Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΡΑΕ σε συνέχεια της από 30 Σεπτεμβρίου 2019 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των εισηγήσεων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ), σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στον ΜΜΒΑΠ, στην ΠΑΕΣΑ καθώς και στις εκκαθαρίσεις των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, θέτει σε σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση το ακόλουθο κείμενο που υπεβλήθη από την ΕΧΕ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-268875/07.10.2019 και αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα στη διαδικασία υποβολής προσφορών έγχυσης από τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω σύντομης Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΡΑΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-268876/07.10.2019 έγγραφό της, υπέβαλε στην Αρχή επικαιροποιημένη εισήγηση αναφορικά με τις τροποποιήσεις του ΚΔΕΣΜΗΕ. Η  νέα εισήγηση περιλαμβάνει πρόσθετες προτεινόμενες αλλαγές αναφορικά με τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία, καθώς και αναφορικά με τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τις οποίες έχει λήξη η ισχύς της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους και επί της συνημμένης εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία αντικαθιστά την αντίστοιχη εισήγηση που περιέχεται στην από 30/09/2019 Δημόσια Διαβούλευση. Για λόγους διευκόλυνσης των συμμετεχόντων επισυνάπτεται επίσης ένα αρχείο που συνοψίζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον ΚΔΕΣΜΗΕ ανά κατηγορία αλλαγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις για τις ως άνω εισηγήσεις στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 20:09, 07/10/2019

Τελευταία άρθρα B2Green

Δείτε περισσότερα...

Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL