ΑΔΜΗΕ: Οδηγίες για τις επόμενες Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου

ΑΔΜΗΕ: Οδηγίες για τις επόμενες Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου

Thermogas

Αναφορικά με τις Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 2019 ανακοινώνονται τα εξής:

Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 13/12/2019 τις επισυναπτόμενες δηλώσεις.

1. Δήλωση Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου Έτους 2020

Ο Καταναλωτής δηλώνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο με ακρίβεια 0,1 MW στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Η δήλωση του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 αφορά μόνο στην επιπλέον ισχύ που μπορεί να προσφερθεί από τον Καταναλωτή σε σχέση με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1. Για κάθε Θέση Κατανάλωσης το άθροισμα των Μέγιστων Προσφερόμενων Φορτίων για τους δύο Τύπους Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ της Θέσης Κατανάλωσης.

2. Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας

Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 13/12/2019 το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας με ακρίβεια 0,1 MW για κάθε Θέση Κατανάλωσης που εκπροσωπούν και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου για την Δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας. Η δήλωση πρέπει να φέρει υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Καταναλωτή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 11 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181/18.12.2017:

  • Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου.
  • Στην περίπτωση που Καταναλωτής δεν υποβάλλει εγγράφως το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας καθορίζεται ίσο με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του έτους 2020 για την συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.
  • Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας μπορεί να δηλωθεί ίσο με μηδέν στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην Δημοπρασία του Δεκεμβρίου 2019.

3. Δήλωση Μετάπτωση Συμμετοχής

Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου και οι οποίοι επιθυμούν το μέρος του Προσφερόμενου Φορτίου Δημοπρασίας το οποίο δεν θα επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 του Δεκεμβρίου 2019 να συμμετάσχει στην Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 και δεν έχουν ήδη υποβάλλει σχετική δήλωση για ολόκληρο το έτος 2018, πρέπει να υποβάλλουν την συνημμένη Δήλωση Μετάπτωση Συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 13/12/2019.

Αρχεία:

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:28, 10/12/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL