Παράταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Παράταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Παράταση ενός έτους στην περιβαλλοντική αδειοδότηση κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων προβλέπεται σε νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, στο επίμαχο άρθρο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 9
Περιβαλλοντική αδειοδότηση κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Η προθεσμία δύο ετών που προβλέπεται στο άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α'125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α' 110), παρατείνεται για ένα έτος και ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.

Οι λόγοι για την ετήσια παράταση αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου, ως εξής:

Άρθρο 9
Περιβαλλοντική αδειοδότηση κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. στ) του ν.4276/2014 (Α' 155) και το άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε) της υπ' αριθμ. 8592/2017 κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν νόμιμα απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (κατά περίπτωση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις -ΠΠΔ). Όμως, ενώ έχει κατατεθεί από τις επιχειρήσεις φάκελος μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες δεν δύναται να εκδοθεί ΑΕΠΟ λόγω μη ολοκλήρωσης άλλων διαδικασιών πχ απουσία χάραξης γραμμής αιγιαλού και παραλία από την Κτηματική Υπηρεσία, απουσία επικυρωμένων δασικών χαρτών κλπ, για τα οποία όφειλε να έχει ενεργήσει η διοίκηση. Ως εκ τούτου, επειδή υπάρχει αδυναμία να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης προτείνεται με την εισαγόμενη ρύθμιση η συνέχιση της νόμιμης λειτουργίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:26, 29/08/2019

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL