Νέα παρέμβαση Συνήγορου του Καταναλωτή για τη χρέωση των έγχαρτων λογαριασμών της ΔΕΗ

Νέα παρέμβαση Συνήγορου του Καταναλωτή για τη χρέωση των έγχαρτων λογαριασμών της ΔΕΗ

Thermogas

Με νέο έγγραφό του ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητά την παύση της χρέωσης των καταναλωτών και την επιστροφή των παρανόμως εισπραχθέντων από τη ΔΕΗ για τους έγχαρτους λογαριασμούς

Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της επιστολής:

ΘΕΜΑ: “Χρέωση ενός ευρώ για την έκδοση έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης ”

Σχετ:

  • Το από 23.11.2018 έγγραφό μας "Περί χρέωσης έγχαρτων λογαριασμών καταναλωτών (αρ. πρωτ. 49924)
  • Η από 8 Ιανουαρίου 2019 έγγραφη Σύσταση της Αρχής μας (αριθ. πρωτ. 791).
  • Η από 18 Φεβρουαρίου 2019 έγγραφη απάντηση της ΔΕΗ Α.Ε. (αριθ. πρωτ. ΔΕΗ 743).
  • Η από 5 Μαρτίου 2019 έγγραφη απάντηση της Αρχής μας (αριθ. Πρωτ. 11451).
  • Η από 2.5.2019 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C -294/18)

Σε συνέχεια των ως άνω εγγράφων της Αρχής μας σχετικά με το ζήτημα της επιβάρυνσης των καταναλωτών με ένα (1) ευρώ για την έκδοση έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης, ύστερα και από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-294/18 της 2ας Μαϊου 2019) επανερχόμαστε στα ζητήματα που είχαμε επισημάνει με την από 8 Ιανουαρίου 2019 έγγραφη Σύσταση της Αρχής μας (αριθ. Πρωτ. 791).

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του ΔΕΕ, η οποία ερμήνευσε το άρθρο 11 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (που έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 4 ν. 4342/2015), "αποτελεί δικαίωμα των τελικών καταναλωτών να λαμβάνουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς τους και τα στοιχεία που αφορούν την τιμολόγηση για την ενέργεια που καταναλώνουν...". Υπό το πρίσμα αυτό, η χορήγηση τυχόν έκπτωσης σε καταναλωτές που επιλέγουν την ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμού από τον προμηθευτή λιανικής πώλησης ηλεκτρονικής ενέργειας είναι συμβατή με το άρθρο 11 παρ. 1 της Οδηγίας μόνον εφόσον τηρείται η υποχρέωση της δωρεάν αποστολής λογαριασμών σε όλους τους καταναλωτές, άρα και στους καταναλωτές που επιλέγουν την αποστολή έγχαρτου λογαριασμό.

Με βάση τα παραπάνω, επαναφέρουμε το θέμα των χρεώσεων ύψους 1 ευρώ που επιβάλλονται και έχουν ήδη επιβληθεί στους καταναλωτές που λαμβάνουν έγχαρτους λογαριασμούς και παρακαλούμε σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρωτ. 791/8-1-219 Σύστασή μας για τις νόμιμες ενέργειες σας.

Ειδικότερα, παρακαλούμε για την ενημέρωση της Αρχής μας σχετικά με:

α) Την άμεση παύση της πρακτικής χρέωσης των καταναλωτών για την έκδοση και την αποστολή Λογαριασμών Κατανάλωσης και

β) την επιστροφή των εισπραχθέντων, ,κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, χρηματικών ποσών μέσω της σχετικής πίστωσης τους στους αμέσως επόμενους εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς Κατανάλωσης.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:36, 19/07/2019
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL