Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΣτΕ: Ηπιότερες κυρώσεις για ανακριβή τιμολόγια

B2Green avatar
09:22, 28/02/2020
Business > Green Business > Νέα

ΣτΕ: Ηπιότερες κυρώσεις για ανακριβή τιμολόγια

Civiltech

Με την υπ' αριθμό 2691/2019 απόφασή του, το ΣτΕ (Β' Τμήμα, 7μελές) έκρινε υπέρ της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 4337/2015, επί παραβάσεων έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες επιβαλλόταν πρόστιμο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, κηρύσσοντας παράλληλα ανίσχυρες τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, οι οποίες επιβάλλουν, για τη μείωση των προστίμων, αίτηση του φορολογουμένου και αποδοχή της οικείας καταλογιστικής πράξης επιβολής προστίμου.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορούσε παραβάσεις ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων χωρίς ΦΠΑ, επιβλήθηκαν από τη φορολογική αρχή πρόστιμα, είτε ισόποσα της αξίας των συναλλαγών που αποκρύφθηκαν (100%) (κατ' αρ. 5 παρ. 2 περ. αβ και παρ. 10 περ. α του Ν. 2523/1997), εφόσον η αξία εκάστου φορολογικού στοιχείου υπερέβαινε το ποσό των 880 ή 1.200 ευρώ, είτε (σε περίπτωση μη υπέρβασης των άνω ορίων) πρόστιμα ίσα με την κατηγορία των βιβλίων του επιτηδευματία ανά παράβαση (με βάση το αρ. 5 παρ. 8 του άνω Νόμου).

Ακολούθως όμως, υπό το καθεστώς του ισχύοντος από 1.1.2014 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) -Ν.4174/2013 και μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν με τον Νόμο 4337/2015, προβλέφθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Νόμου αυτού, ευνοϊκότερα πρόστιμα, για όμοιες παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τις 31.12.2013. Συγκεκριμένα προβλέφηκε είτε πρόστιμο ίσο με το 25% της αποκρυβείσης αξίας της συναλλαγής για κάθε παράβαση, όταν η αξία του στοιχείου υπερέβαινε τα 880 ή 1.200 ευρώ είτε, σε περίπτωση μη υπέρβασης του ορίου αυτού, πρόστιμο ίσο με το 1/3 του επιβαλλόμενου, κατ' αρ. 5 Ν. 2523/1997, προστίμου για κάθε παράβαση.

Επίσης, με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ορίσθηκε ότι η εν λόγω (ευμενέστερη) ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά και σε εκκρεμείς δικαστικώς υποθέσεις, υπό την προϋπόθεση όμως της ανεπιφύλακτης αποδοχής και άμεσης εξόφλησης του προστίμου από το φορολογούμενο.

Το ΣτΕ, με την παραπάνω απόφασή του, έκρινε καταρχάς ότι η Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης κύρωσης πηγάζει από την αντίστοιχη ενωσιακή-αρχή-η οποία και εφαρμόζεται σε περίπτωση παραβάσεων σχετικών με τον ΦΠΑ, ο οποίος αποτελεί πόρο προβλεπόμενο από το ενωσιακό δίκαιο. Συνεπώς επί παραβάσεων σχετικών με ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, χωρίς ΦΠΑ, η εφαρμογή της εν λόγω Αρχής δεν βρίσκει καταρχήν έρεισμα στο ενωσιακό δίκαιο.

Εντούτοις έκρινε πως, παρά την απουσία συνδέσμου με το ενωσιακό δίκαιο, τα εν λόγω πρόστιμα σαφώς αποτελούν διοικητικές κυρώσεις "ποινικής φύσεως", με αποτέλεσμα η Αρχή να βρίσκει εφαρμογής στις διατάξεις της ΕΣΔΑ περί αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης ποινής.

Περαιτέρω, κατά την αξιολόγηση της απαιτούμενης για την εφαρμογή της Αρχής συγκρισιμότητας των καθεστώτων που ίσχυσαν διαδοχικά, δηλαδή αφενός των διατάξεων του Ν. 2523/1997 και αφετέρου του Ν. 4337/2015,κρίθηκε ότι αυτά είναι απολύτως συγκρίσιμα, δεδομένου ότι τιμωρούν την ίδια παραβατική συμπεριφορά με πρόστιμο ("ποινή") που ορίζεται σε ποσοστό της αποκρυβείσας αξίας της συναλλαγής.

Με βάση τα παραπάνω, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η νεότερη ρύθμιση του νόμου 4337/2015 (πρόστιμο 25% αξίας αποκρυβείσας συναλλαγής ή πρόστιμο του νόμου 2523/1997, μειωμένο στο 1/3, σε περίπτωση που η αξία του στοιχείου δεν υπερβαίνει τα 880 ή τα 1.200 ευρώ), εφαρμόζεται αναδρομικά και σε εκκρεμείς υποθέσεις προστίμων που επιβλήθηκαν βάσει του προγενέστερου καθεστώτος του νόμου 2523/1997 (πρόστιμο 100% αξίας αποκρυβείσας συναλλαγής ή πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων σε περίπτωση που η αξία του στοιχείου δεν υπερβαίνει τα 880 ή 1.200 ευρώ).

Η "καίριας σημασίας" νομολογιακή θέση που έλαβε το ΣτΕ αφορά στους περιορισμούς που έθεσε ο νομοθέτης με τις διατάξεις του της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.4337/2015 που εξάρτησαν την εφαρμογή της Αρχής από την προηγούμενη αποδοχή της καταλογιστικής πράξης από το φορολογούμενο, τους οποίους και κήρυξε ανίσχυρους, κρίνοντας ότι φαλκιδεύουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας του περιορισμού των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 παρ. 1 και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.

Η παραπάνω απόφαση θέτει σημαντικά νομολογιακά δεδομένα, διότι οριοθετεί με σαφήνεια την εφαρμογή της εν λόγω Αρχής, προάγοντας την ασφάλεια δικαίου στο πεδίο των φορολογικών κυρώσεων, κυρίως όμως, προτάσσει σαφώς τις υπερνομοθετικής ισχύος Αρχές και τα δικαιώματα των φορολογουμένων, ως συστατικά της καλής νομοθέτησης των ημεδαπών κανόνων φορολογικού δικαίου.

Σε συνέχεια της εν λόγω αποφάσεως, αναμένεται (λογικώς) ότι πιθανώς να αντιμετωπισθούν με όμοιο τρόπο οι περιπτώσεις λοιπών φορολογικών κυρώσεων που κατέστησαν ηπιότερες με τις ίδιες μεταβατικές διατάξεις του αρ. 7 του Ν.4337/2015 (π.χ. παραβάσεις σχετιζόμενες με εικονικά φορολογικά στοιχεία), ενώ, εκκρεμεί επίσης η επίλυση του κρίσιμου ζητήματος της αναδρομικότητας (ή μη) του υφιστάμενου σήμερα καθεστώτος του Ν. 4337/2015 με το οποίο προβλέφθηκε νέος τρόπος επιβολής προστίμων, υπολογιζομένων, είτε σε ποσοστό 50% επί της αξίας του ΦΠΑ του φορολογικού στοιχείου (αρ. 58ΑΚΦΔ) είτε σε συγκεκριμένο πρόστιμο (500 ή 1.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων), εφόσον το φορολογικό στοιχείο δεν βαρύνεται με ΦΠΑ (αρ. 54 παρ. 1 περ. ιε και παρ. 2 περ. η).

Κατά την άποψή μας, το νέο νομοθετικό καθεστώς του νόμου 4337/2015, συνολικά θεωρούμενο, βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι συγκρίσιμο με το προγενέστερο του Ν. 2523/1997, αλλά και του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013, εν όψει μάλιστα του ότι οι επελθούσες μεταβολές δεν κινούνται αυτοτελώς στην κατεύθυνση της δομικής μεταβολής του προϋφιστάμενου συστήματος κυρώσεων, αλλά, αποτελούν τις απολύτως αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπούμενος από το νομοθέτη ποσοτικός εξορθολογισμός των κυρώσεων, υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας και της ηπιότερης πρόληψης και καταστολής των ιδίων παραβάσεων, όπερ βεβαίως και συνηγορεί υπέρ της επιτρεπτής αναδρομικότητάς του.

Στυλιανός Χρ. Παπαδημητρίου, Δικηγόρος, εξειδικευμένος στο Φορολογικό Δίκαιο, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας "KPPLAW"

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:22, 28/02/2020