Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Τι ψηφίστηκε για τον ''Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη'' και το ''Εθνικό Μητρώο Υποδομών''

B2Green avatar
13:17, 30/10/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Τι ψηφίστηκε για τον ''Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη'' και το ''Εθνικό Μητρώο Υποδομών''

Civiltech

Παραθέτουμε το διορθωμένο, ψηφισθέν κείμενο που αφορά στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, όπως αυτό συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις":

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Άρθρο 4
Ορισµός

Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοείται η ενιαία αποτύπωση του συνόλου των αδιαβάθµητων γεωχωρικών δεδοµένων του άρθρου 6 του παρόντος κατά τρόπο δηµόσια και δωρεάν προσβάσιµο στο κοινό µέσω διαδικτύου.

Άρθρο 5
Αρµόδια όργανα

1. Αρµόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας.

2. Οι Υπουργοί της παραγράφου 1 του παρόντος δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε υπηρεσία του Δηµοσίου, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας ή – σε περίπτωση εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου 2, ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του – µεριµνούν για την ηλεκτρονική διασύνδεση, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα γεωχωρικά δεδοµένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6.

Άρθρο 6
Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδοµένα

1. Με σκοπό τη δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014 υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρµόδια όργανα κατά το άρθρο 8 (στο εξής: «αρµόδια όργανα»), εντός χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδοµένων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου που κατέχουν σε ψηφιακή µορφή στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους. Μετά από την πάροδο της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, τα αρµόδια όργανα για την εφαρµογή του παρόντος έχουν άµεση πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών αυτών δεδοµένων, περιλαµβανοµένων και των τυχόν διορθώσεων και επικαιροποιήσεών τους. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδοµένα, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την επικαιροποίηση σε πραγµατικό χρόνο των γεωχωρικών δεδοµένων. Επίσης, θα πρέπει να µεριµνήσουν για τη µετατροπή σε ψηφιακή µορφή του συνόλου των γεωχωρικών τους δεδοµένων, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

2. Στους φορείς του δηµόσιου τοµέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδοµένα, για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».

3. Στα γεωχωρικά δεδοµένα των παραγράφων 1 και 2 εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:
α. Όρους και περιορισµούς δόµησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές
ε. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου (µόνον εφόσον περιλαµβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (µόνον εφόσον περιλαµβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)
ζ. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων
η. Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιµένα
θ. Ύδατα, υδατορέµατα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιµων ποταµών και µεγάλων λιµνών
ι. Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια. Παραδοσιακούς οικισµούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόµενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα γεωχωρικά δεδοµένα της παραγράφου 1 του παρόντος εντάσσεται το σύνολο των αδιαβάθµητων γεωπληροφοριών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα σε συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Άρθρο 7
Νοµική δεσµευτικότητα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται µετά από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δεδοµένων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ορίζεται διετής περίοδος πιλοτικής εφαρµογής του δεσµευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δήµους τριών περιφερειών της Χώρας.

2. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται µετά από την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν στο σύνολό τους δεσµευτικό χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δηµοσίου τοµέα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδοµένων που δεν συµπεριλαµβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, εκτός εάν η συγκεκριµένη δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει την άµυνα και την ασφάλεια της χώρας.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης, θεµελιώνεται ευθύνη προς αποζηµίωση κατά τη διάταξη του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 8
Ρύθµιση λεπτοµερειών εφαρµογής

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας, προβλέπεται µηχανισµός διόρθωσης και επικαιροποίησης των γεωχωρικών δεδοµένων που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

2. Με όµοια απόφαση δύναται επίσης:

α. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ήαποκλειστικός κατάλογος των φορέων του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδοµένα, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους.

β. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κατάλογος των γεωχωρικών δεδοµένων που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

γ. Να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους Γ΄.

Άρθρο 9
Τελική διάταξη

Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (Α΄166) «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρµογή του παρόντος.
.
.
.
.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 10
Εθνικό Μητρώο Υποδοµών

1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή και δηµόσια προσβάσιµη µορφή. Στο Μητρώο συµπεριλαµβάνονται όλες οι υποδοµές και τα κτίρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014, µε εξαίρεση τις υποδοµές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Για κάθε υποδοµή και κτίριο που περιλαµβάνεται στο Μητρώο του παρόντος, αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρµόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται και τα βασικά χαρακτηριστικά προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία που διαθέτει ή µη το κτίριο. Μετά από τη διενέργεια των απαιτούµενων κατά τα παραπάνω εργασιών, ο αρµόδιος φορέας, που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο Μητρώο.

2. Εντός προθεσµίας, η οποία καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να δηλώσουν σε ειδική εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου, τις υποδοµές και τα κτίρια, η συντήρηση και ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρµοδιότητά τους. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, εντός νέας προθεσµίας δύο µηνών η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών η οποία καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στη βάση των κείµενων διατάξεων, ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις και προβαίνει στην καταχώρηση στο Μητρώο των υποδοµών και των κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καµία δήλωση σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδοµών και κτιρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Μητρώου, τα ειδικότερα στοιχεία που αυτό περιλαµβάνει, οι προθεσµίες της παραγράφου 2, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των σχετικών καταχωρήσεων και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδοµών σε φορέα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία και υποδοµή.

B2Green
By B2Green.gr 13:17, 30/10/2019