Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραγωγής από ΑΠΕ

Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραγωγής από ΑΠΕ

Thermogas

H ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και έχοντας σωρευμένη εμπειρία πολλών ετών στην αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση κείμενο βασικών αρχών για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραγωγής από ΑΠΕ.

Οι βασικές αρχές της παρούσας πρότασης της ΡΑΕ στηρίζονται στην απλούστευση των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ (κυρίως αιολικών και φ/β) και στην αυτοματοποίηση εξέτασής τους με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών έκδοσης άδειας. Στο πλαίσιο της απλοποίησης αυτής λαμβάνεται υπόψη η αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι εξελίξεις και προοπτικές του τομέα συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος στήριξης του τομέα υπό τον νόμο 4414/2016, οι επιταγές της νέας Οδηγία 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και οι προτάσεις διαφόρων θεσμικών φορέων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα στην Ελλάδα.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση res-code@rae.gr ή εγγράφως.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α' 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 19:33, 19/09/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL