Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Οδηγίες για την πυροπροστασία κατασκηνώσεων & παιδικών εξοχών

Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Οδηγίες για την πυροπροστασία κατασκηνώσεων & παιδικών εξοχών

Civiltech

Σε συνέχεια ερωτημάτων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πολιτών, συλλόγων, φορέων διαχείρισης και ενδιαφερόμενων μελετητών, αναφορικά με την πυροπροστασία κατασκηνώσεων (campings) – παιδικών εξοχών, το γραφείο Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών του Υπ. Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε το παρακάτω έγγραφο:

ΘΕΜΑ: «Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών»

ΣΧΕΤ.:
α. Π.Δ. 41/2018 (Α΄ 80)
β. Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32)
γ. Κ.Υ.Α. αριθ. 12030 Φ.109.1/19.5.1999 (Β΄ 713)
δ. Η υπ΄ αριθ. οικ. 1277/1989 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄199)
ε. Κ.Υ.Α. αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450/30.8.2016 (Β΄ 2712)
στ. Το υπ΄ αριθ. 40853 Φ. 701.2/27.6.2017 έγγραφο Α.Π.Σ.

1. Σε συνέχεια ερωτημάτων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πολιτών, συλλόγων, φορέων διαχείρισης και ενδιαφερόμενων μελετητών, αναφορικά με την πυροπροστασία κατασκηνώσεων (campings) – παιδικών εξοχών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Στις περιπτώσεις κατασκευών ή κτισμάτων – κτιρίων (όπως κοιτώνες – χώροι διαμονής κατασκηνωτών, μαγειρεία, τραπεζαρίες, αποθήκες τροφίμων, εργαλείων και υλικών, αποχωρητήρια, ιατρεία, αναρρωτήρια, κυλικεία, πλυντήρια – σιδερωτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρείων) ή εγκαταστάσεων στεγασμένων ή περιφραγμένων αθλοπαιδιών (π.χ. καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης, κολυμβητική δεξαμενή, παιδική χαρά), εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας ανά ειδική χρήση κτιρίου, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του (α) σχετικού.

β. Σύμφωνα με την παρ. 2.5.4. (εδ. β) του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β΄ του (α) σχετικού, Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό Δίκτυο επιβάλλεται σε κατασκηνώσεις που βρίσκονται εντός δάσους ή δασικής έκτασης ή σε απόσταση μικρότερη των 300μ. από δάσος ή δασική έκταση. Σε αντίθετη περίπτωση εγκαθίσταται απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

γ. Στην παρ. 7.4. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ του (α) σχετικού αναφέρονται μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας υπό μορφή ενδεικτικών επιτρεπόμενων και μη επιτρεπόμενων ενεργειών, για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

δ. Σύμφωνα με την παρ. 2.4. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του (α) σχετικού, «Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα εγκατάστασης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ειδικών εγκαταστάσεων ειδικών κατηγοριών κτιρίων ή χρήσεων, ισχύουν επιπρόσθετα των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό». Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 7.4. «Επιπροσθέτως των κάτωθι αναγραφόμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας επιβάλλεται η λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.»

ε. Σύμφωνα με τις παρ. 1, στοιχείο γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, το πιστοποιητικό πυρασφάλειας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) σύμφωνα με το άρθρο 1 νοούνται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υπαίθρια, με ή χωρίς οικίσκους, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και μεταφορικά μέσα, όπως συρόμενα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχημάτων, τουριστικά λεωφορεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (hotel bus) και τουριστικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (rotel hotel).

στ. Σύμφωνα με την (ε) σχετική, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή/και λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις, είναι η υποβολή από τους ενδιαφερόμενους φορείς στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μεταξύ άλλων πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

ζ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της (γ) σχετικής, «Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας διαθέτει ασθενοφόρα οχήματα σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από το Σ.Τ.Ο. Επίσης, ως Αρχή που χορηγεί άδειες λειτουργίας κατασκηνώσεων, είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας, τη χορήγηση των απαραιτήτων βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε κατασκηνώσεις εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8, «5. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζει σχέδια εκκενώσεως των κατασκηνώσεων εποπτείας του, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, εκδίδει βιβλία ή φυλλάδια περιβαλλοντικού περιεχομένου και οργανώνει προγράμματα ενημέρωσης σχετικά με το πρόβλημα των πυρκαγιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.».

η. Σύμφωνα με το (στ) σχετικό, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα να υποδείξει την εγκατάσταση ή μη αλεξικέραυνου στις κατασκηνώσεις, όπως προβλέπεται στην παρ. 4, εδ. (i) του άρθρου 4 της (ε) όμοιας, και ως εκ τούτου αντίστοιχα αιτήματα διαβιβάζονται στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

2. Επιπροσθέτως των ελάχιστα απαιτούμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας, σε όλες τις κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές θα λαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον τα κάτωθι προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

2.1. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

α. Συντήρηση ή/και διάνοιξη των οδών προσπέλασης ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων (όπως εξασφάλιση βατότητας, άρση εμποδίων, κλάδεμα παρόδιας βλάστησης κλπ.).

β. Καθαρισμός της χαμηλής βλάστησης (όπως αποψίλωση χώρων), μερική αποκλάδωση (όπως κόψιμο των θάμνων και χαμηλών κλάδων των δένδρων κλπ.), και η απομάκρυνση αυτών, καθώς και κάθε άλλου άχρηστου καυστού ή εύφλεκτου υλικού, διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου, χωρίς οι ενέργειες αυτές να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και, όπου αυτές απαιτούνται, εκτελούνται καθ΄ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

γ. Σύνταξη και εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης της κατασκήνωσης (κατασκηνωτών και προσωπικού) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (όπως εκδήλωση πυρκαγιάς), το οποίο θα κοινοποιείται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

δ. Ύπαρξη ειδικού χώρου συγκέντρωσης των κατασκηνωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (όπως υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση, κλπ.).

ε. Ύπαρξη μεγαφωνικού συστήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54 – Μέρος 24.

στ. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του χώρου με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

ζ. Απαγόρευση ανάμματος ελεύθερης φωτιάς, χρήσης ειδών πυροτεχνίας, καπνίσματος, εφόσον είναι δασώδης περιοχή.

η. Για τις κατασκηνώσεις που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, συνισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της:

i) υπ΄ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής διάταξης (Β΄ 1459), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 9/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1554) «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», και
ii) υπ΄ αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 155) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών».

2.2. Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας

α. Σε κατασκηνώσεις που βρίσκονται εντός δάσους ή δασικής έκτασης ή σε απόσταση μικρότερη των 300μ. από δάσος ή δασική έκταση επιβάλλεται η εγκατάσταση Μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δίκτυο (Μ.Υ.Π.Δ.) κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με την ΤΟΤΤΕ 2451/1986, που να καλύπτει όλους τους χώρους της κατασκήνωσης. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης εγκατάστασης Μ.Υ.Π.Δ., εγκαθίσταται απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

Η χρήση πλαστικών σωλήνων δύναται να γίνεται αποδεκτή αποκλειστικά και μόνο σε υπαίθριους χώρους, με την προϋπόθεση να είναι επαρκώς επιχωματωμένοι και πυράντοχα καλυμμένοι, ώστε να μην προσβάλλονται από την θερμότητα που ενδεχομένως αναπτυχθεί στο χώρο διέλευσής τους. Επίσης οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να παρουσιάζουν μηχανικές ιδιότητες - αντοχές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της χρήσης για την οποία προορίζονται.

β. Τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων κατασβεστικής ικανότητας κατ΄ ελάχιστον 21Α-113B-C, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7, στα μαγειρεία, κοιτώνες, καταφύγια, αποθήκες, τραπεζαρίες. σε απόσταση ώστε κανένα σημείο των ως άνω χώρων να μην απέχει περισσότερο των 15μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

δ. Ύπαρξη βοηθητικών εργαλείων και μέσων, τοποθετημένα σε ευδιάκριτα σημεία σε όλη την έκταση της κατασκήνωσης, όπως βαρέλια με νερό, τσεκούρια, φτυάρια, αξίνες, σκερπάνια, φίλτρα - μάσκες προστασίας. Ο αριθμός των βοηθητικών εργαλείων και μέσων θα καθορίζεται σύμφωνα με την έκταση που καταλαμβάνει η κατασκήνωση και τον αριθμό των κατασκηνωτών και με ευθύνη του φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης.

2.3. Όλες οι κατασκηνώσεις, υποχρεούνται στη συγκρότηση, οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας από το προσωπικό της εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 2434), στο άρθρο 5 της οποίας προβλέπονται και ασκήσεις ετοιμότητας και εκκένωσης.

2.4. Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 3149), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Κατόπιν των προεκτεθέντων:

α. Η μελέτη πυροπροστασίας που συντάσσεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα περιγράφει και τα επιπρόσθετα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 2 της παρούσας, που υποχρεούται να λαμβάνει η κατασκήνωση.

β. Στις περιπτώσεις δημόσιων ή ιδιωτικών παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, για τις οποίες προβλέπεται μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αυτό θα χορηγείται με τη διαδικασία της υπ΄ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 1586). Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ανεξάρτητα του φορέα αδειοδότησης της κατασκήνωσης θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών.

γ. Ανεξάρτητα από την απαίτηση για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, όλες οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1794), όπως κάθε φορά ισχύει.

δ. Κατασκηνώσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας λόγω μη έκδοσης άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια (όπως μαθητικές κατασκηνώσεις, προσκοπικές κατασκηνώσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος), υποχρεούνται στη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα και την υποβολή της προς έγκριση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ε. Μελέτες πυροπροστασίας που έχουν εγκριθεί ή/και αντίστοιχα πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παραμένουν σε ισχύ εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισής τους.

4. Σε όλες τις κατασκηνώσεις θα διενεργείται υποχρεωτικά από την κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου έλεγχος για την τήρηση και καλή λειτουργία των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, παραλείψεων ή/και παραβάσεων ή/και λειτουργίας εγκατάστασης χωρίς την ύπαρξη μελέτης πυροπροστασίας, ανεξαρτήτως της απαίτησης ή μη άδειας λειτουργίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες εντέλλονται για την εφαρμογή των κατά περίπτωση διαδικασιών ή/και επιβολής των διοικητικών ή λοιπών μέτρων της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας με την μεταξύ άλλων ανάκληση τυχόν χορηγηθέντων πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αποστολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων στην εισαγγελική αρχή και κοινοποίηση των διαπιστώσεών τους στην αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα Αρχή, και στην οικεία εισαγγελική Αρχή στις περιπτώσεις σημαντικών ελλείψεων, παραλείψεων ή παραβάσεων.

5. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, «18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ’ αυτοφώρω πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του Ν. 2696/1999 (Α’ 57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο». Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας η εξέταση καταγγελιών ή σχετικών αιτημάτων στις συντρέχουσες περιπτώσεις.

6. Από την έκδοση της παρούσας καταργούνται:
• το υπ΄ αριθ. 20762 Φ.701.2/31.5.2010 έγγραφο Α.Π.Σ.,
• το υπ΄ αριθ. 31552 Φ.701.2/16.6.2009 έγγραφο Α.Π.Σ.,
• οι παρ. 6.2. και 6.3. της υπ΄ αριθ. 39112 Φ.701.2/12.10.1998 εγκυκλίου Διαταγής Α.Π.Σ.,
καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική ερμηνευτική ή διευκρινιστική εγκύκλιο ή διαταγή που αντίκειται στην παρούσα.

Ο Αρχηγός
Βασίλειος Κ. Ματθαιόπουλος
Αντιστράτηγος ΠΣ

B2Green
By B2Green.gr 20:02, 21/10/2019