Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Προμηθευτές ενέργειας: Κανόνες αναφορικά με τις διαφημίσεις & τις προωθητικές ενέργειες θέτει η ΡΑΕ

Προμηθευτές ενέργειας: Κανόνες αναφορικά με τις διαφημίσεις & τις προωθητικές ενέργειες θέτει η ΡΑΕ

Civiltech

Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους Προμηθευτές ενέργειας αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών εξέδωσε η ΡΑΕ.

Αναλυτικά, στη σχετική οδηγία της, η ΡΑΕ αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών

Σχετικά:
1. Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179/22.08.2011)
2. Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ) όπως ισχύει (ΦΕΚ Β' 832/09.04.2013)
3. Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1969/01.06.2018)
4. Η με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-68518/ 18.07.2017 επιστολή της Αρχής

Αξιότιμοι κύριοι,

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των εκ του Νόμου 4001/2011 (άρθρα 3, 22 και 24) αρμοδιοτήτων της περί εποπτείας της αγοράς λιανικής και προστασίας των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των Προμηθευτών, καθώς και την αυξανόμενη υποβολή παραπόνων από καταναλωτές που διαμαρτύρονται για αδυναμία κατανόησης ή/και παραπλάνησής τους ως προς τα προσφερόμενα τιμολόγια, κρίνει σκόπιμο να επισημάνει τις βασικές αρχές που οφείλουν να διέπουν την επικοινωνία Προμηθευτών και Πελατών, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι η διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ρυθμίζεται με ειδικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες Προμήθειας (σχετ. 2 και 3). Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 των οικείων Κωδίκων επιτάσσει την συμμόρφωση των Προμηθευτών με τις οριζόμενες «Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη», οι οποίες εξειδικεύονται, αντιστοίχως, στο Παράρτημα Ι. Όπως ρητώς αναφέρεται, «με τις εν λόγω Αρχές θεσπίζονται βασικοί κανόνες συναλλακτικής συμπεριφοράς των Προμηθευτών και ιδίως κανόνες που διέπουν τις μεθόδους επικοινωνίας με τους Πελάτες και τις πρακτικές προώθησης προϊόντων». Περαιτέρω, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 προβλέπει ότι «Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώσει ρυθμιστική παρέκκλιση από τις ως άνω Αρχές, μετά από ακρόαση του παρεκκλίνοντος, αναρτά σχετική πράξη στην ιστοσελίδα της επί τριάντα (30) ημέρες». Ακολούθως, τα άρθρα 1 έως 3 του Παραρτήματος 1 επιβάλλουν στον Προμηθευτή να διασφαλίσει ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ακριβής και κατανοητή και ότι οι διαφημιστικές ενέργειες δεν είναι επιθετικές ούτε παραπλανητικές. Συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής:

«Κάθε πληροφορία που παρέχεται (προφορικά, στο διαδίκτυο, σε διαφημιστικό ή επικοινωνιακό μέσο, σε οικονομικές προσφορές, σε λογαριασμούς κ.λπ.) είναι κατανοητή και ακριβής» (άρθρο 1 παρ. 1). «Ο προμηθευτής εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία προς τους καταναλωτές, σχετικά με τις προσφερόμενες χρεώσεις και υπηρεσίες, […] δεν παραπλανά, ούτε επιδιώκει να παραπλανήσει τους καταναλωτές, είτε λόγω ανακρίβειας, ή λόγω ασάφειας, ή έλλειψης ουσιωδών στοιχείων, έτσι ώστε να τους οδηγεί ή να ενδέχεται να τους οδηγήσει να λάβουν απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβαναν» (άρθρο 1 παρ. 2).

«Ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές πρακτικές που ακολουθούνται για την προώθηση των υπηρεσιών του δεν είναι επιθετικές, υπό την έννοια ότι παρεμποδίζουν, ή ενδέχεται να παρεμποδίσουν σημαντικά την ελευθερία επιλογής του μέσου Πελάτη» (άρθρο 1 παρ. 4).

«Το προσωπικό δεν παραπλανά, ούτε επιδιώκει να παραπλανήσει με κανέναν τρόπο, με πράξεις ή παραλείψεις ή επιχειρηματολογία, τους Πελάτες δίνοντας λανθασμένες εντυπώσεις για την παρεχόμενη υπηρεσία του Προμηθευτή, ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες άλλων προμηθευτών, ή αρνητική εικόνα για άλλους προμηθευτές.» (άρθρο 2 παρ. 5).

«Το προσωπικό απευθύνεται στους καταναλωτές με ευγένεια και χρήση κατάλληλου λεξιλογίου. Ιδιαίτερη ευαισθησία επιδεικνύεται κατά την επικοινωνία με ευάλωτους καταναλωτές (καταναλωτές με ειδικές ανάγκες, οικονομικά ασθενείς, ηλικιωμένους κλπ) και άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Το προσωπικό δεν εκμεταλλεύεται την αδυναμία των καταναλωτών αυτών προκειμένου να πραγματοποιήσει πωλήσεις.» (άρθρο 2 παρ. 7).

«Κατά την επικοινωνία που προηγείται της υπογραφής της σύμβασης προμήθειας, ο Προμηθευτής διασφαλίζει την πλήρη, ακριβή και σαφή ενημέρωση του Πελάτη, ώστε να είναι σε θέση ο τελευταίος να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα για αυτόν προσφορά. Ειδικότερα, η έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση του Πελάτη από τον προμηθευτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 1. Κατηγορία τιμολόγησης στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης.
 2. Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 3. Μοναδιαίες χρεώσεις που συνδέονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, με διακριτή αναγραφή της κάθε χρέωσης και επεξήγηση της υπηρεσίας με την οποία συνδέεται η κάθε χρέωση. Σαφής αναφορά των χρεώσεων και των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στις μοναδιαίες χρεώσεις.
 4. Σε περίπτωση προσφοράς πακέτου με πάγια χρέωση για κατανάλωση εντός συγκεκριμένων ορίων, απολύτως σαφής αναφορά περί του ποιες υπηρεσίες και χρεώσεις περιλαμβάνονται στην πάγια χρέωση, ποιες χρεώσεις επιβάλλονται επιπρόσθετα του παγίου για επιπλέον υπηρεσίες / χρεώσεις, ή κατανάλωση πέραν του ορίου, καθώς και πως εφαρμόζονται τα όρια βάσει εκτιμήσεων, ή πραγματικών μετρήσεων κατανάλωσης του Πελάτη.
 5. Εκτίμηση του συνολικού ετήσιου λογαριασμού του Πελάτη βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κατανάλωσης του, με διακριτή ανάλυση του επιμέρους κόστους για κάθε χρέωση / υπηρεσία (ενέργεια / ανταγωνιστικό σκέλος τιμολογίου, χρήση συστήματος μεταφοράς, χρήση δικτύου διανομής, λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κ.λπ.), ή σαφή ένδειξη ποιες είναι οι υπηρεσίες που καλύπτονται από κάθε χρέωση, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση στην ίδια βάση με άλλες προσφορές από τον ίδιο ή άλλο προμηθευτή. Η σύγκριση χρεώσεων η οποία πραγματοποιείται από τον Προμηθευτή και αφορά σε διαφορετικούς προμηθευτές γίνεται επίσης επί της ίδιας βάσης, άλλως θεωρείται παραπλανητική. […] » (άρθρο 3).

Ως ευχερώς προκύπτει, το θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει πλήρεις και δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφημιστική προβολή των ενεργειακών προϊόντων και την επικοινωνία των Προμηθευτών με τους Πελάτες, δυνάμει των οποίων οι Προμηθευτές υπέχουν την ειδική υποχρέωση της διασφάλισης της πλήρους και διαφανούς ενημέρωσης των καταναλωτών, προκειμένου οι τελευταίοι να δύνανται να ασκήσουν αποτελεσματικά το θεμελιώδες «δικαίωμα επιλογής» που τους εγγυάται το ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα, η συμμόρφωση των Προμηθευτών με την ανωτέρω υποχρέωσή τους διασφαλίζει τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η Αρχή έχει γίνει αποδέκτης αναφορών και παραπόνων καταναλωτών, εκ των οποίων διαφαίνεται ότι η πλειονότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων χαρακτηρίζεται από έντονη ασάφεια περιεχομένου για τον καταναλωτή. Ειδικότερα, η αποσπασματική παράθεση στοιχείων τιμολόγησης και οι αθέμιτες συγκρίσεις με αναντίστοιχα μεγέθη ή υπηρεσίες καταλήγει στην αδυναμία του καταναλωτή να προβεί στις αναγκαίες συγκρίσεις για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς.

Ειδικότερα, η πλειονότητα των παραπόνων των Καταναλωτών στο διαφημιστικό υλικό, επικεντρώνεται κυρίως στα εξής σημεία:

 1. Χρήση της έννοιας «έκπτωση» με αναφορά σε ποσοστό (επί τοις %), χωρίς να γίνεται επεξήγηση (π.χ. με αστερίσκο) της βάσης επί της οποίας εφαρμόζεται (π.χ. έκπτωση στη χρέωση ενέργειας, ή έκπτωση στο πάγιο) ή του διαστήματος που χορηγείται.
 2. Χρήση της έννοιας «εξοικονόμηση ενέργειας» χωρίς να δίνονται επαρκείς επεξηγήσεις και αναλυτικές οδηγίες που τρόπου που αυτό μπορεί να επιτευχθεί ή να αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια το προκύπτον όφελος του καταναλωτή
 3. Αναφορά σε όρους και μεγέθη μη συγκρίσιμα (π.χ. βασικό τιμολόγιο άλλου Προμηθευτή χωρίς εκπτώσεις, σε σχέση με προσφερόμενο τιμολόγιο το οποίο ενσωματώνει εκπτώσεις, οι οποίες ενίοτε προσφέρονται και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).
 4. Μη αναφορά τυχόν πρόσθετων κυμαινόμενων χρεώσεων (όπως Ρητρών Προσαρμογής), οι οποίες περιορίζουν σημαντικά το αναμενόμενο από τον καταναλωτή όφελος από μια πιθανή αλλαγή Προμηθευτή και διαφοροποιούν αισθητά την τιμή αντίληψής του κατά το προσυμβατικό στάδιο σε σχέση με το αποτέλεσμα του τελικώς εκδιδόμενου λογαριασμού.
 5. Προωθητικά μηνύματα με αναφορά σε ποσοστά οφέλους % «…στις χρεώσεις ενέργειας» μη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι χρεώσεις ενέργειας περιλαμβάνουν πέρα από το ανταγωνιστικό σκέλος και τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Οι εν λόγω πρακτικές και τακτικές, καθόσον δύναται να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε σύγχυση ή /και να τους παραπλανήσουν, αντίκεινται προφανώς στις ανωτέρω διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και ως απόρροια των κοινοτικών ρυθμίσεων περί διαφάνειας και ισότιμου ανταγωνισμού (ιδιαίτερα τις Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ). Ειδικότερα, το ενωσιακό πλαίσιο παραθέτει (βλ. Παράρτημα 1 των Οδηγιών) τα «Μέτρα Προστασίας των Καταναλωτών», στα οποία ρητώς συμπεριλαμβάνει το δικαίωμά τους να «λαμβάνουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια» καθώς και την πρόνοια της προστασίας τους «από τις αθέμιτες και παραπλανητικές μεθόδους πώλησης». Συγκεκριμένα, η διαφανής πληροφόρησή τους θεωρείται ουσιώδης για την εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύνης στην αγορά, με απώτερη συνέπεια το άνοιγμα της τελευταίας στον ανταγωνισμό (βλ. και εισαγωγική σκέψη 39 Οδηγίας 2009/72, αντιστοίχως 36 Οδηγίας 2009/73). Για το λόγο αυτό, και ανατίθεται στον Ρυθμιστή το καθήκον της διασφάλισης της αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή (βλ. άρθρα 36-37 Οδηγίας 2009/72 και 40-41 Οδηγίας 2009/73 [1] ).

Είναι σαφές ότι η αδυναμία κατανόησης ή/και η διάψευση των προσδοκιών του καταναλωτή επιφέρουν την αυξανόμενη δυσπιστία ή/και απροθυμία μετακίνησής του, με αποτέλεσμα την επίταση των στρεβλώσεων στην αγορά της Προμήθειας και την σημαντική επιβράδυνση ή και περιορισμό του ανοίγματος της αγοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου η Αρχή να διασφαλίσει την τήρηση των κείμενων διατάξεων και να συμβάλει στην ενίσχυση της ενημέρωσης του Καταναλωτή και στην προστασία του από ασαφή ή και παραπλανητικά προωθητικά μηνύματα, καθώς και στην εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καλεί τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως εφαρμόζουν πλήρως την ισχύουσα ως άνω σχετική νομοθεσία και να ακολουθήσουν ρητώς τις παρακάτω οδηγίες αναφορικά με τις διαφημίσεις/ προωθητικά μηνύματα των υπηρεσιών/προϊόντων τους:

 1. Εφόσον περιλαμβάνεται συγκριτική αναφορά σε ενεργειακό προϊόν άλλου Προμηθευτή, θα πρέπει το αναφερόμενο ποσοστό να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το προκύπτον όφελος του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των παραμέτρων εκάστου τιμολογίου και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Άλλως, αναφορά σε ποσοστά επί τοις % (εν είδει έκπτωσης/μείωσης επιβάρυνσης) μπορεί να γίνεται μόνο σε σύγκριση με προγενέστερο τιμολόγιο του ίδιου Προμηθευτή
 2. Οποιαδήποτε αναφορά σε «χρέωση ρεύματος» ή «χρέωση φυσικού αερίου» ή «χρέωση κατανάλωσης» ή άλλη σχετική δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων. Σε τέτοια αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο, ήτοι, ανταγωνιστικό σκέλος και ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
 3. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά οπωσδήποτε και στο τελικό όφελος για τον Καταναλωτή – πάντα υπό την ανωτέρω υπό 1 προϋπόθεση – στο οποίο θα πρέπει να ενσωματώνεται από κοινού, τόσο η τιμή του ανταγωνιστικού, όσο και η τιμή του ρυθμιζόμενου σκέλους.
 4. Σημαντικές χρεώσεις που επιβάλλονται συστηματικά ή δύνανται υπό προϋποθέσεις να επιβληθούν, όπως ιδίως η «Ρήτρα Αναπροσαρμογής» των χρεώσεων ανταγωνιστικού σκέλους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται εμφανώς στο σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων των παρόχων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, καθώς και σε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον καταναλωτή στην οποία γίνεται προσφορά ή τροποποίηση/’αναβάθμιση’ κλπ τιμολογίου, κατά το προσυμβατικό ή άλλο στάδιο.
 5. Κάθε αναφορά σε «δωρεάν» υπηρεσία ή μειωμένη χρέωση κατανάλωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ως προς το χρονικό διάστημα που ισχύει/αφορά. Εφόσον δε, η ελάφρυνση υποκαθίσταται από άλλη παρεμφερή επιβάρυνση (π.χ. αντικατάσταση της χρέωσης παγίου από τη χρέωση για συνδρομή), θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην νέα αυτή χρέωση.
 6. Το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων των παρόχων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, θα πρέπει να αποστέλλεται αμελλητί στην Αρχή, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 4 σχετικού εγγράφου της Αρχής. Σε αυτά, θα πρέπει να αναφέρονται – εφόσον υπάρχουν – οι πρόσθετες κυμαινόμενες χρεώσεις που διαφοροποιούν το τελικό όφελος του καταναλωτή (ρήτρες αναπροσαρμογής).

[1] Βλ. τον διακηρυγμένο στόχο της Οδηγίας 2009/72 (εισαγωγική παράγραφος 51):

«Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της παρούσας οδηγίας και η ποιότητα εξυπηρέτησης θα πρέπει να αποτελεί κεντρική ευθύνη των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας. Τα υφιστάμενα δικαιώματα των καταναλωτών θα πρέπει να ενισχυθούν και να διασφαλισθούν, και να περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και εκπροσώπηση. Η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι καταναλωτές στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο απολαμβάνουν τα οφέλη μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Τα δικαιώματα των καταναλωτών θα πρέπει να επιβάλλονται από τα κράτη μέλη ή, όταν το κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, από τις ρυθμιστικές αρχές.»

Περαιτέρω, στους στόχους, αλλά και στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες των Ρυθμιστικών Αρχών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα (άρθρα 36-37 Οδηγίας 2009/72 και 40-41 Οδηγίας 2009/73):

«εξασφάλιση ότι οι πελάτες επωφελούνται μέσω της αποδοτικής λειτουργίας των εθνικών αγορών, προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού και βοήθεια στην εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών»

«να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας προς τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας».

«να παρακολουθεί τον βαθμό και την αποτελεσματικότητα της αγοράς και του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενεργείας, τις τιμές τους για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προπληρωμής, ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής της παροχής, παροχή υπηρεσιών συντήρησης και σχετικά τέλη, και τα παράπονα των οικιακών πελατών, καθώς και οποιαδήποτε στρέβλωση ή περιορισμό του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις∙».

«να βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές, ότι τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων όσων εκτίθενται στο παράρτημα Ι, είναι αποτελεσματικά και εφαρμόζονται∙».

«13.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ρύθμισης, ελέγχου και διαφάνειας ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος των καταναλωτών, καθώς και κάθε επιθετική συμπεριφορά. Οι εν λόγω μηχανισμοί λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 82.».

Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΔΕΗ Α.Ε.
 2. ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
 3. ELPEDISON A.E.
 4. ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
 5. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - OΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 6. GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK S.A.
 7. VOLTERRA A.E.
 8. WATT AND VOLT A.E. 
 9. NRG TRADING HOUSE S.A. 
 10. NOVAERA ENERGY A.E. 
 11. KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 12. VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
 13. (ΕΛ.ΤΑ.) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 
 14. ECONOMIC GROWTH A.E. 
 15. ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 
 16. ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 17. ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 18. GREENSTEEL CEDALION COMMODITIES A.E. 
 19. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ (ZENITH)
 20. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
 21. EUNICE TRADING AE 
 22. ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε. 
 23. ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. 
 24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ 
 25. ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ
 26. ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
 27. ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 
 28. ΔΕΠΑ 210 2701010
 29. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. 
 30. ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ANOXAL A.E.)
 31. FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 
 32. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) 
 33. Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 34. ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε 
 35. SOVEL A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 36. ΜΟΤΟΡΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 37. ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
 38. CORAL A.E.
 39. ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:00, 27/12/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα