Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Ανανεώσιμες: Ερωταπαντήσεις για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ από τη ΡΑΕ

Ανανεώσιμες: Ερωταπαντήσεις για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ από τη ΡΑΕ

Civiltech

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 828/2019 Απόφασής της (ΦΕΚ Β' 3578/2019), με την οποία προκηρύχθηκαν δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις, δίνει απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας:

1. «Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 1.6, περ. Ζ της προκήρυξης, για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων ορίζονται οι προθεσμίες του Πίνακα 1. Οι προθεσμίες αυτές προβλέπεται πως «αναστέλλονται σε περίπτωση αναστολής με δικαστική απόφαση της ισχύος οποιασδήποτε άδειας απαιτούμενης στο πλαίσιο της κατά το νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω προθεσμίες παρατείνονται, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή».

Το ερώτημα που τίθεται είναι τί συμβαίνει σε περίπτωση ακύρωσης μιας τέτοιας άδειας. Θα παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης του έργου, και εάν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα; Θα περιλαμβάνεται και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επανέκδοση της ακυρωθείσας άδειας;»

Θα εξεταστεί κατά περίπτωση ανάλογα με το λόγο και την απόφαση ακύρωσης.

2. «Στο ΤΜΗΜΑ Ι της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης η παράγραφος Ι.2.2 «Νόμιμος Εκπρόσωπος» συμπληρώνεται με τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται βάσει του καταστατικού της ή με τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που ορίζεται στην Απόφαση του Οργάνου Διοίκησης σύμφωνα με το Παράρτημα 2;

Αντίστοιχα, επιβεβαιώστε μας οτι την Υπεύθυνη Δήλωση του Τμήματος IV της Αίτησης Συμμετοχής, την υπογράφει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος που έχει οριστεί από την Απόφαση του Οργάνου Διοίκησης σύμφωνα με το Παράρτημα 2.»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2.1 «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση» της Προκήρυξης, υποβάλλεται για την συμμετοχή του σταθμού ΑΠΕ «[…] στην Ανταγωνιστική Διαδικασία πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από το Συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας Προκήρυξης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή, […]». Ο εν λόγω εκπρόσωπος δύναται να συμπίπτει με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό ή τις σχετικές εταιρικές αποφάσεις ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας και εξουσιοδοτείται επιπλέον για την εν λόγω διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη και βάσει της Απόφασης Οργάνου Διοίκησης που υποβάλλεται, σύμφωνα με το πρότυπο έντυπο του Παραρτήματος 2 της Προκήρυξης, ή να είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται ειδικά για την εν λόγω διαδικασία από την εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω

3. «Σε σχέση με την προκήρυξη υπ’ αρ. 5/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 2.3 αυτής, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι γίνεται δεκτή η αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατά τη διάρκεια ισχύος της, σε περίπτωση τροποποιήσεων αδειών που προβλέπονται από το υφιστάμενο πλαίσιο (ενδεικτικά, μετοχικής σύνθεσης αδειούχου με αποτέλεσμα την αλλαγή του συνεργαζόμενου φορέα έκδοσης εγγυήσεων), σύμφωνα και με το πνεύμα των προβλεπομένων στο Άρθρο 16, παρ. 1 της προκήρυξης».

Είναι αποδεκτή η αντικατάσταση των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης και έως ότου πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του έργου, σε περίπτωση π.χ. αλλαγής του νομικού προσώπου – αδειούχου ή της εκδότριας τράπεζας. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται στην Αρχή τη νέα Εγγυητική Επιστολή ώστε ακολούθως να επιστραφεί η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που αντικαθίσταται. Σε περίπτωση αλλαγής του νομικού προσώπου κατόχου της άδειας παραγωγής, η παλιά Εγγυητική Επιστολή παραδίδεται στον προηγούμενο κάτοχο της άδειας – δικαιούχο της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής ή σε νομίμως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, ενώ απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Εκπροσώπησης για το νέο κάτοχο της άδειας - δικαιούχο της νέας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

4. «Είναι απαραίτητο το ΑΔΑ να συμπεριληφθεί στην συμπλήρωση της "Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του έργου" για να είναι δυνατή η συμμετοχή στο διαγωνισμό της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας σύμφωνα με την Προκήρυξη ΡΑΕ 828/2019 για την κατηγορία Ι , Φ/Β σταθμοί PPV ≤ 20 MW 287,11 MW; 
Δεν έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια η Απόφαση ΡΑΕ 828/2019».

Στο κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά στην συγκεκριμένη ανταγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κατατίθεται η Εγγυητική Επιστολή, δεδομένου ότι για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία και για κάθε έργο ΑΠΕ που συμμετέχει σε αυτή εκδίδονται διαφορετικές Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης. Οι Εγγυητικές Επιστολές καθορίζονται απολύτως με την αναφορά στην εκάστοτε Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύσσεται η ανταγωνιστική διαδικασία και στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Επομένως, εφόσον γίνεται αναφορά στην υπ' αριθ. 828/2019 Απόφαση της Αρχής και του αντίστοιχου ΦΕΚ Β' 3578/2019, παρέλκει η αναφορά του ΑΔΑ στην Εγγυητική Επιστολή. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υπ’ αριθμ. 828/2019 Απόφαση της ΡΑΕ αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 01.10.2019 και έλαβε τον ΑΔΑ ΩΣ65ΙΔΞ-8ΛΟ.

5. «1ο ερώτημα
Συμμετέχουν οι Ενεργειακές Κοινότητες που αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα στη διαδικασία των δημοπρασιών. Αν όχι πως καθορίζεται η τιμή της MWh. Ισχύει η μεσοσταθμική τιμή των δημοπρασιών του προηγούμενου έτους ή η μεσοσταθμική τιμή των τριών προηγούμενων χωρίς να υπολογίζεται η τελευταία. Υπάρχει το bonus του 10% επιπλέον της όποιας τιμής.
2ο ερώτημα
Για 1 MW χρειάζεται άδεια από ΡΑΕ.»

Στο άρθρο 3 της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 4488/19.12.2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1263/10.04.2018), ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β΄ 4850/31.10.2018) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ Β΄ 779/06.03.2019) υπουργικές αποφάσεις, προβλέπεται ότι:

«Ειδικά για σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α΄) ισχύουν διαφορετικά όρια για την κατηγορία β) ως εξής: β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW. Επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/ Α΄) δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου της εν λόγω υπουργικής απόφασης, «Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α΄) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας δ)».

Συνεπώς, υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες έχουν οι Ενεργειακές Κοινότητες κάτοχοι φ/β σταθμών ισχύος άνω του 1 MW, ενώ Ενεργειακές Κοινότητες κάτοχοι φ/β σταθμών κάτω του 1 ΜW μπορούν, αν επιθυμούν, να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Στην περίπτωση που Ενεργειακή Κοινότητα – κάτοχος φ/β σταθμού κάτω του 1 MW επιλέξει να μην συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία, αποζημιώνεται με την τιμή αναφοράς που προβλέπεται στο στοιχείο 30 του πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.2019), σύμφωνα με τον οποίο για την «Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ

Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή των εν λόγω σταθμών στις ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι εν λόγω σταθμοί μπορούν να λάβουν διοικητικά οριζόμενη σταθερή τιμή.

7. «Οι όροι σύνδεσης για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού επί εδάφους ισχύος 999,46 kW, οι οποίοι αφορούν την προκήρυξη 4/2019 της ΡΑΕ, έχουν εξάμηνη ισχύ. Εκδόθηκαν την 03/05/2019 και κατόπιν τούτου η εταιρεία μας τους αποδέχτηκε, υπέβαλε Εγγυητική Επιστολή στην ΔΕΔΔΗΕ […], συνεπώς ισχύουν έως 03/11/2019.

Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν μπορούμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό που έχετε προκηρύξει για την 12/12/2019».

Σε περίπτωση που, πριν τη λήξη της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έχει υποβληθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτημα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, τότε, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παραμένει σε ισχύ και επομένως το έργο δύναται να συνεχίσει την αδειοδοτική διαδικασία και να υποβάλει αίτημα για συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία. Στη ΡΑΕ θα πρέπει να υποβληθεί η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και το εμπρόθεσμο αίτημα, που υποβλήθηκε στον αρμόδιο Διαχειριστή για υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.

8. Εκπροσωπώ την εταιρία […] που αναπτύσσει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος […] στην θέση […]. Η εταιρία έλαβε οριστική προσφορά σύνδεσης για το εν λόγω έργο στις 9/5/2018 και κατέθεσε την προβλεπόμενη από την νομοθεσία εγγυητική επιστολή στον ΔΕΔΔΗΕ, στις 4/06/2018. Το έργο συμμετείχε στις παρακάτω διαγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών: 1. 2/2018 πρώτη συμμετοχή στην οποία δεν κατοχύρωσε τιμή, 2. 5/2018 δεύτερη συμμετοχή όπου κατοχυρώθηκε τιμή, αλλά στην συνέχεια η διαγωνιστική διαδικασία ακυρώθηκε, 3. 2/2019 Τρίτη συμμετοχή οπότε δεν κατοχυρώθηκε τιμή.

Θεωρούμε εύλογο ότι η διαγωνιστική διαδικασία 5/2018 που ακυρώθηκε, δεν προσμετρείται στις συνολικές συμμετοχές της εταιρίας, οπότε η εταιρία μπορεί να συμμετέχει στην επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία 4/2019 που έχει προκηρυχτεί για τον Δεκέμβριο 2019.

Θα θέλαμε την επίσημη θέση της Αρχής στα παρακάτω ερωτήματα:

    1. Η επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία θεωρείται η Τρίτη προσπάθεια της εταιρίας (λόγο ακύρωσης του διαγωνισμού 5/2018) και στην συνέχεια έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής από τον αρμόδιο διαχειριστή σε διάστημα δύο μηνών από τη οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας της 12/12/2019. (Νόμος 4546 2018, άρθρο 53 παράγραφος 8)
    2. Σε περίπτωση που η εταιρία δεν επιλεγεί στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενο διαγωνισμό χωρίς πλέον να έχει την δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής του διαχειριστή ή είναι μονόδρομος η επιστροφή της και η ακύρωση της αδείας?
    3. Αν η εταιρία αποφασίσει να μην συμμετέχει στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει άμεσα την επιστροφή της εγγυητικής από τον διαχειριστή ακυρώνοντας έτσι την άδεια παραγωγής ή πρέπει να περιμένουμε να παρέλθει και η Τρίτη διαγωνιστική διαδικασία και στην συνέχεια να το κάνουμε εντός διαστήματος δυο μηνών? Είναι υποχρεωτική η συμμέτοχη μας σε αυτή την περίπτωση ώστε να αναφέρεται στην λίστα έργων που δεν έλαβαν τιμή?»

Η ακυρωθείσα ανταγωνιστική διαδικασία δεν υπολογίζεται.

Τα υπόλοιπα ερωτήματα δεν αφορούν σε διευκρινιστικό ζήτημα επί των όρων της παρούσας Προκήρυξης ή επί της διαδικασίας των ανταγωνιστικών διαδικασιών που διενεργεί η ΡΑΕ καθώς άπτονται των αρμοδιοτήτων του αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος/Δικτύου.

9. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν διαθέσιμα τα Παραρτήματα της Προκήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc ή .docx).

Τα Παραρτήματα 1, 2 και 3 της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης, Απόφασης Οργάνου Διοίκησης Συμμετέχοντος και Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής αντίστοιχα, είναι διαθέσιμα σε επεξεργάσιμη μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δικαιολογητικών και διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, στην οποία έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες της ανταγωνιστικής διαδικασίας, που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους σε αυτή και επιλέγουν την έναρξη υποβολής δικαιολογητικών στην Κατηγορία σταθμός (Φ/Β ή Αιολικός), στην οποία ανήκουν.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:19, 23/10/2019