Διαγωνισμός συμβούλου για την πράξη «Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών (ΑΥΤΟΝΟΜΩ)»

Διαγωνισμός συμβούλου για την πράξη «Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών (ΑΥΤΟΝΟΜΩ)»

Civiltech

Το ΥΠΕΝ αποφάσισε τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Σύμβουλος υποστήριξης της εκπόνησης των μελετών στο πλαίσιο του έργου “ΑΥΤΟΝΟΜΩ”» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών (ΑΥΤΟΝΟΜΩ)», με κωδικό MIS 5033230 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ16160002.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα έξι (10.925,46 €) πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ (24%), ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (2622,11 €), δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (13.547,57€). Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 01/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών/ Γραφείο Συνεδριάσεων ΓΓΕ&ΟΠΥ, Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα (2ος όροφος), και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 01/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου αναφορικά με:

  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών για το σταθμό φόρτισης και τη προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος στο πιλοτικό κτήριο της Ελλάδας
  • Τον έλεγχο των τεχνικών μελετών της ενεργειακής αναβάθμισης και της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτρικών οχημάτων του πιλοτικού κτηρίου της Ελλάδας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης, εδώ

B2Green
By B2Green.gr 12:19, 14/06/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL