ΔΕΗ: Ο Γεώργιος Βενιέρης εκ νέου πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

ΔΕΗ: Ο Γεώργιος Βενιέρης εκ νέου πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Thermogas

Αναφορικά με τις επεξηγήσεις επί του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 22 Αυγούστου 2019 και δεδομένης της πρότασης της μετόχου ΕΕΣΥΠ αφενός για την εκλογή του κ. Καρδαμάκη Στέφανου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους και την εκλογή αυτού νωρίτερα από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση1 , αφετέρου για τη διατήρηση της δομής και σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου [ΕΕ] της Εταιρείας, υποβάλλεται προς έγκριση από την παρούσα Συνέλευση, η εκλογή νέας τριμελούς ΕΕ, που θα αποτελείται αμιγώς από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.

Ακολούθως των παραπάνω, προτείνεται η εκλογή νέας τριμελούς ΕΕ με την εξής δομή και σύνθεση :

  • Γεώργιος Βενιέρης, Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της ΕΕ (υπό την επιφύλαξη της εκ νέου εκλογής του ως Προέδρου)
  • Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Δ.Σ.
  • Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. (υπό την επιφύλαξη της εκλογής του) με θητεία τριετή, ως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αρχομένης από σήμερα έως και τις 21.8.2022.

Συνεχίζοντας, ο Μέτοχος ΕΕΣΥΠ προτείνει όπως ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, οριστεί εκ νέου Πρόεδρος της ΕΕ απευθείας από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται, δε, ότι τα μέλη της Ε.Ε. διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση.

Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη, ένα  εξ αυτών, ήτοι, ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική του κατάρτιση και τη θέση του ως ακαδημαϊκού στο ΟΠΑ.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:34, 21/08/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL