Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Η απάντηση του ΥΠΠΟ στην ερώτηση για την παροχή κινήτρων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης διατηρητέων

Η απάντηση του ΥΠΠΟ στην ερώτηση για την παροχή κινήτρων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης διατηρητέων

Civiltech

Απάντηση στην ερώτηση αναφορικά με την "Παροχή κινήτρων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων" κατέθεσαν στη Βουλή 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού.

Δείτε παρακάτω την απάντηση του ΥΠΠΟ:

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2112/22.11.2019 Ερώτηση με θέμα: «Παροχή κινήτρων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2112/22.11.2019 Ερώτησης των Βουλευτών, κ.κ. Θεοδώρας Τζάκρη, Ελευθέριου Αβραμάκη, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Βασίλειου Βασιλικού, Καλλιόπης Βέττα, Όλγας Γεροβασίλη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Κυριακής Μάλαμα, Κώστα Μάρκου, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Θάνου Μωραΐτη, Θεοπίστης Πέρκα, Νεκτάριου Σαντορινιού, Πάνου Σκουρολιάκου, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, Σωκράτη Φάμελου, Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη και Ραλλίας Χρηστίδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι εργασίες συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων αποτελούν υποχρέωση του κυρίου ή νομέα αυτού, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», οφείλει να τις πραγματοποιήσει άμεσα και με δική του δαπάνη, υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι αυτές είναι ανεπαρκείς, μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

Προκειμένου οι ιδιοκτήτες κινητών και ακινήτων χαρακτηρισμένων ως μνημείων να εκπληρώνουν επαρκέστερα τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, στο έβδομο κεφάλαιο του Ν. 3028/2002 με τίτλο «Οικονομικά Κίνητρα», υπάρχει πρόβλεψη παροχής φορολογικών και άλλων οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες κινητών και ακινήτων χαρακτηρισμένων ως μνημείων κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου

Επιπλέον, στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που δεν έχει καλυφθεί από το ακίνητο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, και προβλέπεται η δυνατότητα παροχής επιπλέον κινήτρων στους κυρίους και νομείς κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία από το ΥΠΠΟΑ ή ως διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών με τη θέσπιση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Επισημαίνεται, ότι το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/ 397815/ 26997/ 22000/ 6423/ 23.08.2018 Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκε εικοσαμελής Επιτροπή για τη νομική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής διατάξεων του Ν. 3028/2002, έργο της οποίας αποτελεί, μεταξύ άλλων, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με αντικείμενο τον προσδιορισμό των μέτρων με τα οποία θα παρέχονται οικονομικά κίνητρα ή ειδικές επιχορηγήσεις για τη συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη προστατευόμενων κτηρίων από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς και όλα τα μέτρα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας του Ν. 3028/2002 εν γένει. Το σχέδιο του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται, ότι επί τη βάσει ειδικών διατάξεων, έχει κατά καιρούς θεσπιστεί η παροχή οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες κινητών και ακινήτων χαρακτηρισμένων ως μνημείων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ειδικές διατάξεις του Ν. 4223/2013 περί ΕΝΦΙΑ και η απαλλαγή των μνημείων από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και πληρωμής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Το ΥΠΠΟΑ διάκειται θετικά προς τη θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και αναπτυξιακών κινήτρων για τις αυξημένου κόστους εξειδικευμένες εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των διατηρητέων κτιρίων, και ειδικότερα των χαρακτηρισμένων από το ίδιο, κινούμενο πάντα προς αυτή τη κατεύθυνση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δείτε παρακάτω τι ακριβώς αναφερεται στο έβδομο κεφάλαιο του Ν. 3028/2002:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 47
Φορολογικά κίνητρα

1. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθενται επτά νέα εδάφια ως εξής: "Η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία. Σε περίπτωση μεταβίβασης στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά από χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων από ειδική εκτιμητική επιτροπή και αποδοχή της αξίας από τον δωρητή. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του δωρητή, την περιγραφή και τη χρηματική αποτίμηση του μνημείου. Τα μνημεία κατατίθενται σε κρατικά μουσεία. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω δωρεάς σε μουσεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται μετά από χρηματική αποτίμηση των μνημείων από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του έκτου εδαφίου του παρόντος. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 15% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάριστα έσοδα της οποίας εκπίπτει. Σε περίπτωση που η έκδοση της απόφασης της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής γίνεται σε μεταγενέστερη χρήση από αυτή της δωρεάς, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή."

2. Η περίπτωση κγ΄ του άρθρου 23 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: "κγ) Το 50% της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε αδόμητη αρχαιολογική ζώνη και έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού."

3. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: "Σε περίπτωση επιβολής φόρου κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς, με αντικείμενο κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης ο φόρος που αναλογεί μπορεί να καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε είδος με τη μεταβίβαση ίσης αξίας κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Δημόσιο. Η αξία του κινητού καθορίζεται από ειδική εκτιμητική επιτροπή. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, τα μουσεία ή άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς στους οποίους κατατίθενται τα μνημεία ή άλλα πολιτιστικά αγαθά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ρυθμίζονται με την απόφαση της επόμενης παραγράφου." 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής που προβλέπεται στις παραγρ. 1 και 3 του παρόντος για τη χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994 και του Ν. 2459/1997, όπως αυτές προστίθενται ή τροποποιούνται με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα, καθώς και των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος.

Άρθρο 48
Άλλα οικονομικά κίνητρα

1. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου μνημείου δικαιούται μεταφορά του συντελεστή δόμησης που δεν έχει καλυφθεί από το ακίνητο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων /Εργων και Πολιτισμού, ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιχορήγηση ή και την παροχή άλλων οικονομικών κινήτρων σε κυρίους ή νομείς κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία ή διατηρητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985, ή βρίσκονται σε εκτάσεις ή σε οικιστικά σύνολα που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί χώροι, Ιστορικοί τόποι ή παραδοσιακά σύνολα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985 αντίστοιχα. Τα παραπάνω κίνητρα και επιχορηγήσεις παρέχονται όταν λόγω φθοράς ή καταστροφής των κτιρίων του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και αν αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία, παρίσταται ανάγκη συντήρησης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, ανακατασκευής και ανάδειξής τους ή ανάγκη διατήρησης επί μέρους αρχιτεκτονικών, στατικών ή άλλων στοιχείων τους με ιστορική, καλλιτεχνική σημασία, καθώς και ανάγκη διενέργειας εργασιών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά εάν πρόκειται για μνημεία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα είναι δυνατόν να ορίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής των κτιρίων καθορίζονται ειδικότερα σε προκήρυξη, όπου αυτή προβλέπεται, καθώς και το ύψος της χορηγούμενης επιχορήγησης, σε ποσοστό της απαιτούμενης δαπάνης των εργασιών για τους παραπάνω σκοπούς. Το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, όταν τα κτίρια βρίσκονται σε οικισμούς βάσει κριτηρίων που ανάγονται στην πυκνότητα ή τη σπανιότητα των κτιρίων σε αυτούς, το χαρακτήρα του οικισμού σε συνάρτηση με τον κίνδυνο, το βαθμό και το ρυθμό αλλοιώσεώς του, καθώς και την οικονομική κατάσταση του κυρίου ή νομέα. Τέλος, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του.

B2Green
By B2Green.gr 19:07, 17/12/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα