Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Σε ΦΕΚ οι τελευταίες αλλαγές του ν.4495/17 & οι ρυθμίσεις για τους επιθεωρητές περιβάλλοντος

Σε ΦΕΚ οι τελευταίες αλλαγές του ν.4495/17 & οι ρυθμίσεις για τους επιθεωρητές περιβάλλοντος

Civiltech

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τον ν.4647/2019: "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις."

Στον νόμο συμπεριλήφθησαν και οι τελευταίες αλλαγές του ν.4495/17 (δείτε σχετικά εδώ) καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Δείτε παρακάτω όλες τις ψηφισμένες διατάξεις του ΥΠΕΝ στο νέο πολυνομοσχέδιο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 69
Τροποποίηση του ν. 4495/2017 (Α΄167)

1. Στο τέλος του άρθρου 124 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 88 του παρόντος νόμου, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την επιλογή των φορέων είσπραξης του ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό της αμοιβής και των διατραπεζικών εξόδων που θα καταβάλλονται προς τους φορείς είσπραξης ανά τύπο συναλλαγής, την απόδοση των ποσών στο Πράσινο Ταμείο, τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών και των διατραπεζικών εξόδων προς τους φορείς είσπραξης, τον τρόπο ενημέρωσης περί καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ιδίως συναφές με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν.  3843/2010 (Α΄ 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2020.»

Άρθρο 70
Ρυθμίσεις σχετικά με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος

1. Στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

2. Το ύψος της ελεγκτικής αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής προσαυξάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εάν οι προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού έχουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά ημέρα ελέγχου, το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής, καθώς και η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 71
Τροποποίηση του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Στο τέλος του άρθρου 93 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Μέρος του απαιτούμενου εσόδου της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου δύναται να ανακτάται μέσω διακριτής χρέωσης από την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου βάσει μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, καλύπτοντας μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών και των δαπανών για τη λειτουργία και συντήρηση της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. Το ποσοστό της ανάκτησης αυτής καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου με κριτήριο τη συμβολή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη μείωση του ενεργειακού κόστους.»

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4512/2018

Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Στον Φορέα συστήνονται τρεις (3) θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανανεώνεται μία (1) μόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από το Δ.Σ. του Φορέα, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιου, η οποία δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Υποψήφιοι για τη θέση των Αναπληρωτών Γενικών διευθυντών μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ. του Φορέα, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής στην οποία γίνεται υποχρεωτικά αξιολογική κατάταξη. Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Γενικό Διευθυντή και ένα μέλος του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. επιλέγει υποχρεωτικά με βάση την αξιολογική κατάταξη και ο διορισμός διενεργείται με απόφασή του.

Αν οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές προέρχονται από Φορέα του δημόσιου τομέα μετά από τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας τους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιστρέφουν, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον Φορέα προέλευσης και καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχαν στον ίδιο Φορέα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η υπηρεσία στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης.»

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

B2Green
By B2Green.gr 10:37, 17/12/2019