Η ΡΑΕ Έδωσε Άδεια Παραγωγής για Αιολικό Πάρκο Ισχύος 21,6 MW της EDF Energies Nouvelles στην Άνδρο

Η ΡΑΕ Έδωσε Άδεια Παραγωγής για Αιολικό Πάρκο Ισχύος 21,6 MW της EDF Energies Nouvelles στην Άνδρο

Συγκεκριμένα το αιολικό πάρκο βρίσκεται στη θέση «Φραγκάκι», της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Ακτίνα Λακωνίας Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Ενέργειας» και δ.τ. «Ακτίνα Λακωνίας ΑΕ».

Ο αιολικός σταθμός αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες ισχύος 3,6 MW η κάθε μια. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών.

Aκολουθεί η σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτή αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της Διαύγεια:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 630/2019 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21,6 MW, στη θέση «Φραγκάκι», της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ AE»

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 14η Ιουνίου 2019 και Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α΄85/04.06.2010

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010, όπως ισχύει

5. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).

6. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο Καθεστώς Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄149/ 9.08.2016)

7. Την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», ΦΕΚ Β΄2464/3.12.2008, όπως ισχύει

8. Την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 «Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ΦΕΚ Β΄ 1630/11.10.2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr 1

9. Την υπ' αριθ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586/19.07.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής διατάξεων του ν. 3851/2010».

10. Τις διατάξεις και ταπαραρτήματα της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/6.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας», (ΦΕΚ Β΄ 1498/08.12.2000)

11. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011), εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών».

12. Την από 30.07.2001 απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει εφεξής ο «Οδηγός Αξιολόγησης».

13. Την από 20.07.2006 Απόφαση 136 της ΡΑΕ «Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»

14. Την υπ' αριθμ. 96/24.05.2007 απόφαση της ΡΑΕ «Καθορισμός Περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, προσδιορισμός περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ σε αυτές...».

15. Την Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ της 30ης.04.2014 σχετικά με τη διαχείριση των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιολικά πάρκα στην Εύβοια. Στην εν λόγω Ολομέλεια αποφασίστηκε «για την κάλυψη του περιθωρίου του Έργου Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας να αξιολογηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις .. οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση υπ΄ αριθμ. 136/2006 της Αρχής εντός της ταχθείσας με την απόφαση αυτή αποκλειστικής προθεσμίας (30.06.2008)».

16. Την υπ' αριθμ. 904/2011 Απόφαση της ΡΑΕ «Αντικατάσταση της απόφασης ΡΑΕ υπ΄αριθ. 2069/2010 σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 272 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 655/17-05-2005) για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»» όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 155/2012 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ 908 Β'/23.03.2012) και ακολούθως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις ΡΑΕ υπ' αριθμ. 329/2015, 408/2015 και 452/2015 και ισχύει.

17. Τα με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-163521/19.10.2012, Ι-187912/15.09.2014, Ι-194907/24.04.2015, Ι197514/22.07.2015 και Ι-198749/14.09.2015 έγγραφα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τα στοιχεία Χρηστών που προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 904/2011

18. Την υπ' αριθ. 25/2016 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,5 MW στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (αριθ. μητρώου αδειών παραγωγής ΑΔ-3532)

19. Την υπ' αριθ. 24/2016 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,9 MW στη θέση «ΠΟΛΥΡΕΜΑ - ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (αριθ. μητρώου αδειών παραγωγής ΑΔ3531)

20. Την υπ' αριθ. 23/2016 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος18 MW στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ» της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (αριθ. μητρώου αδειών παραγωγής ΑΔ-3530)

21. Την υπ' αριθ. 463/2018 Απόφαση ΡΑΕ για την απόρριψη του αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ΄αριθμ, ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.180/16678π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ00462) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25MW στη θέση 2 «Κοπρισέζα-Φωλιά-Κιαφα Μηνου» της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΠΡΙΣΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΠΡΙΣΕΖΑ Α.Ε.».

22. Την υπ' αριθ. 462/2018 Απόφαση ΡΑΕ για την απόρριψη του αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.177/12797π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00416) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6,8MW στη θέση «Ξεροπούσι» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ Α.Ε.».

23. Την υπ' αριθ. 461/2018 Απόφαση ΡΑΕ για την απόρριψη του αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ΄αριθμ, ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.179/12812π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ00415) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Πύργος» της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»

24. Την υπ' αριθ. 460/2018 Απόφαση ΡΑΕ για την απόρριψη του αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ΄αριθμ, Δ6/Φ17.173/12792π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00412) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12,75MW στη θέση «Πλακωτά - Λυκούρδι» των Δημοτικών Ενοτήτων Μαρμαρίου και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΚΟΥΡΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΥΡΔΙ Α.Ε.».

25. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-251178/12.12.2018 έγγραφο με το οποίο ενημερώθηκε η Αρχή για τη λύση της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΩΛΚΟΣ» και το δ.τ. «Κοινοπραξία VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΥΔΡΟΥΣΑΣ» και την απόσυρση της υπ' αριθ. ειδ . πρωτ ΡΑΕ Γ-00278/05.07.2002 αίτησής της για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 7,2 MW στη θέση «Στενό Αμμουδάκι – Πίσω Μεριά» της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.

26. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-00203/29.04.2002 αίτηση όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει, εφεξής «η Αίτηση», της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ AE» (συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.»), εφεξής «η Εταιρεία», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22,95 MW, στη θέση «Φραγκάκι», της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.

27. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-72056/14.05.2008 επιστολή της Εταιρείας με την οποία συμπληρώθηκε ο Φάκελος της Αίτησης κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση υπ' αριθ. 136/2006 της ΡΑΕ

28. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.

29. Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-209989/08.09.2016 και Ι-212947/10.10.2016 επιστολές της εταιρείας «GREEK WIND POWER AE»

30. Τις επιστολές υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-74974/12.12.2018 και Ο-76077/25.02.2019 προς την Εταιρεία και τις υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-252792/15.01.2019 και Ι-256144/06.03.2019 απαντητικές επιστολές της Εταιρείας σχετικά με την επικαιροποίηση της Αίτησης. 3 ΕΠΕΙΔΗ Κατά την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 14η Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου αυτής, με τα κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, κρίθηκε ότι η εν λόγω αίτηση πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

1. Δικαιούχος της άδειας Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ AE», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και με μετοχική σύνθεση: «EDF EN HELLAS A.E.» 100%.

2. Πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει: Η απώτερη μέτοχος εταιρεία «EDF ENERGIES NOUVELLES S.A.».

3. Αντικείμενο της Άδειας Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 21,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21,6 MW, αποτελούμενος από 6 ανεμογεννήτριες ισχύος 3,6 MW έκαστη και με διάμετρο δρομέα 105 μέτρα, στη θέση «Φραγκάκι», της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ με την ως άνω αίτηση. Η παρούσα άδεια παραγωγής αφορά αιολικό σταθμό που πρόκειται να συνδεθεί στο ειδικό διασυνδετικό Έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας», μετά τη λήψη της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης 904/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 155/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 908 Β΄/23.03.2012) και ακολούθως όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 452/2015 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 2859 Β΄/28.12.2015)και ισχύει. Η εταιρεία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», κάτοχος της παρούσας άδειας παραγωγής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ίδιας ως άνω απόφασης.

4. Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Ορισμοί Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το περιεχόμενο που καθορίζεται στο Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

2. Υποχρέωση τήρησης νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί το Νόμο, τον Κανονισμό Αδειών, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε άλλη εκδιδόμενη κατ' εξουσιοδότηση του νόμου κανονιστική πράξη που διέπει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Παροχή Στοιχείων - Διεξαγωγή ελέγχων Ο Αδειούχος οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, εντός εύλογου χρόνου μετά από γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται σε αυτόν, καθώς και να την διευκολύνει κατά τη διεξαγωγή ελέγχων.

4. Τήρηση λογαριασμών Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί δημοσιεύονται υποχρεωτικά.

5. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος Ο Αδειούχος οφείλει να συνάπτει με τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 4001/2011 τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήματος και τη λειτουργία του σταθμού του στο πλαίσιο του Συστήματος ή του Δικτύου και να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών.

6. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο Αδειούχος οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να τηρεί: i) τους Κανόνες Ασφαλείας που εκδίδονται εκάστοτε σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει. ii) τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής.

7. Επιβολή Πρόσθετων Υποχρεώσεων Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Ν. 4001/2011, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

8. Τέλη Ο Αδειούχος οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Διάρκεια ισχύος Άδειας Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 5

10. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια Ο Αδειούχος υποχρεούται να ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. για την πρόοδο των έργων. Μετά τη λήψη της Άδειας και μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο Αδειούχος υποχρεούται:

α) Να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, με την υποβολή σχετικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Κανονισμού Αδειών. Η έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 4 και περιλαμβάνει, περιγραφή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί, τον προγραμματισμό εργασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Από την έκθεση του πρώτου εξαμήνου πρέπει να προκύπτει ότι ο Αδειούχος έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης.

β) Να ενημερώνει τη ΡΑΕ για κάθε έγκριση ή άδεια ή αρνητική γνωμοδότηση που λαμβάνει στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να κοινοποιεί, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη ΡΑΕ, αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων. Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο Αδειούχος οφείλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους να ενημερώνει τη ΡΑΕ και την Ειδική Υπηρεσία ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος:

α) Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του Σταθμού που καταγράφηκε κατά το διάστημα αυτό.

β) Το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας του Σταθμού και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.

γ) Τυχόν προβλήματα λειτουργίας του Σταθμού που οφείλονται στο Σύστημα ή το Δίκτυο.

11. Ανάκληση Άδειας Η Άδεια παραγωγής ανακαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Αδειών.

12. Υποχρέωση Δημοσίευσης της Άδειας Ο Αδειούχος οφείλει να δημοσιεύσει αμελλητί περίληψή της άδειας σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Η παρούσα άδεια παραγωγής αφορά αιολικό σταθμό ο οποίος πρόκειται να συνδεθεί στο ειδικό διασυνδετικό έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας». Η εταιρεία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», κάτοχος της παρούσας άδειας παραγωγής, θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των Νέων Χρηστών του ανωτέρω ειδικού διασυνδετικού έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 της Απόφασης ΡΑΕ υπ' αριθμ. 904/2011 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 155/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 908 Β΄/23.03.2012) και ακολούθως όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 452/2015 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 2859 Β΄/28.12.2015)και ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη αυτή.

2. Η εταιρεία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 6 της Απόφασης ΡΑΕ 904/2011 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 155/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 908 Β΄/23.03.2012) και ακολούθως όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 452/2015 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 2859 Β΄/28.12.2015)και ισχύει, πρέπει:

α)Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.

6 β) Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως απαιτείται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με 8% του κόστους σύνδεσης.

3. Η εταιρεία «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» θα συμπεριληφθεί στους Χρήστες του ανωτέρω διασυνδετικού έργου μετά τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Απόφασης ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 904/2011 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 155/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 908 Β΄/23.03.2012) και ακολούθως όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 452/2015 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 2859 Β΄/28.12.2015)και ισχύει. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011 (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, ΦΕΚ Α´ 249/25.11.2011).

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019 Για τη ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Πρόεδρος

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 10:31, 13/08/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL