Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


«Πράσινο» στο φωτοβολταϊκό πάρκο ΑΗΚ

«Πράσινο» στο φωτοβολταϊκό πάρκο ΑΗΚ

Civiltech

Κουτσουρεμένο μεν, αλλά πήρε το πράσινο φως από την Περιβαλλοντική Αρχή το πρώτο μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, δυναμικότητας 12 MW στην περιοχή Ακρωτηρίου. Η απόφαση τώρα βρίσκεται στην Πολεοδομική Αρχή, η οποία απέρριψε το αίτημα για αδειοδότηση του έργου όπως αυτό υποβλήθηκε αρχικά με ισχύ 20 MW. Η Περιβαλλοντική Αρχή ενημέρωσε στις 4 Ιουνίου 2019 ότι έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση και ετοίμασε την Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση με βάση το Environmental Impact Assessment Ordinance 2010.

Σημειώνεται ότι για περαιτέρω μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή, χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα από τις Βρετανικές Βάσεις, τα οποία θα συνεισφέρουν στην απάμβλυνση τους.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα, και ιδιαίτερα στην πτηνοπανίδα της Αλυκής Ακρωτηρίου σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας. Για μετριασμό των επιπτώσεων και στην περίπτωση που αποφασιστεί η θετική γνωμοδότηση για το έργο, η Υπηρεσία Θήρας θεωρεί ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν συγκεκριμένοι διαχειριστικοί όροι.

Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφάσισε να συναινέσει στην προώθηση μόνο της πρώτης φάσης (12MW) του φωτοβολταϊκού πάρκου της ΑΗΚ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι όροι οι οποίοι περιλαμβάνονται σε παραρτήματα της γνωμοδότησης, οι οποίοι έχουν στόχο τον περιορισμό των κυριοτέρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση το έργο χωροθετείται εκτός των οπωροφόρων φυτειών.

Σημειώνεται επίσης ότι η διαδικασία καθορισμού πολεοδομικών ζωνών για την ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου η οποία θα εξεταστεί και στα πλαίσια σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω ανάπτυξη θα ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση των τελικών προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, ώστε το υπό αναφορά έργο να είναι συμβατό και με τις γειτνιάζουσες πολεοδομικές χρήσεις/ ζώνες οι οποίες θα καθοριστούν. Παρόλα αυτά, επισημαίνει, η καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της πιο πάνω διαδικασίας δεν δικαιολογεί περαιτέρω αναβολή στην έκδοση της γνωμοδότησης.

Πριν την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για έγκριση, σχέδιο σχετικά με τις πρακτικές που θα εφαρμόζονται για διακοπή της οπτικής συνέχειας φωτοβολταϊκών πλαισίων, ώστε οι τυχόν προσκρούσεις των πτηνών στα φωτοβολταϊκά πλαίσια (lake effect), να μειώνονται στο ελάχιστο. Οι πρακτικές που θα εγκριθούν να εφαρμοστούν πριν την κατασκευή του πάρκου.

Η ΑΗΚ είναι υπεύθυνη για φύτευση 8.000 δέντρων, εντός ενός χρόνου από την τελική αδειοδότηση του έργου, το είδος των οποίων και η χωροθέτηση φύτευσης θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την Περιβαλλοντική Αρχή, το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία θήρας και Πανίδας και τις Αρχές των Αγγλικών Βάσεων.

Το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών με στόχο την τελική διαμόρφωση της ανάπτυξης αλλά και η λειτουργία του έργου με την κατάληψη γης από τα πλαίσια, δύναται να επηρεάσουν τα είδη (κυρίως την πτηνοπανίδα), όπως και τους οικοτόπους της Αλυκής Ακρωτηρίου που είναι ο κυριότερος υγροβιότοπος του νησιού και περιοχή Ramsar. Επίσης, θα υπάρξει αλλαγή της χρήσης γης η οποία στο παρόν στάδιο χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, ενώ υπολογίζεται και αποκοπή 3.800 περίπου δέντρων, για τις δύο προτεινόμενες φάσεις (Α και Β). Στην πρώτη φάση του έργου δεν θα αποκοπούν οπωροφόρα δέντρα αλλά κυπαρίσσια και ευκάλυπτοι.

Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών (βραχυπρόθεσμες) αφορούν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:

α) Επηρεασμός της πτηνοπανίδας, ιδιαίτερα του κοκκινοπόδαρου φαλκονιού και του φαλκονιού της Ελεονώρας, αλλά και των οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις στο είδος χλωρίδας urtica membranacea που περιλαμβάνεται στο κόκκινο βιβλίο δεν κρίνονται σημαντικές.
β) Κατάληψη μεγάλης έκτασης γης με αφαίρεση της τοπικής χλωρίδας και 3.800 περίπου δέντρων (εσπεριδοειδή, κυπαρίσσια και θαμνώδη βλάστηση).
γ) Αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης ως αποτέλεσμα των κατασκευαστικών εργασιών.
δ) Εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από τα μηχανήματα/ οχήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο εγκατάστασης των πλαισίων, όπως και πιθανότητα εμφάνισης σκόνης στην ατμόσφαιρα η οποία θα προκύψει από τις κατασκευαστικές εργασίες.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατασκευή και λειτουργία της πρώτης φάσης η οποία αφορά την προτεινόμενη εγκατεστημένη ισχύ συνολικά 12MW, αποτελεί μια σαφώς βελτιωμένη πρόταση σε σύγκριση με το αρχικό αίτημα, ενώ διευκρινίζεται ότι η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η οποία έχει εκπονηθεί, αφορά και τις δύο φάσεις του έργου. Η ορθή εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα των πουλιών, όπως και το ποσοστό στέρησης/καταστροφής της συνολικής έκτασης του οικοτόπου που χρησιμοποιείται για διαβίωση ή/και τροφοληψία (habitat loss) τους. Η αβεβαιότητα όσον αφορά αριθμούς και είδη των πτηνών τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν από το έργο, θα μειωθεί επίσης σημαντικά με την εφαρμογή των όρων παρακολούθησης.

Πέραν των πιο πάνω συμπερασμάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σαφής αναφορά στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, κατά πόσο συστήνεται (ή όχι) η υλοποίηση μόνο της πρώτης φάσης του υπό μελέτη έργου, με την ολοκλήρωση της εκτενούς και μακροχρόνιας προσπάθειας που έγινε να προσμετρηθούν στο βαθμό του δυνατού οι συνολικές επιπτώσεις στην τοπική βιοποικιλότητα.

Οι θέσεις Τμημάτων και Φορέων

Τμήμα Δασών: Με επιστολή ημερομηνίας 27/12/18, τοποθετήθηκε αρνητικά όσον αφορά την εν λόγω ανάπτυξη, καθότι, μεταξύ άλλων, το έργο θα καταλαμβάνει περίπου 35 εκτάρια καλής γεωργικής γης, και χωροθετείται εντός της ευρύτερης περιοχής Ακρωτηρίου που είναι εξαιρετικά μεγάλης οικολογικής σημασίας.

Τμήμα Γεωργίας: Τοποθετήθηκε αρνητικά όσον αφορά την εν λόγω ανάπτυξη, καθώς το έργο θα χωροθετείται σε πολύ καλή και αρδευόμενη γεωργική γη.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Δε φέρει ένσταση στην υλοποίηση της ανάπτυξης, καθώς το έργο δεν φαίνεται να επηρεάζει επιφανειακά υδατικά σώματα και επιφανειακούς υδατικούς πόρους.

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου: Τοποθετήθηκε αρνητικά όσον αφορά την εν λόγω ανάπτυξη, λόγω των σημαντικών συσσωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μη-εξέταση εναλλακτικής λύσης και αβεβαιότητα (περιορισμένα στοιχεία και δεδομένα για πτηνοπανίδα που θα επηρεαστεί και βιοποικιλότητα γενικότερα).

Πτηνολογικός Σύνδεσμος και Terra Cypria: Με επιστολή ημερομηνίας 8/11/18 τοποθετήθηκαν αρνητικά όσον αφορά την εν λόγω ανάπτυξη, καθώς δεν έχει ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος πρόσκρουσης των πτηνών στα φωτοβολταϊκά πλαίσια (lake effect), δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσης χωροθέτησης των πλαισίων, ενώ επίσης εκφράζονται και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της θνησιμότητας των πτηνών, τα οποία προτάθηκαν όπως εφαρμοστούν για την ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου Ακρωτηρίου.

Άγγελος Νικολάου

philenews.com

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:32, 10/06/2019