Νέο ΦΕΚ Εξοικονομώ: Τροποποίηση της ΚΥΑ για την προκήρυξη του προγράμματος • Όλες οι αλλαγές

Νέο ΦΕΚ Εξοικονομώ: Τροποποίηση της ΚΥΑ για την προκήρυξη του προγράμματος • Όλες οι αλλαγές

Civiltech

Δημοσιεύθηκε νέο ΦΕΚ στο οποίο συμπεριλήφθηκε η απόφαση "Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (ΦΕΚ 756/Β’/ 02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΦΕΚ, οι Υπουργοί Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας αποφάσισαν:

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/ 21.02.2018 (756/Β’/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Όπου στο κείμενο της ανωτέρω προκήρυξης, του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» καθώς και στα παραρτήματα του αναφέρεται «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Β. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 και συγκεκριμένα στο τρίτο εδάφιο πριν το τέλος, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται πλέον σε δεκατρείς (13) μήνες

Γ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος του Α’ Κύκλου υποβολής αιτήσεων ανέρχεται σε 502,99 εκ. € (465,66 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και 37,33 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ -Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).

Στον πίνακα δίνεται η ενδεικτική κατανομή, ανά Περιφέρεια της χώρας, του προϋπολογισμού των 502,99 εκ. € από τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», που αφορά κυρίως σε χορήγηση δανείων για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επιδότηση επιτοκίου, και του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά επιχορήγηση κεφαλαίου για την υλοποίηση παρεμβάσεων και κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και συμβούλου έργου»

Δ. Ο Πίνακας της παραγράφου 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

Ε. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7.5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η εξής φράση:

«καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής ωφελουμένου λόγω θανάτου»

ΣΤ. Η παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται πλέον σε δύο (2) μήνες.

Ζ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Π», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε το νέο ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 10:28, 04/07/2019
Sto Therm

Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL