Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Μένει εκτός η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Μένει εκτός η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Xωρίς τις διατάξεις για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και την Ψηφιακή Τράπεζα Γης, οι οποίες κρίθηκαν «ανώριμες» αφού δεν έχουν επιλυθεί ζητήματα νομολογίας, δόθηκε τελικώς σε δημόσια διαβούλευση το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο.

Θεσμοθετεί, πάντως, το Μητρώο Υποδομών αλλά και τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, ενώ περιλαμβάνει διατάξεις στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης επενδύσεων, από την απλούστευση της αδειοδότησης των πάσης φύσεως κεραιοσυστημάτων μέχρι την ίδρυση Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης
Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», σύμφωνα με τις διατάξεις, νοείται η ενιαία αποτύπωση του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων κατά τρόπο δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο στο κοινό, μέσω διαδικτύου.

Σε διάστημα έξι μηνών όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρμόδια όργανα ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που κατέχουν. Παράλληλα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των γεωχωρικών δεδομένων.

Στυς φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και το «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Αναλυτικά στα δεδομένα που θα είναι ηλεκτρονικά και δωρεάν προσβάσιμα στο κοινό συγκαταλέγονται πληροφορίες για:

 • Όρους και περιορισμούς δόμησης
 • Χρήσεις γης
 • Σχέδια πόλεων
 • Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
 • Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
 • Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)
 • Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων
 • Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα
 • Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών
 • Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
 • Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους
 • Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).
 • Επιπλέον ορίζεται ότι «στα γεωχωρικά δεδομένα εντάσσεται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.».

Αρχικά θα υπάρξει διετής περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του δεσμευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δήμους τριών περιφερειών της χώρας. Βάσει των προβλέψεων, «δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη» καθώς σε αυτήν την περίπτωση θεμελιώνεται ευθύνη προς αποζημίωση.

Εθνικό Μητρώο Υποδομών
Με το σχέδιο νόμου συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο θα λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή και θα περιλαμβάνει κάθε δημόσια υποδομή.

Αναλυτικά για κάθε υποδομή και κτίριο θα πρέπει να αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται.

Στο Μητρώο υποχρεούνται να δηλώσουν τις υποδομές και τα κτίρια όλοι οι φορείς του Δημοσίου εντος προθεσμίας, η οποία θα ανακοινωθεί με απόφαση του υπουργού Υποδομών που θα ακολουθήσει. Με τη συγκεκριμένη απόφαση θα καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδομών και κτηρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Μητρώου, τα ειδικότερα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει, οι προθεσμίες υποβολής, κλπ.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών δύναται να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών σε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομή.

Μαρία Λιλιοπούλου

ethnos.gr

B2Green
By B2Green.gr 10:03, 12/09/2019