Αλλαγές στο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών & γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων

B2Green avatar
16:01, 13/09/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Αλλαγές στο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών & γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων

Civiltech

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΝ υπέγραψε απόφαση τροποποίησης της με Α.Π.οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04.05.2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494).

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της απόφαης:

Άρθρο 1

Η παρ.5 του άρθρου 2 της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04- 05-2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εφόσον αξιόλογο τεχνικό έργο, κατά τις παραπάνω παραγράφους, ή και η μελέτη του εντάσσονται για χρηματοδότηση σε στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εξαιρείται από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.»

Αρθρο 2

Η παρ.9 του άρθρου 11 της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04-05-2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494), αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως εκάστοτε ισχύει, η δε καταβαλλόμενη, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση στους ιδιώτες μέλη αυτής καθορίζεται, σε όλες τις περιπτώσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών σε 50 € και μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις για κάθε διαγωνισμό. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή χρηματοδότησης από την οποία καλύπτονται τα έξοδα του εκάστοτε διαγωνισμού (βραβεία, έκδοση τεύχους, οργάνωση έκθεσης των μελετών που βραβεύτηκαν). Ειδικώς για τις περιπτώσεις διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), η αμοιβή της κριτικής επιτροπής ρυθμίζεται από τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί διαμορφώνονται με τη συνεργασία της.»

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:01, 13/09/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL