Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Εισήγηση για έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας των LED του Δήμου Ρόδου

Εισήγηση για έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας των LED του Δήμου Ρόδου

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


Εως την 30η Ιανουαρίου 2020 θα έχει ξεκαθαρίσει αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου το θέμα της έκπτωσης ή μη της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων -Εφαρμογές SMART CITIES με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» και συγκεκριμένα της ένωσης εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε., – GLOBILED Μ ΕΠΕ, -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αλλά και της συμβούλου αναδόχου εταιρείας Waste Water & Energy IKE.
Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τρία μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του Εργου έχουν διαβιβάσει αρμοδίως δύο πρακτικά με τις διαπιστώσεις τους, εισηγούμενοι την έκπτωση της κοινοπραξίας, ενώ αναλόγως έχει αποφανθεί σε εισήγησή της και η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωποι του ΟΤΕ Α.Ε. ενοχλημένοι από τις εξελίξεις έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για την επίλυση των «κακώς κειμένων» προαναγγέλλοντας μέχρι και αναδιάρθρωση του εταιρικού σχήματος της κοινοπραξίας.

Σημειώνεται ότι το έργο της αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού με λάμπες led συνεχιζόταν στο μεταξύ ως και χθες...
Εν πάση περιπτώσει την 20η Ιανουαρίου συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) και διαπίστωσε ότι η επίμαχη σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους, με διάρκεια 12 έτη και η έναρξη εκτέλεσης της ξεκινά με την έγκριση του 12ετούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής των Συμβάσεων Μεσεγγύησης και Ενεχυρίασης Απαιτήσεων.

Το ως άνω αναγκαίο για την έναρξη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας (ΣΠΥ) 12ετές χρονοδιάγραμμα ουδέποτε όμως υπεβλήθη και ουδέποτε εγκρίθηκε. Οι αναγκαίες ως προαπαιτούμενες για την ενεργοποίηση του 12ετούς χρονοδιαγράμματος συμβάσεις Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της ΣΠΥ πράγμα το οποίο ουδέποτε συνέβη. Η σύμβαση μεσεγγύησης ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην ΕΠΠΕ.
Τα ως άνω κατέστησαν αδύνατη την ενεργοποίηση της ΣΠΥ και συνακόλουθα της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ).
Η ΕΠΠΕ διαπίστωσε ότι:

-Δεν υπήρχε η προβλεπόμενη αναγκαία (ως προαπαιτούμενη κατά την έννοια των εγγυητικών επιστολών) για την υπογραφή της ΣΠΥ Σύμβαση Ασφαλιστικής Κάλυψης όλων των υπηρεσιών και έργων που αποτελούν αντικείμενό της.

– Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία τρεις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Η ΕΠΠΕ μετά από δικό της έλεγχο διαπίστωσε ότι από τις τρεις ισχύουν οι δύο, ενώ η τρίτη ποσού 304.590 € του ΤΜΕΔΕ που έπρεπε να είναι σε ισχύ εως τις 31-01-2020 δεν ισχύει πλέον.

– Η σύμβαση μεσεγγύησης έφτασε στην Οικονομική Υπηρεσία στις 30/10/19 και όχι στις 11/02/2019 όπως ορίζει το άρθρο 5 της ΣΠΥ.

– Η ΣΠΥ δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των εφαρμογών smart cities.

– Ο ανάδοχος παραβίασε το άρθρο 2 της ΣΠΥ στο σκέλος που προβλέπει τα προαπαιτούμενα για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής τα οποία έπρεπε να εκτελέσει υπό την επίβλεψη της ΕΠΠΕ.

– Στην συνέχεια όφειλε να υποβάλει στην ΕΠΠΕ τα αποτελέσματά τους προς έλεγχο και έγκριση της τελικής μορφής τους, την οποία ήταν υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του, για την από μέρους του σύνταξη της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με την οποία θα υλοποιούταν το έργο.

– Την μελέτη εφαρμογής όφειλε να υποβάλει για τελικό έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία το αργότερο εξήντα ημέρες μετά την υπογραφή της ΣΠΥ, δηλαδή έως τις 12 Μαρτίου 2019, πράγμα που δεν έκανε.
Εξαιτίας των ως άνω δεν έπρεπε να προβεί σε καμία ενέργεια όσον αφορά την εκτέλεση της ΣΠΥ. Το δεδομένο ότι τίποτα από τα ως άνω δεν έγινε, δεν επέτρεπε την εκ των υστέρων έγερση απαιτήσεων από μέρους του αναδόχου και την από μέρους της ΕΠΠΕ έγκρισή τους.

– Ο ανάδοχος επιπλέον ουδέποτε παρέλαβε από την ΕΠΠΕ τα προβλεπόμενα κανονιστικά έγγραφα και ειδικότερα το Αριθμητικό Μοντέλο υπολογισμού – αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού χωρίς το οποίο δεν μπορούσε να εκδώσει λογαριασμό και να πληρωθεί.

– Είχε παραβιαστεί από τον ανάδοχο το μόνο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καλής εκτέλεσης του έργου που αυτός είχε υποβάλει, το οποίο ήταν αυτό που περιέλαβε στην
προσφορά του, διάρκειας οκτώ μηνών από την έναρξη της ΣΠΥ δηλαδή λήξης το αργότερο στις
11/10/2019.

– Ο ανάδοχος, επιπλέον, όπως έκρινε η ΕΠΠΕ παρά το ό,τι με υπαιτιότητα του δεν είχε ενεργοποιηθεί η ΣΠΥ δεν είχε υποβάλει αίτημα παράτασης του ως άνω χρονοδιαγράμματος το οποίο είχε υποβάλει με την προσφορά του, του οποίου η προβλεπόμενη ως καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του είχε εκπνεύσει, δεν είχε κάνει την εγκατάσταση του Κέντρου Ελέγχου, η οποία ήταν προαπαιτούμενη για την εκτέλεση της ΣΠΥ και βεβαίως για τον αναγκαίο έλεγχο από την ΕΠΠΕ ως προς αυτήν, δεν είχε μεριμνήσει για να γίνει η προβλεπόμενη παραχώρηση προς αυτόν των χώρων στους οποίους θα το εγκαθιστούσε, δεν είχε συνταχθεί και δεν είχε υπογραφεί το προβλεπόμενο Πρωτόκολλο Παράδοσης Χρήσης της υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού του Δήμου προς αυτόν, δεν προσκόμισε τα προαπαιτούμενα της μελέτης εφαρμογής, δεν τοποθέτησε δειγματοληπτικά ένα μετρητή ανά κάθε κατηγορία προσφερόμενων Φωτιστικών/Λαμπτήρων/Προβολέων, με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου που ήταν αναγκαίο να γίνει υπό την εποπτεία της ΕΠΠΕ πριν την έγκριση της μελέτης εφαρμογής και την από μέρους του υλοποίηση της, δεν παρέλαβε εγκεκριμένο από την ΕΠΠΕ το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που κατάρτησε ο ανεξάρτητος σύμβουλος χωρίς το οποίο δεν ήταν δυνατόν να εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής:

Εντούτοις αποξήλωνε φωτιστικά και τοποθετούσε φωτιστικά και λαμπτήρες στην υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού του Δήμου Ρόδου χωρίς να ακολουθεί τα οριζόμενα από το νόμο και το άρθρο 19 παρ.1 και άρθρο 26 παρ. 1 της ΣΠΥ ενέργειες που συνεχίζει έως σήμερα.
Η ΕΠΠΕ παρά το ό,τι απέρριψε ως εκπρόθεσμη τη μελέτη εφαρμογής που ο ανάδοχος υπέβαλε, εντούτοις στο πλαίσιο της δεοντολογίας της παρά την μη υποχρέωση της στην παρούσα φάση προχώρησε στον έλεγχο της από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αναιρεί τα δεδομένα της προσφοράς του αναδόχου και της ΣΠΥ, καθιστά ανέφικτη την εξοικονόμηση που προβλέπεται σε αυτήν και θέτει σε πρόσθετους κινδύνους τα συμφέροντα του Δήμου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρει η ΕΠΠΕ:

-Τα υλικά που περιλαμβάνει για τον οδοφωτισμό η μελέτη εφαρμογής, είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου. Για τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις τους δεν προσκομίσθηκε κανένα πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα που να τις αποδεικνύει.

– Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις αυτών που εγκαθιστούν είναι υποδεέστερες αυτών που προτείνουν, καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την ΣΠΥ εξοικονόμηση ενέργειας και δεν επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας.

– Η καταγραφή και καταμέτρηση της υφιστάμενης (έτος 2019) εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου, όπως αποτυπώνεται στην μελέτη εφαρμογής είναι λανθασμένη ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις καταναλώσεις των λαμπτήρων και των φωτιστικών και σε αναντιστοιχία με τα δεδομένα της Υπηρεσίας.

– Δεν προσκομίστηκε κανένα πιστοποιητικό για τις προδιαγραφές των μετρητών και λόγω του ό,τι δεν έγινε η δειγματοληπτική εγκατάσταση τους, δεν τεκμηριώνεται η ταυτότητα καταγραφής της κατανάλωσης των μετρητών του αναδόχου με τους αντίστοιχους της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους οποίους ο Δήμος χρεώνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιη η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπει η ΣΠΥ.

 

dimokratiki.gr

B2Green
By B2Green.gr 14:26, 24/01/2020