Τροπολογία για ΑΠΕ, ενεργειακές κοινότητες κλπ. από το ΥΠΕΝ • Το πλήρες κείμενο

Τροπολογία για ΑΠΕ, ενεργειακές κοινότητες κλπ. από το ΥΠΕΝ • Το πλήρες κείμενο

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας μεταφέρθηκαν διατάξεις που αρχικά είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τα δασικά αυθαίρετα και τους δασικούς χάρτες.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία κακατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας".

Με το πρώτο άρθρο της χορηγείται παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η διάταξη, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κρίνεται αναγκαία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δεν μπορούν να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με συνέπεια, στο μεταξύ, να υπάρχει ο κίνδυνος λήξης της ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα των κατόχων των σταθμών.

Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας:

α) Ορίζεται ότι για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ 11 και 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση, και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών. Κατά το ΥΠΕΝ, η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, δεδομένου ότι αναμένεται να υποβληθούν αιτήσεις σύνδεσης για μεγάλο πλήθος σταθμών ΑΠΕ στο επόμενο διάστημα

β) Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε σταθμούς των οποίων λήγει η άδεια εγκατάστασης εντός του έτους 2019 και δεν καταφέρουν να επιλεγούν στις επικείμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες, να συμμετάσχουν και στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του 2020, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό.

Με το τρίτο άρθρο της τροπολογίας καλύπτεται ένα νομοθετικό κενό και θεσμοθετείται ρητά η απαλλαγή των μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Με το τέταρτο άρθρο της τροπολογίας, τέλος, ολοκληρώνεται η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών αναφορικά με τη συναποθήκευση πετρελαιοειδών σε φορολογικές αποθήκες, καθώς μετά την αλλαγή του πλαισίου τον Μάρτιο του 2019 διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιπτώσεις παραβάσεων λόγω συναποθήκευσης, η οποία πλέον επιτρέπεται τόσο από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας, όσο και από πλευράς του αδειοδοτικού πλαισίου των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Δείτε παρακάτω την αιτιολογική έκθεση και τις προτεινόμενες διατάξεις της τροπολογίας: 

Αιτιολογική έκθεση
 


Προτεινόμενες διατάξεις
 

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:39, 06/06/2019
Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL