Νόμιμη χορήγηση αντιγράφου τεχνικής έκθεσης από Δήμο σε πολίτη μετά από παρέμβαση του ΣτΠ

Νόμιμη χορήγηση αντιγράφου τεχνικής έκθεσης από Δήμο σε πολίτη μετά από παρέμβαση του ΣτΠ

Thermogas

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή οι υπηρεσίες του ∆ήµου Ύδρας δεν της χορηγούσαν αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης που είχε συνταχθεί, κατόπιν βλάβης που δηµιουργήθηκε στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης του νησιού, λόγω της σύνδεσης µε αυτόν υδρορροών γειτονικής οικίας προς τη δική της ιδιοκτησία, σε αντίθεση µε τον ισχύοντα κανονισµό αποχέτευσης και µε αποτέλεσµα την εµφάνιση έντονης υγρασίας και δυσοσµίας σε εσωτερικούς χώρους της οικίας της. Ανέφερε µάλιστα, ότι αµέσως µετά τις αρχικές καταγγελίες της, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του παλαιού αγωγού, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταστραφεί σε αρκετά τµήµατά του, πλην όµως, δεν της χορηγούσαν τη συγκεκριµένη έκθεση, εκτός αν αποδείκνυε το έννοµο συµφέρον της.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι «ως ενδιαφερόµενος» νοείται όχι µόνον αυτός που θεµελιώνει συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον, αλλά και οποιοσδήποτε µπορεί, λόγω της ιδιότητάς του, να επικαλεσθεί το ενδιαφέρον του για τη γνώση του περιεχοµένου συγκεκριµένων διοικητικών εγγράφων. Η θέσπιση του δικαιώµατος γνώσης των διοικητικών εγγράφων αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της διοίκησης.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο ∆ήµος Ύδρας γνώριζε όχι απλά το εύλογο ενδιαφέρον, αλλά το έννοµο συµφέρον της αναφεροµένης, ως ιδιοκτήτριας οικίας που είχε υποστεί σοβαρή βλάβη και µολονότι η ίδια είχε προσκοµίσει εισαγγελική παραγγελία, ενώ δεν προβλέπεται από το νόµο, εξακολουθούσε να µη λαµβάνει τα αιτηθέντα, ώστε να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισήµανε την καθυστέρηση απάντησης και την υποχρέωση των υπηρεσιών του ∆ήµου Ύδρας για τη χορήγηση της τεχνικής µελέτης, ανεξάρτητα µάλιστα από την ύπαρξη εισαγγελικής παραγγελίας.

Κατόπιν της παρέµβασης του Συνηγόρου, ο ∆ήµος Ύδρας χορήγησε το αντίγραφο της µελέτης, µε τη δικαιολογία ότι η καθυστέρηση είχε προέλθει από την αρµόδια υπηρεσία της ∆/νσης Τεχνικών Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που είχε συντάξει τη µελέτη, λόγω έλλειψης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:12, 18/06/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL