Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Covid-19: Σε ΦΕΚ η τελευταία ΠΝΠ: 25% έκπτωση οφειλών & εισφορών • ελεύθεροι επαγγελματίες

B2Green avatar
12:21, 31/03/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

Covid-19: Σε ΦΕΚ η τελευταία ΠΝΠ: 25% έκπτωση οφειλών & εισφορών • ελεύθεροι επαγγελματίες

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τελευταία ΠΝΠ με θέμα " Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".

Στην ΠΝΠ συμπεριλαμβάνονται τα εξής άρθρα:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
 • Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
 • Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 • Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων
 • Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
 • Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών
 • Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων
 • Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου ν. 4583/2018
 • Διαδικασία αποδοχής δωρεών
 • Μερική καταβολή μισθωμάτων
 • Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»
 • Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 • Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και λαϊκών αγορών
 • Περαιτέρω μέτρα εξασφάλισης της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών
 • Αποστολή δεδομένων τιμών
 • Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
 • Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα
 • Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα
 • Αντιμισθία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και επίδομα σε καταρτιζόμενα ΑμεΑ
 • Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισμού του ΟΑΕΔ
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
 • Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας
 • Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
 • Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραμμάτων για εργαζομένους και ανέργους

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 • Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού CΟVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ
 • Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19
 • Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 • Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19
 • Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
 • Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση
 • Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
 • Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
 • Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19
 • Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
 • Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19
 • Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 • Κατεπείγουσες διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
 • Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 • Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017
 • Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
 • Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας
 • Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 • Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 • Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα
 • Προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν. 4559/2018
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων
 • Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
 • Παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
 • Παράταση θητείας οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
 • Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 • Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
 • Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
 • Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών
 • Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
 • Παράταση πιστοποιητικών πλοίων
 • Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 • Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΦΕΚ από εδώ

B2Green
By B2Green.gr 12:21, 31/03/2020

Δημοφιλέστερα άρθρα