Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Κοινό υπόμνημα φορέων ΑΠΕ προς ΥΠΕΝ για το ΜΜΚΘΣΣ και τον ΕΛΑΠΕ

Κοινό υπόμνημα φορέων ΑΠΕ προς ΥΠΕΝ για το ΜΜΚΘΣΣ και τον ΕΛΑΠΕ

Civiltech

Διαβάστε παρακάτω την από 25/2/20 κοινή επιστολή φορέων ΑΠΕ προς το ΥΠΕΝ με κοινοποίηση την ΡΑΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ σχετικά με το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και τον ρόλο του στην λογιστική ισορροπία του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, θέμα για το οποίο είχε κατατεθεί σχετικό συλλογικό υπόμνημα και στις 26/9/19 το οποίο επισυνάπτεται.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΜΜΚΘΣΣ)

Το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα  με  μέριμνα  και  πρωτοβουλίες  του  ΥΠΕΝ  και  των  συναρμόδιων κρατικών φορέων για  την  εξομάλυνση  των πληρωμών  των παραγωγών  ΑΠΕ και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ, και παρά τις σημαντικές δυσκολίες  του εγχειρήματος, άρχισαν ‐ επιτέλους ‐ να μειώνονται οι υπερημερίες των πληρωμών  των παραγωγών ΑΠΕ.

Και ενώ σημειώνεται η θετική αυτή εξέλιξη, εκφράστηκε πρόσφατα δημόσια η ανησυχία  των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την αύξηση  της χρέωσής τους βάσει  Mεσοσταθμικού Mεταβλητού Kόστους  των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ) στο δίμηνο Νοεμβρίου  ‐ Δεκεμβρίου 2019. Επιπλέον, και ανεξάρτητα από τις εποχικές  διακυμάνσεις  της  συγκεκριμένης  χρέωσης  επανέρχονται  στο  αίτημά  τους  για  πλήρη  κατάργηση της χρέωσης αυτής  με την εφαρμογή του Target Model.

Ενδεικτικά, επισημαίνεται από προμηθευτές ότι "Στη φιλοσοφία του Target Model είναι  να συμμετέχουν οι ΑΠΕ κανονικά στην αγορά. Συνεπώς πρέπει να ενδιαφέρονται και  να επηρεάζονται από τη διακύμανση της Οριακής Τιμής. Εάν παραμείνει το ΜΜΚΘΣΣ  οι παραγωγοί ΑΠΕ δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Οριακή Τιμή γιατί ούτως ή  άλλως  θα  πληρώνονται  τη  διαφορά  από  τον  ΕΛΑΠΕ  και  αυτό  συνιστά  στρέβλωση"

Επειδή  όπως  έχουμε  τονίσει  σε  προηγούμενη  κοινή  δημόσια  τοποθέτησή  μας  (βλ. επισυναπτόμενη Ανακοίνωση του Οκτωβρίου 2019), η διατήρηση της εφαρμογής της  χρέωσης των προμηθευτών βάσει του ΜΜΚΘΣΣ  είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του  ΕΛΑΠΕ  και για την ορθολογική και δίκαιη ενσωμάτωση και συμμετοχή των ΑΠΕ στο  Target Model,  οι  υπογράφοντες  το  παρόν  συλλογικοί  φορείς  επιθυμούμε  να  επισημάνουμε αναλυτικότερα τα εξής:

1. Είναι  απολύτως  ανακριβές  και  παραπλανητικό  ότι  στο  Τarget  Μodel «…εάν παραμείνει το ΜΜΚΘΣΣ, οι παραγωγοί ΑΠΕ δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Οριακή Τιμή, γιατί ούτως ή άλλως θα πληρώνονται τη διαφορά από τον ΕΛΑΠΕ και  αυτό συνιστά στρέβλωση»

Το ενδιαφέρον των παραγωγών ΑΠΕ για την ΟΤΣ ‐ είτε αυτοί αμείβονται με Feed‐in Tariff (FIT) είτε με Feed‐in Premium (FIP) ‐ δεν έχει καμία σχέση με το ΜΜΚΘΣΣ. Το  ΜΜΚΘΣΣ είναι έσοδο  του ΕΛΑΠΕ και κατά κανένα  τρόπο  δεν προστίθεται  στην  αποζημίωση του καθενός παραγωγού.

Ειδικά,  οι  παραγωγοί  ΑΠΕ  που  υπάγονται  στο  νέο  καθεστώς  στήριξης  του  Ν. 4414/2016, ήδη  συμμετέχουν  πλήρως  στον  ΗΕΠ,  δίνοντας  προσφορές  και,  άρα, συνδιαμορφώνουν, μαζί με τις συμβατικές μονάδες, την ΟΤΣ. Οι παραγωγοί αυτοί, όπως όλοι, αμείβονται από την αγορά.

2. Αντίθετα, πρέπει να επισημανθεί ότι από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου  συστήματος αποζημίωσης των ΑΠΕ (FIP) προκύπτουν επιβαρύνσεις προσαρμογής  στην  αγορά  για  τους  παραγωγούς  ΑΠΕ,  όπως  είναι  η  χρέωση  εκπροσώπησης  ΦΟΣΕ/ΦΟΣΕΤΕΚ, αλλά και η διαφορά μεταξύ της Ειδικής Τιμής Αγοράς (ΕΤΑ), βάσει  της  οποίας  δίνεται  το premium  και  της Μεσοσταθμικής Τιμής  Αγοράς (ΜΤΑ)  που  λαμβάνει  ο  παραγωγός  από  το  Χρηματιστήριο. Μάλιστα,  από  την  έναρξη  εφαρμογής  του  target model,  η  χρέωση  εκπροσώπησης  ΦΟΣΕ  (χρέωση  συμμετοχής στην αγορά) θα αυξηθεί λόγω της έναρξης ισχύος νέων διοικητικών  και διαχειριστικών χρεώσεων.  

3. Το  ΜΜΚΘΣΣ  είναι  μια  από  τις  συνιστώσες  του  Ειδικού  Λογαριασμού  (ΕΛΑΠΕ),  ο  οποίος,  σημειωτέον,  χρησιμοποιείται  για  την  αποζημίωση  τόσο  των  παλιών  ΑΠΕ,   όσο  και  του  premium  των  νέων  ΑΠΕ. Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  τον  ορισμό  της  παραμέτρου αυτής στα Δελτία του ΕΛΑΠΕ, «..εάν η (ωριαία) ΟΤΣ είναι μικρότερη του  μεσοσταθμικού  μεταβλητού  κόστους  των  υπό  φόρτιση  θερμικών  μονάδων  την  αντίστοιχη  Περίοδο  Κατανομής  (ώρα),  τότε  ενεργοποιείται  αυτή  η  πρόσθετη  συνιστώσα (το ΜΜΚΘΣΣ), από σχετικό λογαριασμό προσαύξησης (uplift) προς τους  Προμηθευτές, έτσι ώστε η ελάχιστη εισροή (floor) προς τον Ειδικό Λογαριασμό από  τις  συνιστώσες  του  ΗΕΠ  και  του  ΜΜΚΘΣΣ  να  είναι  ίση  με  το  μεσοσταθμικό  μεταβλητό κόστος των υπό φόρτιση θερμικών μονάδων στην αντίστοιχη ώρα».  

4. Συνεπώς, το ΜΜΚΘΣΣ αποτελεί εύλογη εισροή στον ΕΛΑΠΕ υπέρ των ΑΠΕ, αφού η  δική τους συμμετοχή στην αγορά είναι που μειώνει την ΟΤΣ, και έτσι αυξάνονται οι  ώρες  που  η  ΟΤΣ  είναι  κάτω  του  μεσοσταθμικού  μεταβλητού  κόστους  των  υπό  φόρτιση θερμικών μονάδων στην αντίστοιχη ώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, τα έσοδα  από το ΜΜΚΘΣΣ θα κατέληγαν, ως καθαρό κέρδος, στις τσέπες των προμηθευτών.

5. Σε μία σωστά σχεδιασμένη προημερήσια αγορά θα πρέπει η τιμή εκκαθάρισής της  να αναδεικνύει και την αξία του αγαθού που αυτή διαπραγματεύεται. Υπό αυτή  τη  λογική,  η  αυξημένη  επιβάρυνση  των  προμηθευτών  από  το  ΜΜΚΘΣΣ  δεν  οφείλεται στην έγχυση των ΑΠΕ, οι οποίες στην προσφορά τους, στη συμμετοχή τους  στην αγορά, ενσωματώνουν ορθά το μεταβλητό κόστος παραγωγής τους, αλλά στο  γεγονός ότι στην ίδια αυτή αγορά εντάσσονται, στο τεχνικό τους ελάχιστο, οι ακριβές  και μη αποδοτικές λιγνιτικές μονάδες  της δεσπόζουσας επιχείρησης, εξαιτίας  του  υψηλού κόστους αποσυγχρονισμού τους.  

Το γεγονός, λοιπόν, ότι το ΜΜΚΘΣΣ προκύπτει υψηλό κάποιους μήνες, αναδεικνύει  αυτήν  ακριβώς  τη  στρέβλωση  της  αγοράς,  όπου  ακριβές  θερμικές  μονάδες  συμμετέχουν  στον  ΗΕΠ  περιορίζοντας  το  διαθέσιμο  ηλεκτρικό  χώρο  σε  πιο  αποδοτικές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου.  

Κύριο, επομένως, μέλημα όλων των συμμετεχόντων στην εγχώρια αγορά θα πρέπει  να είναι να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό, και η λειτουργία του target model  ‐με  επαρκή  ρευστότητα  και  υγιή  ανταγωνισμό‐  να  εξορθολογήσει  τα  μεσοσταθμικά  κόστη  παραγωγής  των  θερμικών  μονάδων.  Αυτή  είναι  η  λύση  για  να  μειωθεί  πραγματικά το ΜΜΚΘΣΣ, και όχι το να καταργηθεί ως έσοδο από τον ΕΛΑΠΕ

6. Αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι εάν τα πραγματικά έσοδα από το ΜΜΚΘΣΣ του  Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2019 (των πρώτων, στην ουσία, μηνών εφαρμογής του FIP), και τα οποία έσοδα μέχρι τώρα διακυμαίνονται ισχυρότατα από μήνα σε μήνα, στη διάρκεια του έτους (σε σχέσεις από 1:1 έως και 4:1), θα είναι λιγότερα από  αυτά  που  προβλέπει  ο  ΔΑΠΕΕΠ  στο  τελευταίο  δημοσιευμένο  Δελτίο  του  ΕΛΑΠΕ. Αυτό θα φανεί στο επόμενο Δελτίο που αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα.

7. Πάντως,  εντός  του  2020,  ο  ΔΑΠΕΕΠ  προβλέπει  πάλι  λογιστικό έλλειμα  στον  ΕΛΑΠΕ, και συνεπώς είναι απαραίτητο να μην υπάρξει νέα αφαίμαξη πόρων από  το Λογαριασμό.  

Οι Φορείς
(Αλφαβητική σειρά)

ΕΛΕΑΒΙΟΜ – Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας
ΕΛΕΤΑΕΝ – Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
ΕΣΗΑΠΕ ‐ Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ
ΕΣΜΥΕ – Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών
ΣΕΦ – Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΣΠΕΦ – Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

25 / 2 / 2020

Διαβάστε επιπλέον:

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΕ
Ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ χρειάζεται θετικές πρωτοβουλίες από την Πολιτεία για τη στήριξή του, και όχι νέα πλήγματα στην ήδη επισφαλή βιωσιμότητά του

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:52, 26/02/2020