Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Κόντρα στην ΕΥΔΑΠ για την τιμή του νερού

Κόντρα στην ΕΥΔΑΠ για την τιμή του νερού

Civiltech

Μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια δημοσιεύματος που αναφέρει αίτημα του ΝΠΔΔ Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ προς την ΕΥΔAΠ ποσού 250 εκ. Ευρώ που, κατά το δημοσίευμα, «αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο τίμημα για τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι σήμερα», και για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΥΔAΠ ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με το νόμο 2744/1999 καθώς επίσης και την υπογραφείσα το 1999 και ισχύουσα σήμερα Σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔAΠ και του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του τιμήματος του κυβικού του αδιύλιστου νερού που παρέχεται από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔAΠ είναι αντικείμενο σύμβασης αποκλειστικά μεταξύ της ΕΥΔAΠ και του Ελληνικού Δημοσίου όπως αυτό εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών και δεν καθορίζεται από μονομερείς κανονιστικές πράξεις του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων.

Μετά τον συμβατικό καθορισμό του τιμήματος, το όποιο ποσό συμφωνηθεί συμβατικά μεταξύ της ΕΥΔAΠ και του αντισυμβαλλομένου αυτής Ελληνικού Δημοσίου απλά και μόνο αποδίδεται προς το ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, που είναι τρίτος ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη. Μέχρι σήμερα, για τον προσδιορισμό της τιμής του ακατέργαστου νερού μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ6/2476/ΦΕΚ Β/3065/03.12.2013, δεν έχει συναφθεί καμία συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔAΠ, για τον καθορισμό της τιμής του ακατέργαστου νερού.

Σημειωτέον ότι ο νόμος απαιτεί την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών και δεν προβλέπει ως δυνατότητα και πολύ περισσότερο δεν αναγνωρίζει ως δεσμευτική για τα μέρη καμία άλλη απόπειρα προσέγγισης του τιμήματος του ακατέργαστου νερού. Η ΕΥΔΑΠ, αμέσως μετά την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ Δ6/2476/ΦΕΚ Β/3065/03.12.2013, με την από 5.12.2013 Εταιρική Ανακοίνωση είχε δηλώσει ότι «από 01/07/2013 όμως και εφεξής ουδέν τίμημα για το αδιύλιστο νερό που λαμβάνει η ΕΥΔAΠ έχει σχετικώς συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο», θέση που εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα και έχει εκφραστεί δυναμικά από όλες ανεξαιρέτως τις Διοικήσεις της ΕΥΔAΠ, και μάλιστα παρά τις επίμονες προσπάθειες της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ για επίτευξη συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειωτέον ότι, σε όλες τις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις από το 2013 έως και σήμερα, η ΕΥΔAΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ελλείψει έγγραφης συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΥΔΑΠ εξακολουθεί να εφαρμόζει, και μετά την 30.6.2013, την πρόβλεψη του άρθρου 15 της ως άνω υπογραφείσας το 1999 Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την οποία το τίμημα του ακατέργαστου νερού συμψηφίζεται με το κόστος υπηρεσιών που η ΕΥΔAΠ προσφέρει για τη συντήρηση και τη λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Επιπρόσθετα, η Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, η οποία δημοσιεύεται μαζί με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, εμπεριέχει ως θέμα έμφασης τον προσδιορισμό του τιμήματος του μη επεξεργασμένου ύδατος που το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1999, διαθέτει στην Εταιρία.

Τούτων δοθέντων, είναι σαφές ότι η πρόσφατη (6.6.2019) επιστολή του Προέδρου του ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ με θέμα «Απόδοση τιμήματος από τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος από τις 12.10.2013 έως σήμερα», αποσταλείσα μάλιστα στο μέσο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΥΔAΠ και του Ελληνικού Δημοσίου, δεν στηρίζεται ούτε στο Νόμο ούτε σε Σύμβαση. Η ΕΥΔAΠ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (υπ' αρ. 20339/19.6.2019) δήλωσε στους αρμόδιους φορείς την αντίθεσή της στην ανωτέρω, μονομερή και προσωπική, ενέργεια του Προέδρου του ΝΠΔΔ Εταιρεία Παγίων ΕΥΔAΠ, καθώς επίσης και ότι, εάν αυτός επιμείνει στις απόψεις του αυτές, θα ασκήσει τα προβλεπόμενα νόμιμα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της ΕΥΔAΠ Α.Ε..

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 10:06, 24/06/2019