Ακύρωση οικοδομικής άδειας λόγω ψευδών στοιχείων κατά την έκδοσή της

Ακύρωση οικοδομικής άδειας λόγω ψευδών στοιχείων κατά την έκδοσή της

Civiltech

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαµεσολαβήσει για την περιβαλλοντική υποβάθµιση έκτασης από παράνοµη εξορυκτική δραστηριότητα και απόρριψη αποβλήτων εντός λατοµικού χώρου στην Αγ. Μαρίνα Χανίων. Ήδη η Αρχή έχει εξετάσει όλες τις πτυχές του θέµατος και οι ενέργειες της, καθώς και η ανταπόκριση της διοίκησης βρίσκονται ανηρτηµένες εδώ.

Στο πλαίσιο έρευνας της αναφοράς, η Αρχή ζήτησε από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Χανίων την εξέταση των αποστάσεων των κτισµάτων της µονάδας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος από την κοίτη του ρέµατος, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας της οικοδοµής αδείας κατόπιν σχετικής εκτίµησης της πληρότητας του φακέλου µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα κτίσµατα εντός λατοµείων. Ειδικότερα, στα προσκοµισθέντα τοπογραφικά δεν αποτυπωνόταν το υφιστάµενο ρέµα, ούτε και ο φάκελος της άδειας περιείχε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι, σύµφωνα µε τη θεωρία του ∆ιοικητικού ∆ικαίου και τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, επιτρέπεται ελεύθερα η ανάκληση των παράνοµων ή πληµµελών ατοµικών διοικητικών πράξεων, ανεξάρτητα εάν από αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώµατα, εφόσον η ανάκληση γίνει µέσα σε εύλογο χρόνο. Εξάλλου η ανάκληση επωφελών προς τον διοικούµενο πράξεων πραγµατοποιείται και µετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου εάν, µεταξύ άλλων, το διοικητικό όργανο παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από απατηλή ενέργεια του διοικουµένου που ωφελείται από την πράξη ή υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Προφανώς, κατά το άρθρ. 24 παρ. 1 του Συντάγµατος, το δικαίωµα στο περιβάλλον συνιστά συλλογικό αγαθό και µείζον δηµόσιο συµφέρον που αφορά την υγεία και τη ζωή του συνόλου των πολιτών.

Σε συµφωνία µε τις απόψεις της Αρχής γνωµοδότησε ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου Χανίων για την ανάκληση της εν λόγω οικοδοµικής άδειας και ακολούθως, µε την υπ’ αριθµ. 3502/2019 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Χανίων αυτή ανακλήθηκε, επειδή η έκδοσή της βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία µε επιβλαβείς συνέπειες προς το φυσικό περιβάλλον.

B2Green
By B2Green.gr 16:25, 10/07/2019
Sto Therm
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL