Διαγωνισμός: Μελέτη εφαρμογής, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού ΜΥΗΕ

Διαγωνισμός: Μελέτη εφαρμογής, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού ΜΥΗΕ

Thermogas

Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ», του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) και της παρούσας Διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΜΥΗΕ) ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ II, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 4,84 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» συνολικού ανώτατου Προϋπολογισμού επτά εκατομμύριων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ [7.752.000,00 €] μη πλέον ΦΠΑ.

Από τον ανωτέρω Προϋπολογισμό, τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (4.342.000,00 €) αφορούν στον Ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ) Εξοπλισμό και τρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (3.092.972,30 €) στα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ). Επισημαίνεται ότι στον Προϋπολογισμό των Έργων ΠΜ θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ποσό τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων και είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (317.027,70 €) πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.

Δείτε περισσότερα εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:51, 01/10/2019
ΠΣΕΜ Παθολογία Κτιρίων 2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL