης µελέτης αποκατάστασης. Επιπρόσθετα, ζήτησε τη διενέργεια αυτοψίας από το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Μεσσηνίας, ώστε να διαπιστωθούν οι υφιστάµενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο διαµεσολάβησης της Ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε ότι ο συγκεκριµένος ΧΑ∆Α εξακολουθούσε να λειτουργεί παράνοµα, παρά το γεγονός ότι από το 2014 είχε αποφασιστεί η παύση λειτουργίας του µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Οιχαλίας. Για το λόγο αυτό, είχαν επιβληθεί διοικητικά πρόστιµα στο ∆ήµο µε αποφάσεις της Περιφέρειας. Ωστόσο, από το 2016 δεν είχε πραγµατοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος στο χώρο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ενώ καµία πρόοδος δεν είχε σηµειωθεί ως προς την απαιτούµενη διαδικασία εργασιών αποκατάστασης.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, την αποστολή σειράς εγγράφων του µε υποδείξεις και συστάσεις, καθώς και συστηµατική επικοινωνία µε τη ∆ιοίκηση, δύο πλέον έτη µετά την καταγγελία, υπήρξαν οι εξής θετικές εξελίξεις:

  • Το 2018 τροποποιήθηκε η Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου περί χορήγησης άδειας αποκατάστασης ΧΑ∆Α στην Περιφέρεια Πελ/σου, ώστε να προστεθεί και ο ΧΑ∆Α στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του ∆ήµου Οιχαλίας.
  • Μετά την έκδοση της τροποποιητικής απόφασης, άρχισε η υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του ΧΑ∆Α. Τον Ιανουάριο του 2019 η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενηµέρωσε ότι η υλοποίηση των εργασιών είχε φτάσει στο 90% και αναµενόταν άµεσα η ολοκλήρωσή τους.
  • Τον Φεβρουάριο του 2019 το ΚΕΠΠΕ Μεσσηνίας διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του ΧΑ∆Α, όπου διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης, αποστέλλοντας σχετικό φωτογραφικό υλικό που το πιστοποιούσε.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 14:44, 06/06/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL