Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

B2Green avatar
13:35, 02/12/2019
Business > Green Business > Νέα

Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Civiltech

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την «Τροποποίηση της υπ. αριθ. 181478/965/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3763), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018».

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή τροποποιείται η υπ. Αριθ. 181478/965/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄3763), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6517/425/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄390), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της Απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEL 76/3/19- 3-2018), ώστε να επιτυγχάνεται πληρέστερα και με πιο αποδοτικό τρόπο ο στόχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:35, 02/12/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL