ΣτΕ: Νόμιμη η τροποποίηση της ΑΕΠΟ για το ΧΥΤΑ της Κέρκυρας

ΣτΕ: Νόμιμη η τροποποίηση της ΑΕΠΟ για το ΧΥΤΑ της Κέρκυρας

Με απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ως νόμιμη την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για το ΧΥΤΑ της Κέρκυρας.

Δείτε παρακάτω το σκεπτικό της απόφασης:

Προβάλλεται ότι, με τον τρόπο που δημοσιεύθηκε η προσβαλλομένη, δεν προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους πλήρης και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο σύνολό της, καθόσον παραπέμπει σε άλλες διοικητικές πράξεις (τροποποιούµενες ΑΕΠΟ και μελέτη), οι οποίες δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα, ενώ δεν παρατίθενται πληροφορίες πού θα αναζητηθούν τα ελλείποντα στοιχεία. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, εφόσον οι διατάξεις που διέπουν την έκδοση και δημοσιοποίηση της επίμαχης ΑΕΠΟ και οι διατάξεις της Σύμβασης του Ώρχους για τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν προβλέπουν, ως ουσιώδη, μάλιστα, τύπο, την υποχρέωση συνδημοσίευσης των τροποποιούμενων παλαιότερων ΑΕΠΟ καθώς και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τροποποίησης. Ως προς το τελευταίο, άλλωστε, ο ν. 4014/2011 προβλέπει ειδικώς, στο άρθρο 18 τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΕΠΟ, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο ΗΠΜ καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ' όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, καθώς επίσης και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην πέραν αυτών περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιάς δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Σε κάθε δε περίπτωση, οποιαδήποτε τυχόν σχετική πλημμέλεια, έτσι όπως προβάλλεται, δεν θα επιδρούσε στο κύρος της προσβαλλομένης, αλλά στην έναρξη της προθεσμίας προσβολής της.

Προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη, μολονότι τροποποιεί ουσιωδώς την προηγηθείσα ΑΕΠΟ, δοθέντος ότι μετατρέπει τον ΧΥΤ Λευκίμμης σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνη με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/20] 1, ενώ σε κανένα σημείο της δεν αναφέρεται ούτε αιτιολογείται ότι οι τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, εφόσον στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτιμώνται και αξιολογούνται αναλυτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τροποποίησης και εκφέρεται η κρίση ότι «με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν πρόκειται να αλλάξει η μορφή της λειτουργίας του ήδη αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου». Εξάλλου από την προβαλλόμενη ΑΕΠΟ και από τη μελέτη που τη συνοδεύει προκύπτει ότι η επίμαχη τροποποίηση συνίσταται στη μεταβολή των εργασιών διαθέσεως του ΧΥΤ Λευκίμμης (λειτουργία αυτού ως ΧΥΤΥ και ταφή των υπολειµμάτων της µονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας). Η τροποποίηση αυτή δεν επιφέρει, κατά την κατ' αρχήν αιτιολογημένη εκτίμηση της Διοικήσεως, ουσιαστική διαφοροποίηση και δη προς το δυσµενέστερο για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας, καθώς, αφενός μεν λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα σε σχέση προς τα ορισθέντα με την προγενέστερη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε συμµόρφωση προς τις νέες απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τη διάθεση των αποβλήτων αφετέρου δε η τροποποίηση συμμορφώνεται προς τις επιταγές του περιφερειακού σχεδιασμού Ιονίων Νήσων.

nomosphysis.org.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:09, 18/07/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL