Συνήγορος του Πολίτη: Προστασία υδροβιότοπου στη Ν. Προποντίδα Χαλκιδικής

Συνήγορος του Πολίτη: Προστασία υδροβιότοπου στη Ν. Προποντίδα Χαλκιδικής

Κατόπιν αναφοράς ζητήθηκε, το 2017, η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία του υδροβιότοπου «Σαχάρα» στον ∆ήµο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής. Στην περιοχή υφίσταται υγροτοπικό σύστηµα επίσηµα καταγεγραµµένο από το ΕΚΒΥ, το οποίο αποτελεί οικότοπο προστατευόµενων ειδών χλωρίδας και πανίδας µε βάση σχετικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί για την περιοχή. Από τους αναφερόµενους καταγγέλλονταν διάφορες ενέργειες, όπως επιχωµάτωση ρέµατος, φρεζάρισµα παραλίας, ισοπέδωση αµµόλοφων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν έρευνας της υπόθεσης, ζήτησε την ενεργοποίηση των αρµοδίων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η προστασία του εν λόγω υγροτόπου. Μεταξύ άλλων, το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Χαλκιδικής εγγράφως ενηµέρωσε την Αρχή ότι αφενός για έργα και δραστηριότητες στην περιοχή δεν απαιτείται ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ και αφετέρου ότι εφόσον η περιοχή δεν εντάσσεται στο δίκτυο Natura, τα αναφερόµενα στο έγγραφο του Συνηγόρου το Πολίτη δεν περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή πραγµατοποίησε αυτοψία και σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και διατύπωσε τις απόψεις της µε πλήθος εγγράφων εκφράζοντας την άποψη ότι η µη ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 αφενός δεν αναιρεί την ανάγκη της περιβαλλοντικής προστασίας και αφετέρου δεν συνεπάγεται λιγότερες διοικητικές αρµοδιότητες/ υποχρεώσεις, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται βλαπτικές, για το περιβάλλον, ενέργειες. Οι θέσεις αυτές έχουν διατυπωθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Επεξ/σια ∆ιατ/των ΤΜ.Ε, 172/1999), το οποίο έχει κρίνει ότι οι υγροβιότοποι αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία συµβάλλουν στην οικολογική ισορροπία και προστατεύονται ευθέως από το άρθρο 24 του Συντάγµατος, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού τους µε νοµική πράξη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, µεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι σύµφωνα µε το Π∆ 133/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού περιλαµβάνεται η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, πέραν των αρµοδιοτήτων για την τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων από δραστηριότητες και έργα, η εν λόγω υπηρεσία έχει ευθεία αρµοδιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων.

Σε συνέχεια των ενεργειών αυτών, η Αρχή απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Τµήµα Προστατευόµενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, προκειµένου αυτό να διατυπώσει τις απόψεις του περί της ένταξης της περιοχής σε προστατευτικό πλαίσιο, κατόπιν αιτήµατος που είχε κατατεθεί από τις ενδιαφερόµενες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ως απάντηση, η εν λόγω υπηρεσία µας ενηµέρωσε εγγράφως ότι µε βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν, είναι θετική για το χαρακτηρισµό της περιοχής ως προστατευόµενου τοπίου ή ως προστατευόµενου φυσικού σχηµατισµού. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέστειλε σχετικό έγγραφο εκθέτοντας το ζήτηµα στη ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΝ, δεδοµένου ότι στην εν λόγω έκταση επιτρέπονται µε Π∆ οι χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:04, 11/07/2019

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL