Διαγωνισμός έκδοσης ΠΕΑ για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προϋπολογισμού 51.584,98 ευρώ

Διαγωνισμός έκδοσης ΠΕΑ για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προϋπολογισμού 51.584,98 ευρώ

Civiltech

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την παροχή της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας:

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμού 51.584,98 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του Πανεπιστημίου, η έκδοση των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού, η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης, η έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και η σύνταξη προτάσεων για τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκλυόμενων ρύπων CO2.

Δείτε παρακάτω:

B2Green
By B2Green.gr 16:13, 06/12/2019
Sto Therm
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL