Νέα εγκύκλιος για τις προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών

Νέα εγκύκλιος για τις προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών

Civiltech

Νέα εγκύκλιο αναφορικά με τις προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών εξέδωσε η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ.

Αναλυτικά, στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών.

ΣΧΕΤ:
1. Η παρ. 9 άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α' 182).
2. Η 158576/1579/4.7.2017 Απόφαση Αν. Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» (Β' 2373).

Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, καλούνται οι Διευθύνσεις Δασών στις περιοχές των οποίων ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών μελετών, να προβούν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου εμπρόθεσμα να θεωρήσουν τους δασικούς χάρτες περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι, εντός δύο (2) μηνών από την τελική υποβολή του δασικού χάρτη (τελική παράδοση 1ου σταδίου) στη Διεύθυνση Δασών, οφείλεται ο δασικός χάρτης να έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Δασών.

Εφόσον κατά την υποβολή των ανωτέρω τελικών παραδοτέων για έλεγχο και θεώρηση, διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποβάλλει έκθεση ελέγχου προς τον Ανάδοχο με κοινοποίηση στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο" και σε εμάς, με τις υποδείξεις της, εντός και μέχρι τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών [δύο (2) μήνες και τρεις (3) μήνες εφόσον εκδοθεί η σχετική Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης].

Προκειμένου για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης παράτασης κατά ένα (1) μήνα για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τη θεώρηση του δασικού χάρτη, οι Διευθύνσεις Δασών, να εισηγηθούν άμεσα, δια των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αναφορά στο χρονικό διάστημα που αφορά η παράταση. Το αίτημα να κοινοποιηθεί σε εμάς, καθώς και στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο".

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται, επιπλέον παράταση κατά ένα (1) μήνα για την θεώρηση του οικείου δασικού χάρτη, με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 13 ν. 3889/2010, οι Διευθύνσεις Δασών, να μας υποβάλουν έγκαιρα, σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα, προσδιορίζοντας τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της παράτασης, κοινοποιώντας το αίτημα στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την παρ. 5.4.2 της (2) σχετικής, "η συνολική προθεσμία ελέγχου, διορθώσεων και θεώρησης του «Δασικού Χάρτη», αρχής γενομένης από την ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων της τελικής υποβολής του 1ου Σταδίου στην αρμόδια Δ/νση Δασών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες".

Τέλος, με δεδομένο ότι η κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας έχει ενταχθεί ως προαπαιτούμενο και πρώτης προτεραιότητας έργο, για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, προβλεπόμενο στο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή τής συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με τα θεσμικά χρονοδιαγράμματα, τονίζεται ότι οι διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. Τσιλίκουνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

 Αιτωλοακαρνανίας
 Αργολίδας
 Άρτας
 Βοιωτίας
 Γρεβενών
 Δωδεκανήσου
 Έβρου
 Ευρυτανίας
 Ζακύνθου
 Ηρακλείου
 Θεσπρωτίας
 Καστοριάς
 Κέρκυρας
 Κεφαλληνίας
 Κορινθίας
 Κυκλάδων
 Λασιθίου
 Λέσβου
 Λευκάδας
 Ξάνθης
 Πρέβεζας
 Ρεθύμνου
 Ροδόπης
 Σάμου
 Φθιώτιδας
 Φλώρινας
 Φωκίδας
 Χανίων
 Χίου

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Περιβάλλοντος & Υδάτων
3. "Ελληνικό Κτηματολόγιο", Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
   α. Γενικούς Διευθυντές Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
   β. Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
       Αιγαίου
       Δυτ. Μακεδονίας – Ηπείρου
       Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
       Κρήτης
       Μακεδονίας - Θράκης
       Πελ/σου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου

Εσωτερική διανομή: Γραφείο Γενικού Διευθυντού Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

B2Green
By B2Green.gr 17:30, 18/09/2019
Sto Therm
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL