Σε ΦΕΚ η απόφαση επιμερισμού ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Σε ΦΕΚ η απόφαση επιμερισμού ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την απόφαση του ΥΠΕΝ "Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει".

Με την παρούσα καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ποσών που αντιστοιχούν σε μέρος του ειδικού τέλους της παρ. Α1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, τα οποία αποδίδονται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια (εφεξής: Προμηθευτές) με σκοπό να αποδοθούν τελικά στους οικιακούς καταναλωτές των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (εφεξής: Κοινότητες) των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί σταθμοί, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την περ. i) της παρ. Α3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006. Το ειδικό τέλος παρακρατείται από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ, από σταθμούς ΑΠΕ και Υβριδικούς σταθμούς, σύμφωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (εφεξής: Σταθμοί). Επίσης, καθορίζονται η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων, ο τρόπος επιμερισμού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων και η σχετική διαδικασία.

Τα ποσά που επιμερίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος αντιστοιχούν στο 1/3 του ειδικού τέλους της παρ. Α1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006.

Τυχόν αναδρομικές χρεοπιστώσεις των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας των Σταθμών, που ενδεχομένως θα προκύψουν, θα υπολογίζονται κατά το έτος που γίνεται η τιμολόγησή τους.

Κατεβάστε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:50, 10/06/2019
Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL