Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τοπικά Χωρικά Σχέδια: Το πλήρες κείμενο που κατατέθηκε στον αναπτυξιακό

Τοπικά Χωρικά Σχέδια: Το πλήρες κείμενο που κατατέθηκε στον αναπτυξιακό

Civiltech

Κατατέθηκε σήμερα το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο στη Βουλή, με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις".

Το B2Green.gr παρουσιάζει παρακάτω την αιτιολογική έκθεση και τις προτεινόμενες διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια:

Αιτιολογική Έκθεση

Επί του άρθρου 207

Η διαδικασία προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων εισήχθη με το ν. 4447/2016, ο οποίος τροποποίησε ως προς θέμα αυτό το ν. 4269/2014, με τον οποίο εισήχθη για πρώτη φορά τη διαδικασία αυτή, που είχε ως στόχο τη γρήγορη ολοκλήρωση τροποποιήσεων χρήσεων γης είτε για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων είτε για την στήριξη αστικών αναπλάσεων.

Ωστόσο, στην πράξη απεδείχθη ότι η διαδικασία της προέγκρισης δεν λειτούργησε ικανοποιητικά, δεδομένου ότι έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις στην οριστική έγκριση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων.

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο η διαδικασία προέγκρισης να καταστεί προαιρετική, ούτως ώστε κάθε φορέας Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (δημόσιος ή ιδιωτικός) να μπορεί να προκρίνει κατά περίπτωση αν θα αιτηθεί προέγκριση ή εάν θα προχωρήσει απευθείας στην αίτηση οριστικής έγκρισης.

Επί του άρθρου 208

Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν πολεοδομικά σχέδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο επίπεδο του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού (ν. 4447/2016). Οι Δήμοι που διαμορφώθηκαν μετά το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (άρθρο 1 ν. 3852/2010) καλύπτουν πολύ μεγάλη και ανομοιογενή έκταση. Για τον λόγο αυτό, καθίστανται ιδιαίτερα δυσχερείς οι λεπτομερειακές ρυθμίσεις που καθορίζονται με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, όπως οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, και υπάρχει κίνδυνος σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση και έγκριση των σχεδίων αυτών. Επιπλέον, το πολύ χαμηλό ποσοστό της επικράτειας που καλύπτεται σήμερα από σχέδια ανάλογου τύπου με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, καθιστά αναγκαία τη σταδιακή προώθηση των σχεδίων αυτών, με προτεραιότητες τις περιοχές που παρουσιάζουν πιο έντονες αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές πιέσεις.

Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια να μην εκπονούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ρύθμιση σε επίπεδο Δήμου, αλλά σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (μιας ή περισσοτέρων), δηλ. των πρώην «Καποδιστριακών» δήμων (όπως συνέβαινε και στο παρελθόν), κάτι που θα επιτρέψει και τη χωρική εστίαση στις περιοχές προτεραιότητας και την ταχύτερη ολοκλήρωση των σχεδίων.

Προτεινόμενες Διατάξεις

Άρθρο 207
Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Η περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 τροποποιείται ως εξής:
4.α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα
Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης. Πριν από την έγκριση ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με σκοπό να κριθεί η κατ'αρχήν δυνατότητα χωροθέτησής του, είναι δυνατόν να προηγηθεί η εξής διαδικασία προέγκρισης: μετά από υποβολή αίτησης προέγκρισης από τον φορέα υλοποίησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, χορηγείται σχετική προέγκριση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει, τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής, τις υφιστάμενες χρήσεις γης στη ζώνη άμεσης επιρροής της περιοχής μελέτης, την πρόταση χωρικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και σχετικό χάρτη κλίμακας 1:5000. Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πάντως τη μη ανατροπή της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει την καταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού.

Άρθρο 208
Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α' 241) τροποποιείται ως εξής:
«2. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση μιας ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων ενός Δήμου. Μπορεί επίσης να καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται σε όμορους Δήμους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.


B2Green
By B2Green.gr 15:39, 10/10/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα