ΔΑΠΕΕΠ: Ενεργειακό Μείγμα 2018

ΔΑΠΕΕΠ: Ενεργειακό Μείγμα 2018

Thermogas

Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη δίνει στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα κριτήρια επιλογής Προμηθευτή, επιπρόσθετα της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξιοπιστίας της εταιρείας προμήθειας, είναι το μείγμα πρωτογενών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Προκειμένου να προαχθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, έχει θεσπιστεί στο κοινοτικό δίκαιο η έννοια της Εγγύησης Προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η υποχρέωση των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να περιλαμβάνουν ή επισυνάπτουν στους λογαριασμούς και στο διαφημιστικό υλικό που διαθέτουν στον τελικό πελάτη διευκρινίσεις σχετικά με την συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων τους.

Η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με το κοινοτικό δίκαιο με τους νόμους 3468/2006 και 4001/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4001/201 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5, 17.01.2018), ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει και δημοσιεύει το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2018.

Για την εκπλήρωση της αρμοδιότητας αυτής ο ΔΑΠΕΕΠ συνεργάστηκε με το Association of Issuing Bodies, που διενεργεί τον υπολογισμό του υπολειπόμενου Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Μείγματος με συμμετοχή 30 ευρωπαϊκών χωρών.

Για τον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος εφαρμόστηκε η μεθοδολογία Shifted Transaction-based (STB) methodology, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στο “The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation: Methodology Description of the RE-DISS II Project”.  Οι βασικές αρχές υπολογισμού έχουν εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β 2307/18.06.2018).

Tα αποτελέσματα που δημοσιεύονται με την παρούσα Έκθεση ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 19:03, 12/07/2019
ΔΕΠΑ
NanoDomi
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL