20.000 ευρώ + ΦΠΑ από τη ΡΑΕ για σύμβουλο για την «Εκπόνηση μελέτης για την αποθήκευση ενέργειας»

20.000 ευρώ + ΦΠΑ από τη ΡΑΕ για σύμβουλο για την «Εκπόνηση μελέτης για την αποθήκευση ενέργειας»

Thermogas

Η ΡΑΕ ενέκρινε δαπάνη που αφορά σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «Εκπόνηση μελέτης για την αποθήκευση ενέργειας».

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης Μακροχρονίου Ενεργειακού Σχεδιασμού και Διεθνών Θεμάτων για έγκριση δαπάνης που αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την «Εκπόνηση μελέτης για την αποθήκευση ενέργειας».

Εν όψει της οριστικοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) έως το τέλος του έτους 2019, το οποίο αναμένεται να θέσει στόχους ιδιαίτερα αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, καθίσταται άμεση η ανάγκη κατ' αρχήν διερεύνησης και ποσοτικοποίησης του ενδεδειγμένου μεγέθους αποθηκευτικών σταθμών στο διασυνδεδεμένο σύστημα για την υποστήριξη των ανωτέρω στόχων κατά το έτος αναφοράς του ΕΣΕΚ (2030).

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθεί μελέτη για τη λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος στη μελλοντική του ανάπτυξη με ΑΠΕ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο διαμορφούμενο σχέδιο ΕΣΕΚ, ώστε να αποτιμηθεί η συμβολή της αποθήκευσης στη διαχείριση της παραγωγής ΑΠΕ και εν γένει του συστήματος.

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, "Η ΡΑΕ αποφασίζει την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την «Εκπόνηση μελέτης για την αποθήκευση ενέργειας», ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 4.800,00), ήτοι συνολικού ύψους είκοσι τεσσάρων οκτακοσίων ευρώ (€24.800,00), συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης."

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:57, 23/10/2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL