Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Αναγκαία η ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε12 για τους απασχολούμενους σε οικοδομή

Αναγκαία η ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε12 για τους απασχολούμενους σε οικοδομή

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


Υπεγράφη από τον Υπ. Εργασίας κο Ιωάννη Βρούτση η απόφαση για την αναστολή υποβολής του εντύπου Ε12 μέχρι τις 30.11.2019. Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση του Υπουργού Εργασίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

«Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/11/2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης θα μπορούν να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων χειρόγραφα, του οποίου αντίγραφο μετά την ως άνω επαναρρύθμιση, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)».

Με την ίδια απόφαση τροποποιείται και η παρ. 4.24 της απόφασης 40331/Δ1. 13521/2019 ως ακολούθως:

«4.24 Υπόχρεοι εργοδότες για την υποβολή του εντύπου Ε12, είναι αυτοί που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή oικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και την καταβολή των εισφορών που είναι κάτοχοι ΑΜΟΕ, καθώς και οι εργολάβοι και υπεργολάβοι που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου. Οι ανωτέρω εργοδότες δεν υποχρεούνται σε υποβολή πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για το απασχολούμενο προσωπικό που αναγγέλλουν με το έντυπο Ε12.»

Νωρίτερα. τη λήψη, όλων των απαραίτητων μέτρων, για τη ρύθμιση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε12 και να ανασταλεί η υποχρέωση καθημερινής χειρόγραφης υποβολής, ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την επιστολή:

Θέμα: Υποβολή εντύπου Ε12: «Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» σε εφαρμογή της ΥΑ 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ /Β/3520/19-9-19)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Σύμφωνα με τα  προσωρινά στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), κατά την περίοδο Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά 9,6% στην δομημένη επιφάνεια και κατά 9,5% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Φαίνεται βάσει στοιχείων λοιπόν, ότι η ανάκαμψη του κλάδου της οικοδομής και των κατασκευών που ξεκίνησε δειλά για πρώτη φορά το 2017, μετά από την πολυετή οικονομική κρίση που ισοπέδωσε το κλάδο, συνεχίζεται έστω και με δειλά βήματα.

Κρίνουμε επομένως απαραίτητο, αυτή την χρονική περίοδο, να αποφθεχθούν οποιεσδήποτε θεσμικές ρυθμίσεις που, παρά τις πιθανόν καλές προθέσεις, θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσθήκη νέων γραφειοκρατικών εμποδίων που θα δυσχεράνουν την οικοδομική δραστηριότητα και θα δημιουργήσουν  αναστάτωση στους εμπλεκόμενους, είτε είναι εργοδότες  είτε εργαζόμενοι.

Με την πρόσφατη απόφαση σας (ΥΑ 40331/Δ1.13521 – ΦΕΚ /Β/3520/19-9-19), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79) όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται η διαδικασία με την οποία ο εργοδότης υποχρεωτικά θα υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σειρά εντύπων, μεταξύ αυτών και το έντυπο Ε12: «Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

Ενώ όμως με την απόφαση σας φαίνεται ότι υλοποιείται  η θετική πρόβλεψη του νόμου για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε12, η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική εφόσον, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου, «το έντυπο Ε12 θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ.»

κ. Υπουργέ

Η υποχρέωση καθημερινής χειρόγραφης υποβολής του εντύπου Ε12 στις αρμόδιες υπηρεσίες, έστω και προσωρινά, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση. Προβλέπεται ότι θα προκαλέσει αφενός την επιβάρυνση των αρμόδιων υπηρεσιών με πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο, αφετέρου απαιτεί πόρους και δυνατότητες που πολλοί εργοδότες μικρών οικοδομικών έργων είναι αμφίβολο ότι έχουν.

Επομένως θεωρούμε ότι, ενώ η απόφαση σας κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, η λήψη της σε χρόνο που στην πράξη αποδεικνύεται αδύνατη η υλοποίηση της βασική πρόβλεψη της, κλονίζει την εμπιστοσύνη των διοικούμενων προς την διοίκηση και δημιουργεί αναστάτωση και ανασφάλεια στους εμπλεκόμενους του ευαίσθητου, στην παρούσα συγκυρία, κλάδου της οικοδομής και των κατασκευών.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε αφενός να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ρύθμιση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου ώστε να καταστεί άμεσα δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε12 και αφετέρου να αναστείλετε την υποχρέωση καθημερινής χειρόγραφης υποβολής του εντύπου Ε12 μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με τιμή

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος
Πάρις Μπίλλιας.

B2Green
By B2Green.gr 17:52, 10/10/2019