Νέες λύσεις για τα υγρά απόβλητα

Νέες λύσεις για τα υγρά απόβλητα

Thermogas

Ως γνωστόν η ετήσια παραγωγή στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, εκατομμυρίων κυβικών επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων και χιλιάδων τόνων Ιλύος, ασκούν σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Από την άλλη πλευρά, οι φυσικοί υδάτινοι πόροι μειώνονται εξ αιτίας της αυξημένης κατανάλωσης νερού για την άρδευση και αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών, και την αυξανόμενη βιομηχανική και αστική χρήση.
Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και της ιλύος, αποτελεί σήμερα μονόδρομο όσον ποτέ άλλοτε και αναγκαία προϋπόθεση για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων των εισροών αυτών στο περιβάλλον και γενικότερα στην ποιότητα της ζωής του συγχρόνου ανθρώπου.

Τόσο τα ΕΥΑΑ όσο και η ιλύς, περιέχουν θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών και αναγκαία για την βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. Οι εισροές αυτές και ιδιαίτερα η ιλύς περιέχει οργανική ουσία σε ποσοστό περίπου 35%, η οποία είναι εξ ίσου σπουδαία και αναγκαία για τη βελτίωση της δομής του εδάφους και γενικότερα της παραγωγικότητάς του.

Συνεπεία των ανωτέρω χαρακτηριστικών τους, η επαναχρησιμοποίηση των εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, στην καθημερινή γεωργική πρακτική αποτελεί μία ελκυστική πρακτική και επιλογή. Ωστόσο όμως θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι δύο αυτές εκροές πέραν των ευεργετικών τους χαρακτηριστικών περιέχουν και βαρέα μέταλλα (κάδμιο, κοβάλτιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, μόλυβδο και ενίοτε και υδράργυρο, καθώς και άλλα μέταλλα σε μικρότερες ποσότητες), τα οποία με την μακροχρόνια χρήση μπορεί να συσσωρευτούν στο έδαφος και να καταστούν τοξικά στα φυτά και γενικότερα στο περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση του εν δυνάμει προβλήματος αυτού μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία λογισμικού το οποίο θα είναι σε θέση να προβλέπει τη πιθανή συσσώρευση και ρύπανση των εδαφών με βαρέα μέταλλα και να βοηθά τους χρήστες-γεωργούς να λαμβάνουν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή των δυσάρεστων καταστάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η αντιμετώπιση των ρυπασμένων εδαφών με βαρέα μέταλλα συνεπάγεται μία χρονοβόρο διαδικασία και υψηλές δαπάνες.

Η ερευνητική μας ομάδα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόδρομος Κουκουλάκης και Σπύρος Κυρίτσης) εργάσθηκε προς τη κατεύθυνση της δημιουργίας ενός τέτοιου λογισμικού, το οποίο ολοκληρώθηκε και δίδεται πλέον προς χρήση στους ενδιαφερομένους αγρότες, συνεταιρισμούς, γεωπονικές σχολές, ερευνητές κ.α.

Συνοπτικά, βασικός στόχος του λογισμικού αυτού είναι να συμβάλει στην ελεγχόμενη και ασφαλή γεωργική αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και της ιλύος στην γεωργική παραγωγή, πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες όπως ΗΠΑ, Ισραήλ, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία κλπ. Ειδικότερα αποσκοπεί στην επίτευξη των εξής στόχων:

1. Την μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης που ασκείται από τις ανωτέρω εκροές στα εδάφη, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στο αγροοικοσύστημα γενικότερα.
2. Τη μείωση του φορτίου των ανόργανων λιπασμάτων που εισέρχονται ετησίως στα γεωργικά εδάφη, και κατά συνέπειατο μετριασμό του κόστους λίπανσης των καλλιεργειών.
3. Την προστασία των εδαφών από τη ρύπανση με βαρέα μέταλλα.
4. Την εξοικονόμηση φυσικού νερού για άλλεςχρήσεις (αστικές, βιομηχανικές κλπ).
Το Λογισμικό αυτό θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με την γεωργικά και περιβαλλοντική πολιτική, συνεταιριστικούς φορείς αγροτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Το όλον Λογισμικό έχει αναπτυχθεί ύστερα από προσπάθεια τεσσάρων ετών της ερευνητικής μας ομάδας μέσω του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί την ηλεκτρονική μας σελίδα και να ενημερωθεί για το νέο λογισμικό μας.
wdss.eap.gr

Iωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

protothema.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:38, 14/08/2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL